KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek

06/01/09
František Jirota Zemědělský svaz ČR

– zemědělství do 31.12.2008

Sb. zákonů – částka 11
35. Zákon, kterým se mění zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve zněněí pozdějších předpisů, a
        zák. č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších
        zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008      
Sb. zákonů – částka 12
40. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o
        rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
        úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhl. č. 7/2003 Sb., o
        vodoprávní evidenci, ve znění vyhl. č. 619/2004 Sb.                   Účinnost: dnem 15. února 2008
Sb. zákonů – částka 14
45. Úplné znění zákna č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 15
48. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých
        minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
        Účinnost: dnem vyhlášení – 20. února 2008
Sb. zákonů – částka 16
54. Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském
        předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů (část třettí – předepisování léčivých
        přípravků za účelem poskytování veterinární péče) Účinnost: dnem vyhlášení – 25. února 2008
Sb. zákonů – částka 18
59. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č.376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu
        produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů            Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 29
95. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčeta určená
        ke zpracování                                                                           Účinnost: dnem 15. března 2008
96. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování
       dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského
        podnikatele, ve znění NV č. 512/2006 Sb.,                              Účinnost: dnem 15. března 2008
Sb. zákonů – částka 31
99. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na
        podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek
        životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 31. března 2008
Sb. zákonů – částka 33
106. Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu
          prodejců vyhrazených léčiv                                                Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 34
108. Nařízení vlády, kterám se mění NV č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o
          používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodina provádění  
          protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění NV č. 219/2007 Sb.
          Účinnost: dnem vyhlášení – 4. dubna 2008
          Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst 2 a 4 nabývají účinnost dnem 1. ledna 2014
          Ustanovení čl. I bodu 2, pokud jde o § 9 odst 1, pozbývá platnost dnem 1. ledna 2014
Sb. zákonů – částka 36
112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb
          k přímým podporám                                                                 Účinnost: dnem 15. dubna 2008
113. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za
          přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech 
          Natura 2000 na zemědělské půdě                                             Účinnost: dnem 15. dubna 2008
114. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
          agroenvironmentálních opatření                                               Účinnost: dnem 15. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 38
118. Zákon, kterým se mění zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních
          pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém
          fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zák č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
          a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení: 15. dubna 2008
119. Zákon, kterým se mění zák. č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších
          předpisů                                                               Účinnost: dnem vyhlášení: 15. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 47
147. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského
          souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
          Účinnost: dnem 1. května 2008
148. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování
          dotací na zalesňování zemědělské půdy, a NV č. 308/2004 Sb., o stanovení některých
          podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů
          rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění NV
          č. 512/2006 Sb.                                                                      Účinnost: dnem 1. května 2008
149. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům
          cukrové řepy                                                                          Účinnost: dnem 1. května 2008
Sb. zákonů – částka 57
180. Zákon, kterým se mění zák. č. 20/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o
          změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 239/2000
          Sb.,o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
          předpisů                                                         Účinnost: dnem vyhlášení – 28. května 2008
 
181. Zákon, kterým se mění zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
          zákon), ve znění pozdějších předpisů               Účinnost: dnem 1. července 2008 s výjimkou
          ust. čl. I bodu 1, které nabývá účinnost dnem 1. července 2009
182. Zákon, kterým se mění zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
          souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění ppozdějších předpisů, zák. č. 634/2004 Sb.,
          o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění,
          plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
          (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů             Účinnost: dnem 1. července 2008
184. Zákon, kterým se mění zák. č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zák.
          č. 92/1996 Sb.,o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozděj. předpisů (zák.
          o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 6/2002 Sb.,o soudech,
          soudcích a přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, (zákon o
          soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů               Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 68
215. Vyhláška o opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných
          produktů                   Účinnost: dnem 1. června 2008 s výjimkou vybraných ustanovení        
Sb. zákonů – částka 70
223. Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
          některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn       
Sb. zákonů – částka 78
249. Zákon, kteým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
          souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
          Účinnost: dnem vyhlášení – 4. července 2008   
Sb. zákonů – částka 96
288. Vyhláška, kterou se mění vyhl, č.299/2003 Sb., o opatření proti předcházení a zdolávání
          nákaz  nemocí přenosných ze zvířat na člověka                          Účinnost: dnem 3. září 2008
289. Vyhláška, kterou se mění vyhl, č.375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti
          veterinární péče                                                                             Účinnost: dnem 3. září 2008
290. Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházejících z akvakultury a na produkty
         akvakultury, o opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
         Účinnost: dnem 3. září 2008
Sb. zákonů – částka 100
311. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
          některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších
          předpisů                                                        Účinnost: dnem vyhlášení – 21. srpna 2008
312. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
         pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
         předpispů, a zák. č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem 1. října 2008
 
Sb. zákonů – částka 104
318. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
          Účinnost: dnem 1. září 2008
319. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace
          trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní
          podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve
          školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů     Účinnost: dnem 31.8.2008
320. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při
          provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění NV č. 83/2006 Sb., a NV
          č. 33/2007 Sb.                 Účinnost: 8. září 2008 s výjimkou ust. čl. I, bodu 6 – 16.10.2008
Sb. zákonů – částka 107
328. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 331/2004 Sbh., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti
          zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé
          hniloby                                                                     Účinnost: dnem vyhlášení – 2. září 2008
Sb. zákonů – částka 108
332. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
          zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 111
344. Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární
          péče                                                                             Účinnost: dnem 15. září 2008      
Sb. zákonů – částka 116
356. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 941/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. října 2008     
Sb. zákonů – částka 131
405. Vyhláška, kterou se mění vyhl č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků,
          údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
          Účinnost: dnem 3. prosince 2008
Sb. zákonů – částka 133
409. Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších
          změn
Sb. zákonů – částka 134
411. Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči Účinnost: dnem 15. 12. 2008
412. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními
          cenami zemědělských pozemků                                            Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 146
453. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a
          parametrů biomasy při podpoře výrovy elektřiny z biomasy, ve znění vyhl. č. 5/2007 Sb.
          Účinnost: dnem 1. ledna 2009
 
 
Výběr zákonů, NV a vyhlášek – potravinářství do 31.12.2008
Sb. zákonů – částka 3
4. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel
      při výrobě potravin                                                                         Účinnost: dnem 15. února 2008
Sb. zákonů – částka 38
120. Zákon, kterým se mění zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
          a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
          zákony                             Účinnost: dnem 15. května 2008 s výjimkou vybraného ustanovení 
Sb. zákonů – částka 40
127. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových
          výrobků, ve znění pozdějších předpisů                                  Účinnost: dnem 31. května 2008    
Sb. zákonů – částka 49
157. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o
          způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů             Účinnost: dnem 15. května 2008
Sb. zákonů – částka 70
224. Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a
          doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 71
225. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
          Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 89
271. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických
          požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 15. srpna 2008
Sb. zákonů – částka 90
272. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí
          pesticidů v potravinách a surovinách                                          Účinnost: dnem 15. srpna 2008
Sb. zákonů – částka 97
297. Zákon, kterým se mění zák. č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a
         účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
         a některé související zákony                                                      Účinnoést: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 125
386. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických
          požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
             Účinnost: dnem vyhlášení – 23. října 2008
387. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 381/2008 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí
          pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 23. října 2008
 
 
Sb. zákonů – částka 130
399. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zemědělsví č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví
          sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního
          kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění vyhl. č. 129/2005 Sb,
          Účinnost: dnem 1. ledna 2009       
Sb. zákonů – částka 131
404. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu
          zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách
          hmotnosti nebo objemu                                                           Účinnost: dnem 11. dubna 2009
 
Životní prostředí – do 31.12.2008
Sb. zákonů – částka 11
25. Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
        ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
        Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008
34. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některíých dalších zákonů,
        ve znění pozdějších předpisů       Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008 s výjimkou
        vybraných ustanovení – 1.10.2008
Sb. zákonů – částka 18
60. Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zák. č. 114/1992 Sb.,
        o ochraně přírpdy a krajiny, ve znění pozdějších předpisů …    Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 24
81. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly
        zařazeny do evropského seznamu
82. Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly
        zařazeny do evropského seznamu
Sb. zákonů – částka 46
145. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje
          požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
          Účinnost: dnem vyhlášení – 29. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 63
167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
          Účinnost: dnem 17. srpna 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 110
341. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhl. č.
          294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
          a o změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o
          podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 
         Účinnost: dnem vyhlášení – 12. září 2008
 
Sb. zákonů – částka 114
351. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
          pozdějších předpisů                                                                Účinnost: dnem 1. listpoadu 2008
Sb. zákonů – částka 119
371. Zákon, kterým se mění zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
          a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: 1. listopadu 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 121
374. Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
          odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
          tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog
          odpadů), ve znění pozdějších předpisů                                Účinnost: dnem 1. listopadu 2008
Sb. zákonů – částka 124
383. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
          ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění
          pozdějších předpisů, a zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
          komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
          způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
          odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů   Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 126
389. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
          o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkajících se
          klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
          znění pozdějších předpisů                                                   Účinnost: dnem 1. listopadu 2008
Sb. zákonů – částka 143
440. Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
          změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 153
478. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva životního prostředí č 383/2001 Sb., o podrob-
          nostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů       Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 155
483. Zákon, kterým se mění zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
          zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů       Účinnost: 1. února 2009
 
Bezpečnost práce a požární ochrana – do 31.12.2008
Sb. zákonů – částka 1
1. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením         Účinnost: dnem 30. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 10
23. Vyhláška o technických podmínkách požární bezpečnosti staveb 
       Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 15
49. Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
        Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 16
53. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví
        postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto
        nemoci uznávají, ve znění vyhl. č. 38/2005 Sb., a vyhl. č. 250/2007 Sb.
        Účinnost: dnem vyhlášení – 25. února 2008
Sb. zákonů – částka 56
176. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení
          Účinnost: dnem 29. prosince 2009
 
Doprava – do 31.12.2008
Sb. zákonů – částka 44
137. Zákon, kterým se mění zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
          provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
          z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o
          změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů,
          zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
          zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
          změně některých souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 307/1999 Sb., ve znění poozdějších
          předpisů a zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
          některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. čewrvence 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 48
156. Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhl. č. 167/2002 Sb., kterou
          se provádí zákon č 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
          motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zák. č. 478/2001 Sb.
          Účinnost: dnem vyhlášení – 7. května 2008 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 58
186. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zák. č.
          168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
          některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidlaú, ve znění
          pozdějších předpisů                                                 Účinnost: dnem 1. června 2008
Sb. zákonů – částka 61
192. Úplné znění zákona č. 247/2007 Sb., o získávání a zdokolalování odborné způsobilosti k řízení
          motorových vozidel a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších předpisů  
Sb. zákonů – částka 65
202. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva dopravy a spojůč. 30/2001 Sb., kterou se
          provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na
          pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů        Účinnost: dnem 1. července 2008 
Sb. zákonů – částka 86
267. Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
          vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
          vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn               
Sb. zákonů – částka 126
388. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
          technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
          komunikacích, ve znění pozdějších předpisů     Účinnost: dnem 10. listopadu 2008
Sb. zákonů – částka 154
480. Zákon, kterým se mění zák. č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
         přijetím zákona o Policii ČR, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
         o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zák.
         č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem 1. ledna 2009
                                 
Daně, účetnictví a pracovní právo – do 31.12.2008
Sb. zákonů – částka 15
51. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
       a dodatků ke KSVS          ( 1. KSVS uzavřená mezi OSPZV – ASO a ZS ČR pro rok 2008)
Sb. zákonů – částka 26
89. Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak
        vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 31
102. Sdělení MPSV o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených
          jednomu zaměstnanci podle zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
          neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Sb. zákonů – částka 37
116. Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení
          zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Sb. zákonů – částka 52
166. Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí
          zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů /změna vyplácení nemocenské od 30.
          června 2008
Sb. zákonů – částka 55
173. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
          Účinnost: dnem 1. června 2008 – platnost bankovek se ukončuje dnem 31. srpna 2008
174. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993      Účinnost: dnem 1. června
          2008 – platnost mincí po 50 haléřích vzoru 1993 se ukončuje dnem 31. srpna 2008
Sb. zákonů – částka 57
183. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen              Účinnost: dnem 1. června 2008
Sb. zákonů – částka 62
193. Úplné znění zákona č. 586/21992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších předpisů
Sb. zákonů – částka 67
214. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu
          obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen
          za 1 m2  podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2  
          podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při
          vyhledávání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt
Sb. zákonů – částka 78
245. Zákon, kteým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
          předpisů                                                             Účinnost: dnem vyhlášení – 4. července 2008
246. Zákon, kteým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 4. července 2008 
Sb. zákonů – částka 80
253. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
          terorismu                                                                            Účinnost: dnam 1. září 2008       
254. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních
          proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Účinnost: dnam 1. září 2008
Sb. zákonů – částka 88
270. Zákon, kterým se mění zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
         doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem vyhlášení – 1. srpna 2008
Sb. zákonů – částka 95
279. Vyhláška, kterou se mění vyhl. MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o
          sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve
           znění pozdějších předpisů                                  Účinnost: dnam vyhlášení 15. srpna 2008
280. Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních
          službách                                                                                   Účinnost: dnem 1. září 2008
281. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních
          opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
          Účinnost: dnem 1. září 2008
Sb. zákonů – částka 96
292. Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti
          ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před
          novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.
293. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
         ( KSVS uzavřená mezi OSPZV – ASO a ZS ČR pro rok 2008)
Sb. zákonů – částka 98
302. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
          předpisů                                                                                   Účinnost: dnem 1. ledna 2009
303. Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 19. srpna 2008
304. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a
          některé zákony                Účinnost: dnem 1. ledna 2010 s výjimkou vybraných ustanovení,
                                                                   které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 99
305. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
          předpisů, a některé další zákony      Účinnost: dnem 1. ledna 2009 s výjimkou vybraných   
                                                                    ustanovení, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2008                
306. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
          předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
          pozdějších předpisů, a některé další zákony          Účinnost: dnem 1. ledna 2010 s výjimkou
          vybraných ustanovení, které nabývají účinnosti dle stanovených termínů
Sb. zákonů – částka 118
365. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného
          vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítávacího koeficientu pro úpravu
          všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového
          základu                                                                                    Účinnost: dnem 1. ledna 2009
366. Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení
          výpočtových základů                                                                Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 124
382. Zákon, kterým se mění zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
          zák. č. 326/1999., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
          znění pozdějších předpisů, a další související zákonaý       Účinnost: dnem 1. ledna 2009.
          s výjimkou čl. V bodu 7, 11 a 12, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2010
Sb. zákonů – částka 128
395. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 48/2004 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební
          daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské
          prvovýrobě                                                       Účinnost: dnem vyhlášení – 30. října 2008
396. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského
         pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce
         2009
Sb. zákonů – částka 137
417. Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
          Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 140
435. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním
          hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti
          Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 činí  22 942,- Kč. Sb. Sb. Sb. zákonů – částka 146
447. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti vzniklé
          pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po
          skončení prac. Neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu
          pozůstalých (úprava náhradyú                         Účinnost: dnem vyhlášení – 29. prosince 2008
451. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění zazba základní náhrady za
          používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
          Účinnost: dnem 1. ledna 2009
452. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o
          zaměstnanosti, ve znění vyhl. č. 507/2005 Sb.                           Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 151
469. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
          č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
          podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. ledna 2009
471. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
          č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých
          hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví,
          ve znění pozdějších předpisů                                                      Účinnost: dnem 1. ledna 2009   
Sb. zákonů – částka 153
476. Zákon, kterým se mění zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
          nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů                                 Účinnost: dnem 1. ledna 2009   
Sb. zákonů – částka 154
479. Zákon, kterým se mění zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
         ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
         předpisů, a některé další zákony    Účinnost: dnem 1. července 2009 s výjimkou vybraných
         ustanovení, kterí nabývají účinnost dnem 31. prosince 2008 a 1. ledna 2009
482. Zákon, kterým se mění zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem vyhlášení – 31. prosince 2008
 
 
Daně, účetnictví a pracovní právo – 1.1.2009 
Sb. zákonů – částka 1
1. Zákon, kterým se mění zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
     Účinnost: dnem vyhlášení – od 1. ledna 2009
2. Zákon, kterým se mění zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
     a některé další zákony                                      Účinnost: dnem vyhlášení – od 1. ledna 2009
 
 
 
Výběr ostatních předpisů – do 31.12.2008
Sb. zákonů – částka 2
3. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
     změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
     Účinnost: dnem 1. února 2008
Sb. zákonů – částka 11
36. Zákon, kterým se mění zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
        předpisů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
        o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č.
        513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem vyhlášení – 12. února 2008       
37. Zákon, kterým se mění zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,
       zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
       ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zák č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona
       č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
       a zák. ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu),
       ve znění pozdějších předpisů                                                 Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 13
42. Úplné znění zákna č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
        některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 15
50. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Českého úřadu zeměměřického a katastřálního č. 162/2001 Sb.,
        o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 1. března 2008
Sb. zákonů – částka 17
56. Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
        jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 19
61. Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 23
76. Zákon, kterým se mění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zák. č. 110/2007
        Sb.                                                                             Účinnost: dnem 15. března 2008
Sb. zákonů – částka 33
104. Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
         Účinnost: dnem 1. dubna 2008
Sb. zákonů – částka 39
122. Zákon, kterým se mění zák. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zák.
          č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2008.
 
123. Zákon, kterým se mění zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
          zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších
          předpisů, a zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2008.
124. Zákon, kterým se mění zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
          a některé další zákony                                                            Účinnost: dnem 1. července 2008.
Sb. zákonů – částka 40
125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev        Účinnost: dnem 1. července 2008
         Účinnost: dnem 1. července 2008
126. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách 
          obchodních společností a družstev                                         Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 42
130. Zákon, kterým se mění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
          ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony       Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 57
185. Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k)
          zákona č. 182/1992 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování
          působnosti senátů plénem                                                      Účinnost: dnem 1. června 2008
Sb. zákonů – částka 59
189. Zákon, kterým se mění zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
          státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o
          uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
          Účinnost: 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 61
191. Zákon, kterým se mění zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
          zákonú, ve znění zákona č. 68/2007 Sb.               Účinnost dnem vyhlášení – 3. června 2008
Sb. zákonů – částka 69
216. Zákon, kterým se mění zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 20. června 2008
Sb. zákonů – částka 83
261. Zákon, kterým se mění zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a
          doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem vyhlášení – 15. července 2008
Sb. zákonů – částka 84
262. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a o vyhlášení
          voleb do zastupitelstev krajů – 17. a 18. října 2008
Sb. zákonů – částka 65
204. Vyhláška o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání
          osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fůzí
          Účinnost: dnem 1. července 2008
205. Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání
          osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fůzí
          Účinnost: dnem 1. července 2008
206. Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři
          k vydání osvědčení při přeshraniční fůzi                           Účinnost: dnem 1. července 2008
207. Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři
          k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fůze
         Účinnost: dnem 1. července 2008
Sb. zákonů – částka 92
275. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Sb. zákonů – částka 94
278. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
          Účinnost: dnem vyhlášení – 14. srpna 2008
Sb. zákonů – částka 97
294. Zákon, kterým se mění zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
          zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů    
          Účinnost: dnem 1. října 2008
Sb. zákonů – částka 98
300. Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
          Účinnost: dnem 1. července 2009
301. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických
         úkonech a autorizované konverzi dokumentů                       Účinnost: dnem 1. července 2009
Sb. zákonů – částka 102
316. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého
           výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů                          Účinnost: dnem 1. září 2008
Sb. zákonů – částka 152
324. Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy
          veřejné správy (vyhl. o kontaktních místech veřejné správy)           Účinnost: dnem 1 září 2008
Sb. zákonů – částka 108
329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí      
          Účinnost: dnem vyhlášení – 8. září 2008 s výjimkou §5 – dnem 1.12.2008
Sb. zákonů – částka 127
392. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů
          na zápis do obchodního rejstříku                         Účinnost: dnem vyhlášení – 30. října 2008
Sb. zákonů – částka 129
398. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009         Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 139
426. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
         Účinnost“ dnem vyhlášení – 15. prosince 2008
 
Sb. zákonů – částka 147
456. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.
         151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
         (oceňovací vyhláška)                                                                    Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 148
458. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
          zákon), ve znění pozdějších předpisů                                       Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 152
475. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009         Účinnost: dnem 1. ledna 2009
Sb. zákonů – částka 154
481. Zákon, kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
          doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii,
          ve znění pozdějších předpisů                                                      Účinnost: dnem 1. ledna 2009
 
    
Poznámka: Jednotlivé Sb. zák. je možné koupit ve specializované prodejně v Sokolovské ulici č. 35,
186 00 Praha 8. Tel. 224 813 548, pracovní doba po – pá: 8,30 – 17,30 hodin.
Internet:      http://www.mvcr.cz        
 
 
 
 
 

Zařazeno v Aktuálně