KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

ZPRAVODAJSTVÍ Z PRV

01/09/08
MZe ČR

Příprava na páté kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Dne 24.7. 2008 schválil ministr zemědělství Mgr. Petr Gandalovič Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Dále ministr zemědělství 24.7.2008 schválil zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.2 Investice do lesů a III.3.1 Vzdělávání a informace.
Příjem žádostí pro uvedená opatření I.1.2 Investice do lesů a III.3.1 Vzdělávání a informace bude dle aktualizovaného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 7.10.do 27. 10. 2008 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Příjem žádostí pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce bude probíhat o dva týdny déle tj. od 7.10.do 10.11. 2008 do 13 hodin na centrálním pracovišti Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV/ osa I resp.osa III, osa IV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova. V současné době jsou připravována k podpisu ministrem zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic občanské vybavení a služby a III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, jejichž příjem rovněž bude probíhat v pátem kole v termínu od 7.10.do 27. 10. 2008. Po schválení a podpisu ministrem budou neprodleně zveřejněna na webových stránkách. V rámci páteho kola v termínu od 7.10 do 27.10.2008 13 hodin budou dále na centrálním pracovišti SZIF přijímány Strategické plány LEADER v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina.
Zdoj: MZe