KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový projekt: Monitoring welfare na ekologických farmách

21/11/08

TISKOVÁ ZPRÁVA  – PRO – BIO

13.11. 20008, Brno – Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS) v rámci projektu „Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin“ zahájil vytváření funkční metodiky, která se bude zabývat  monitoringem welfare v ekochovech. Podle navržené metodiky se bude monitorovat úroveň welfare na ekologických farmách u všech běžně chovaných druhů hospodářských zvířat v EZ (drůbež, prasata, kozy, ovce, koně, skot  dojný a skot bez tržní produkce mléka). Monitoring úrovně welfare bude probíhat na ekofarmách tak, aby byly zjištěny podmínky chovu v průběhu celého roku (to znamená na jaře, v letním období a v zimním období).

Práce na tvorbě metodiky byla zahájena 1. října 2008  workshopem, na kterém byly stanoveny hodnotící ukazatele u jednotlivých druhů hospodářských zvířat a způsob hodnocení. Tento výstup byl zapracován do metodik vytvořených pro jednotlivé hospodářské druhy. Navržené metodiky budou postupně upřesňovány podle názorů odborné veřejnosti a podle zkušeností, které se budou získávat při hodnocení welfare přímo v ekochovech.

V průběhu měsíců října a listopadu se upřesňují jednotlivé hodnotící ukazatele pro chované hospodářské druhy zvířat, vytváří se popis ukazatelů pro hodnotitele a ověřuje se vypovídající schopnost zvolených hodnotících kriterií. Dne 20. listopadu proběhne v Praze druhý pracovní workshop, který již bude pracovat s prvními výsledky šetření v ekochovech. Na základě tohoto workshopu budou zapracovány další zkušenosti a názory do metodiky hodnocení welfare v jednotlivých chovech hospodářských zvířat.

Takto vytvořená metodika bude 24. listopadu 2008 představena zájemcům o práci hodnotitelů welfare přímo na farmách, tak aby byla navržená metodika odzkoušena přímo v praxi. Hodnotitelem welfare může být akreditovaný poradce MZe, který má zkušenosti s kontrolní činností na ekofarmách.

Výsledkem tohoto úkolu bude v roce 2010 závěrečné zhodnocení stavu welfare na ekofarmách s tím, že metodika monitoringu welfare bude obsahovat i jednotlivé návrhy, jak zlepšit welfare v konkrétních zjištěných nedostatcích.

Monitoring úrovně welfare je realizován v rámci projektu Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin, který je financován Ministerstvem zemědělství.  Podrobnější informace se dozvíte na webu www.pro-bio.cz a www.eposcr.cz.

Další informace poskytne:
Ing. Petr David
Tel., fax: 549 213 563
Mail: pdavid@eposcr.cz
Web: www.eposcr.cz

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR
Kotlářská 53, 602 00 Brno
IČ: 439 61 479
Tel., fax: 549 213 563 
E-mail: epos@eposcr.cz  
Web: www.eposcr.cz

XXX

Charakteristiky realizátorů projektu:

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
je celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin. Sdružuje také poradce, školy, spotřebitele a přátele ekologického zemědělství.

Hlavním posláním svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v méně intenzivních oblastech ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je propagace biopotravin, vždy s ohledem na zájmy ekologických zemědělců, členů svazu PRO-BIO, kteří tento obor v ČR rozvíjejí a prosazují již od roku 1990.
Svaz PRO-BIO dbá na to, aby v ČR fungovala transparentní a nezávislá kontrola ekologického zemědělství a aby bylo pro přírodu i zdraví prospěšné hospodaření ekozemědělců, státem dostatečně kompenzováno.

Svaz ve spolupráci s předními evropskými svazy ekologického zemědělství vyvíjí vlastní směrnice pro hospodaření i zpracování, které respektují základní evropskou normu Nařízení Rady NR (dotace a legislativa), ale navíc požadují celopodnikový přechod na ekozemědělství, a jsou přísnější než základní požadavky NR v mnoha dalších oblastech (Směrnice PRO-BIO). Kromě toho poskytuje svaz PRO-BIO svým členům informační servis, poradenství, bezúročné půjčky, pořádá vzdělávací akce, pomáhá s odbytem a zajišťuje cílenou propagaci a reklamu.

Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního prostředí a také s významnými zahraničními svazy, výzkumnými ústavy a je členem mezinárodní asociace IFOAM. Svaz PRO-BIO je registrován jako občanské sdružení (nestátní nezisková organizace), každoročně o své činnosti vydává veřejně přístupnou výroční zprávu.

BIOINSTITUT o.p.s.
 se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 jako partnerská organizace švýcarského FiBL, výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství. Hlavní činností Bioinstitutu je přenos vědeckých poznatků a výzkumů v oblasti ekologického zemědělství do praxe a publikační a osvětová činnost v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Je spolurealizátorem řady výzkumných a osvětových projektů.

Spoluzakladateli a partnery jsou Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL Frick, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk a Univerzita Palackého v Olomouci. Mezi nejdůležitější aktivity Bioinstitutu patří: přenos poznatků z vědy a výzkumu do praxe; výchova, vzdělávání, publikační činnost; výzkum

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR (EPOS)
EPOS je sdružením poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů v oblasti ekologického zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů spolku je zaručena pravidelným vzděláváním členů na soustředěních probíhajících v ČR, zahraničními stážemi, vydáváním a distribucí odborných poradenských materiálů a publikací.

Organizace spolupracuje s řadou institucí v oblasti zemědělství a životního prostředí; mezi naše nejvýznamnější partnery patří: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Šumperk, ÚZPI Praha, MZe ČR, VÚŽV Praha – Uhříněves, VÚRV Praha – Ruzyně, ÚKZÚZ, JČU České Budějovice, MZLU Brno, ČZU Praha a kontrolní organizace v EZ.

Zařazeno v Aktuálně