KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová síť modelových ekologických farem

21/11/08

TISKOVÁ ZPRÁVA – Pro-Bio

14.11. 2008, Olomouc – Bioinstitut, o.p.s. v rámci realizace projektu „Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin“ zahájil vytváření sítě ekologicky hospodařících podniků s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin. Cílem vytvoření této sítě je zprostředkovat informace všem zájemcům o vazbu mezi šetrným hospodařením v krajině a druhovou rozmanitostí i krajinným rázem, a zájemcům zabývajícím se možností zpracování bioproduktů na farmě s návazností na přímý prodej ze dvora nebo na prodej v místních prodejnách.

Jedná se o vytvoření sítě informačních míst vybavených informačními tabulemi, letáky, prezentační technikou; na kterých bude možné pořádat exkurze, semináře, školení zaměřené na vysvětlování souvislostí mezi šetrným zemědělským hospodařením a biologickou rozmanitostí a ochranou krajinného rázu, resp. na seznámení s problematikou produkce a zpracování bioproduktů na farmě. Podniky zapojené do sítě musejí splňovat jednotné požadavky uvedené níže.

Síť ekologicky hospodařících podniků s nadstandardními aktivitami v ochraně životního prostředí a v produkci biopotravin je vytvořena proto, aby na konkrétních příkladech představila multifunkčnost ekologického hospodaření. Zásadní význam projektu spočívá v zájmu ekozemědělce pečovat o zemědělskou i nezemědělskou půdu; v tom, že vnímá ekofarmu jako propojený celek, ve kterém mohou být využita opatření pro přírodu i k hospodaření samotnému.

Podniky zapojené do sítě musejí splňovat tyto základní standardy:
• ekologický podnik s rostlinnou a živočišnou produkcí, podnik zaměřený na speciální plodiny – byliny, zelenina, ovoce, vinohrad
• pozemky (nebo část pozemků) některé ekofarmy na území CHKO nebo NP
• současný stav podniku v oblasti ekologického zemědělství v návaznosti na ochranu přírody (využití PRV – AEO nebo dotací MŽP, péče o „místa pro přírodu“) resp. zpracování bioproduktů (využití PRV – investice do vybavení na zpracování bioproduktů)
• dosažené výsledky – realizovaná opatření pro přírodu resp. zpracování biopotravin, prodej ze dvora, historie farmy a povědomí o ní
• komunikativnost zemědělce
• aktivity ve vztahu k informování ostatních ekozemědělců i veřejnosti – konkrétní (pořádání exkurzí na farmě, vystoupení na seminářích,…) i potenciální (zájem…)

Z ekologických farem zabývajících se zpracováním bioproduktů jsou vybírány vzorové podniky, které především:
• zpracovávají vlastní bioprodukty
• prodávají ze dvora nebo v místních prodejnách (např. zdravé výživy), místním školám, domovům důchodců apod.
• splňují zásady a požadavky Všeobecného potravinového práva (Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002/ES) a pravidel Nařízení 852/2004/ES (v rámci tohoto nařízení zejména sedm principů HACCAP – systém kritických bodů analýzy rizik);
• mají ve zpracování bioproduktů tradici a mohou mít regionální známku.

Optimálním příkladem bude informační místo zahrnující zemědělské aktivity zahrnující ekologické hospodaření se vztahem k ochraně životního prostředí a současně zpracování bioproduktů na farmě.

Síť modelových podniků je realizována v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství.  Podrobnější informace o projektu se dozvíte na webu www.pro-bio.cz.

Další informace poskytne:
Ing. Alena Malíková
Tel.: 604 905 611
E-mail: alena.malikova@bioinstitut.cz

Bioinstitut o.p.s.,
Křížkovského 8, Olomouc
Tel: 585 631 178
E-mail: info@bioinstitut.cz
Web: www.bioinstitut.cz  

XXX

Charakteristiky jednotlivých realizátorů:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

Hlavním posláním svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v méně intenzivních oblastech ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.
Svaz PRO-BIO dbá na to, aby v ČR fungovala transparentní a nezávislá kontrola ekologického zemědělství a aby bylo pro přírodu i zdraví prospěšné hospodaření ekozemědělců, státem dostatečně kompenzováno.

Svaz ve spolupráci s předními evropskými svazy ekologického zemědělství vyvíjí vlastní směrnice pro hospodaření i zpracování, které respektují základní evropskou normu Nařízení Rady NR (dotace a legislativa), ale navíc požadují celopodnikový přechod na ekozemědělství, a jsou přísnější než základní požadavky NR v mnoha dalších oblastech (Směrnice PRO-BIO). Kromě toho poskytuje svaz PRO-BIO svým členům informační servis, poradenství, bezúročné půjčky, pořádá vzdělávací akce, pomáhá s odbytem a zajišťuje cílenou propagaci a reklamu.

Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního prostředí a také s významnými zahraničními svazy, výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM. Svaz PRO-BIO je registrován jako občanské sdružení (nestátní nezisková organizace), každoročně o své činnosti vydává veřejně přístupnou výroční zprávu.

BIOINSTITUT o.p.s.
 se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského FiBL, výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství. Hlavní činností Bioinstitutu je přenos vědeckých poznatků a výzkumů v oblasti ekologického zemědělství do praxe a publikační a osvětová činnost v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Je spolurealizátorem řady výzkumných a osvětových projektů.

Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi nejdůležitější aktivity Bioinstitutu patří: přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe; výchova, vzdělávání, publikační činnost; výzkum

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS)
EPOS je sdružením poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů v oblasti ekologického zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů spolku je zaručena pravidelným vzděláváním členů na soustředěních probíhajících v ČR, zahraničními stážemi, vydáváním a distribucí odborných poradenských materiálů a publikací.

Organizace spolupracuje s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí; mezi naše nejvýznamnější partnery patří: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk, ÚZPI Praha, MZe ČR, VÚŽV Praha – Uhříněves, VÚRV Praha – Ruzyně, ÚKZÚZ, JČU České Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha a kontrolní organizace v EZ.

Zařazeno v Aktuálně