KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ročenka ekologického zemědlství 2008

09/10/08

oznámení

 Tisková zpráva 9.10.2008
VYCHÁZÍ ROČENKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2008
Ministerstvo zemědělství vydává ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a PRO-BIO LIGOU novou ročenku ekologického zemědělství za rok 2007 a první pololetí roku 2008.
Nová ročenka vás provede světem ekologického zemědělství a biopotravin. Čtenáři zde naleznou aktuální přehled struktury a velikosti ploch v ekologickém zemědělství, počtu podniků a výrobců, dále informace o produkci komodit či statistické údaje zpracovatelů biopotravin včetně nabídky biopotravin konečnému spotřebiteli a jejich cenové srovnání (např. rozdíly v cenách při nákupu na farmě a v  obchodním řetězci či v bioprodejnách). Ročenka zahrnuje rovněž informace o profesních svazech působících na poli ekologického zemědělství. Své místo v Ročence dostal samozřejmě i přehled základních dotací a dalších podpůrných programů pro zemědělce.
 
V oblasti osvěty a propagace se uspořádalo mnoho tradičních akcí, veletrhů či soutěží, ale i nových reklamních kampaní. Proběhly zajímavé vzdělávací kurzy a semináře a vydaly se nové odborné publikace i propagační materiály, jejichž přehled je součástí Ročenky.
Nemalá část je věnována tématu mimoprodukční funkce ekologického zemědělství a samozřejmě tolik diskutovanému tématu geneticky modifikovaných  plodin v ČR.
Součástí publikace je také adresář subjektů (institucí, poradenských a informačních agentur, kontrolních organizací, výzkumných organizací, atd.)
 
Ekologické zemědělství v České republice v první polovině roku 2008 navázalo na výrazný rozvoj v roce 2007. Podíl ekologicky obhospodařované plochy na celkové výměře zemědělské půdy ČR činil k 30.6. 2008 celkem 7,84 %, což opět znamená podstatný nárůst. Největší zastoupení EZ v rámci České republiky mají tradičně horské a podhorské oblasti. Extenzivní hospodaření na TTP stále převažuje. Významný přírůstek však zaznamenala také plocha orné půdy, která dosáhla celkové výměry 33 805 ha. Za první pololetí se její rozloha zvýšila téměř o 4 500 ha. Rostla také výměra trvalých kultur (sady) o 956 ha, a také vinic (o 162 ha).
Počet ekologických zemědělců vzrostl v prvním pololetí roku 2008 o 448, tudíž k 30.6. 2008 v ČR ekologicky hospodařilo celkem 1 766 farem. Počet výrobců biopotravin vzrostl o 122 podniků na 375.
Za razantním zvýšením zájmu o ekologické zemědělství stojí zejména zvýhodněná bonifikace ekozemědělců a výrobců biopotravin v novém Programu rozvoje venkova (PRV, 2007 – 2013). Významnou roli hraje i zvýšení poptávky po biosurovinách ze strany výrobců biopotravin, v jejichž řadách přibývají velcí konvenční výrobci potravin a zvýšený zájem zahraničních odběratelů.
Ročenku v tištěné podobě si můžete objednat na adrese Bioinstitutu: info@bioinstitut.cz
 
Ročenka v elektronické podobě ke stažení na www.bioinstitut.cz a na www.biospotrebitel.cz
 
 
Pro další informace kontaktujte
Ing. Markétu Sáblíkovou
Tel.: 585 631 182
 

Zařazeno v Aktuálně