KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda projedná novelu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

30/01/09
MZe ČR

Tisková zprávaV Praze dne 30. ledna 2009

Vláda na své schůzi 2. února 2009 projedná novelu zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Účelem předkládané novely je upřesnění podmínek pro urychlení procesu uspokojování restitučních nároků oprávněných osob podle zákona o půdě, a pro realizaci možných bezúplatných převodů pozemků do vlastnictví obcí či úplatných převodů pozemků do vlastnictví osob.
 
V souvislosti s tímto legislativním návrhem ministerstva zemědělství se v posledních dnech objevily zejména v některých hromadných sdělovacích prostředcích spekulace o určité formě zahájení divoké privatizace půdy, respektive lesů, spravovaných zejména státním podnikem Lesy České republiky. Tyto úvahy zřejmě vychází ze skutečnosti, že návrh novely předpokládá zvýšení výměry lesních pozemků, které by bylo možno využít k bezúplatným převodům na obce, a to ze stávajících deseti na padesát hektarů.
 
Podnět pro navrhovanou úpravu vzešel v rámci připomínkového řízení od zájmových sdružení v lesním hospodářství. Ministerstvo zemědělství se nedomnívá, že takto navržená změna umožní zahájení tvrzené privatizace státních lesů. Zákon i nadále stanoví další limitující podmínky, za nichž může k bezúplatným převodům lesních pozemků na obce dojít, a které musí být pro případnou realizaci takových převodů splněny.
 
Nejedná se o start privatizace a to zejména s ohledem na nedokončený restituční proces. V současnosti běží v LČR tzv. Arondační program, jehož cílem je vytvořit podmínky pro co nejefektivnější hospodaření. Navržená novela dodává programu arondace novou dynamiku. Díky navržené úpravě bude možno vytvářet snáze obhospodařovatelné lesní celky, ať již formou prodeje či směny. Vzniká tedy prostor nejen pro prodej ale i pro scelování lesních celků, které jsou nezbytné pro efektivní a dlouhodobé hospodaření. Navržená právní úprava podporuje efektivní a dynamické hospodaření v LČR.
 
Předkládaná novela se týká návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně a některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce