KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k podání Žádosti o proplacení v roce 2009 v rámci opatření I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti

22/12/08
SZIF

V Praze dne 18.12.2008

V souladu s Pravidly, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, které mimo jiné upravuje i podmínky poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením zemědělské činnosti (dále jen „PUZČ“) upozorňujeme, že pro vyplacení dotace za rok 2009 je třeba podat Žádost o proplacení na místně příslušný RO SZIF od 1.1.2009 do 15.2.2009. Žádost o proplacení podávají všichni žadatelé, kteří v předchozím roce předložili SZIF První žádost o proplacení se všemi přílohami (včetně převodu podniku). Formulář Žádosti o proplacení včetně Instruktážního listu k jeho vyplnění je umístěn ke stažení na webových stránkách www.szif.cz v sekci PRV/EAFRD – osa I – opatření I.3.3. PUZČ. Společně s Žádostí o proplacení je nutné předložit i čestné
prohlášení o tom, že žadatel nebyl poživatelem starobního důchdu nebo potvrzení o výši částky vyplacené žadateli na starobním důchodu za předchozí kalendářní rok.
Na vyplacení dotace mají za předpokladu splnění podmínek dle Pravidel nárok i žadatelé, kteří v předchozím roce podali První žádost o proplacení, ale s žadatelem do konce roku 2008 nebyla uzavřena Dohoda o poskytování dotace. Těmto žadatelům bude Žádost o proplacení administrována až po dokončení administrativního procesu u První žádosti o proplacení.

Ing. Vladimíra Srbová
Oddělení Podpory administrace HRDP a PRV