KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Využití biomasy v EU a ve světě 

08/01/09

Aktuální stav využití biomasy, programy EU na podporu obnovitelných zdrojů energie.
Zdroj: Agronavigátor ÚZEI

Biomasa je synonymem pro biogenní produkty získané fotosyntézou. Jsou známy různé formy biomasy: palivové dřevo, zemědělský a lesní odpad, komunální odpad, vodní flóra apod. Účelově pěstovanou zemědělskou biomasu a dřevní biomasu je možné přeměnit na různá paliva na bázi uhlíku, která jsou analogická s ropnými produkty. Dnes se biomasa podílí přibližně 12% na celkových světových dodávkách energie. Ekologický scénář do roku 2020 předpokládá až 15% využití biomasy na energetické účely. Je proto důležité, aby se výzkum a vývoj zaměřoval na produkci biomasy energetických plodin a způsoby jejich zpracování, aby mohly svým využitím konkurovat jiným způsobům výroby energie. Musí být konkurenčně úspěšné v cenové politice v komparaci s fosilními palivy, což u některých energetických rostlin je již realitou.

Největší podíl technicky využitelného potenciálu ze všech zdrojů energie má biomasa. Využívá se však v současnosti přibližně jen z jedné třetiny. Strategickým cílem EU je zabezpečit hlavní část přírůstku obnovitelných zdrojů energie z biomasy. Do roku 2020 si státy EU stanovily plány a akce na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Nizozemsko a Portugalsko stanovily podíl biomasy na vytápění bytů na 26%.

Potenciál biomasy na výrobu energie je hlavně v oblasti výroby tepla. Jsou připraveny návrhy a studie na rozvoj tepláren se záměrem spalování biomasy a smíšených paliv, v nichž je část biomasy a zbytek jsou fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Jako velmi perspektivní se jeví biologická paliva, jako bioplyn, bionafta a bioetanol. Zejména výroba bioplynu ze živočišných odpadů je aktuální a velmi zajímavá z pohledu řešení problematiky živočišných odpadů, kdy se výtěžnost pohybuje až na hranici 80%. Také fermentace kalů z komunální, ale i výrobní sféry řeší problematiku v kontextu se zátěží životního prostředí.

Uplatnění biopaliv v oblastech národního hospodářství je různorodé. Používají se hlavně jako aditiva do pohonných látek. Jestliže ve směsi s fosilními palivy konkrétně u benzínových motorů je podíl 15–20% bioetanolu, s malými úpravami je možné zvýšit jeho podíl až do 85%. Podle předpokladů Evropské komise bude světová produkce kapalných biopaliv do roku 2010 až 18 milionů tun.

Cílem programu Inteligentní energie pro Evropu II (IEE II) pro období 2007–2013 je podpora energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Tento program je součástí rámcového programu CIP (Program na podporu konkurenceschopnosti a inovací). Pro období 2007–2013 je v programu navržen rozpočet v hodnotě 727 mil. EUR. V tomto programu budou podpořeny projekty ve třech oblastech: SAVE – energetická účinnost a racionální využívání zdrojů, ALTENER – nové a obnovitelné zdroje, STEER – energie v dopravě a Integrované iniciativy – kombinace těchto oblastí nebo určitých prioritních oblastí. V oblasti rozvoje energetických technologií má EU tři cíle, a to snížení nákladů na výrobu obnovitelných zdrojů energie, efektivnější využívání energie a dosažení vedoucí pozice evropského průmyslu v oblasti nízkouhlíkatých technologií.
Polnohospodársky rok, 16, 2008, č. 22, s. 1

Zařazeno v Novinky