KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP navrhuje sérii protikrizových opatření. Pomůže ke 130 000 pracovních míst

12/02/09
autor1

Tisková zpráva: 12.02.2009

Podle Ministerstva životního prostředí je nutné sladit opatření proti dopadům ekonomické krize s opatřeními na ochranu klimatu. „S příchodem ekonomické krize neodešla krize klimatická. Řešení jedné krize musí pomoci zároveň řešit tu druhou. To je racionální a pragmatický postup. Protikrizová opatření musí pomoci k přechodu českého hospodářství k nízkouhlíkové, energeticky úsporné ekonomice s efektivním využitím materiálových vstupů, produkcí výrobků s vysokou přidanou hodnotou a větší orientací na služby,“ říká ministr životního prostředí Martin Bursík.

Podle propočtů MŽP mohou protikrizová opatření, které navrhuje, přispět k vytvoření nebo udržení minimálně 130 000 pracovních míst. K tomu je třeba přičíst dalších 180 – 230 000 pracovních příležitostí, které v letech 2008 – 2013 přinese jenom Operační program Životní prostředí, jehož čerpání v reakci na ekonomickou krizi MŽP ještě urychlí.

Ministerstvo životního prostředí navrhuje, aby se součástí českého protikrizového plánu stala mimo jiné následující opatření:

1. Podpora energeticky efektivní výstavby – výstavba nízkoenergetických domů a budov v pasivním energetickém standardu, zateplování veřejných budov, bytů a rodinných domů a tím snížení nákladů domácností a veřejné správy na provoz budov.

2. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla – odstraňování bariér pro vyšší využití obnovitelných zdrojů, pomoc českému zemědělství a lesnictví jako dodavateli energetické biomasy. Obě tato opatření přinesou zároveň snížení skleníkových emisí i znečištění ovzduší.

3. Podpora komplexního zpracování dřeva v ČR – úpravou technických norem, informačními nástroji, prostřednictvím záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky za úvěry malých firem (dřevozpracující průmysl je soustředěn v naprosté většině ve firmách pod 50 zaměstnanců).

4. Podpora recyklačního průmyslu prostřednictvím veřejných zakázek, nižší DPH na materiálové využití vytříděného komunálního odpadu a využití biologicky rozložitelných odpadů, včetně napojení bioplynu do plynárenské soustavy ČR.

5. Podpora ekologizace hromadné dopravy, podpora dopravní infrastruktury včetně drobnějších staveb – železničních zastávek, opravy silnic nižších tříd, výstavby a obnovy železničních vleček, vytvoření programu pro výstavbu logistických center silnice-železnice (pro kombinaci automobilové a železniční dopravy). Jednoznačně se jedná o podporu malých a středních firem, udržení zaměstnanosti a z hlediska ochrany životního prostředí významné snížení emisí z dopravy.

6. Podpora výzkumu a vývoje – navrhujeme snížit DPH na „další a ostatní činnosti“ u veřejných výzkumných institucí (v.v.i.). Snížení DPH v tomto případě bude mít zanedbatelné dopady na státní rozpočet, zvýší však jejich konkurenceschopnost na trhu vysoce odborných služeb a nepřímo bude znamenat další prostředky do výzkumu (prostředky získané z této činnosti musí být ze zákona znova investovány do výzkumu).

7. Podpora ekoinovací a environmentálně/energeticky efektivních technologií prostřednictvím rychlejších odpisů investic – rychlejší odpisy podpoří rychlejší uvádění do praxe, vytvoření proexportních podmínek prostřednictvím EGAP a ČEB umožní rozšíření produkce ekoinovačních technologií v ČR (již v současnosti jsou podpořeny poptávkou v rámci OP Životní prostředí). Využití inovačního potenciálu bude znamenat přímé snížení zatížení složek životního prostředí (klima, voda, vzduch, redukce odpadů) a zlepšení relativních ukazatelů stavu životního prostředí (produkované znečištění na jednotku HDP).

8. Podpora ekologicky šetrné turistiky v České republice – vytvoření programu pro podporu infrastruktury turistického ruchu „Zůstaňte na dovolené v České republice“.

9. MŽP je připraveno převzít jakýkoli objem finančních prostředků z fondů EU, a to nejen Kohezního fondu a ERDF, ale také Evropského sociálního fondu za účelem rychlejšího využití těchto prostředků v investičních i neinvestičních projektech při dosažení multiplikačních efektů.

10. Doporučujeme dělení velkých infrastrukturních/dopravních zakázek na menší celky (při zachování nutnosti výběrových řízení), které umožní zapojení menších firem do výstavby a bude znamenat zlevnění a urychlení výstavby dopravní infrastruktury s následným snížením vlivu dopravy na životní prostředí.

11. Doporučujeme, aby velké firmy v majoritním vlastnictví státu investovaly svůj zisk v České republice (např. ČEZ –inteligentní regulátory napětí), zejména do infrastrukturních projektů zajišťujících energetickou bezpečnost státu (Čepro).

12. Doporučujeme, aby se stát s péčí řádného hospodáře zaměřil na nákup takových výrobků a služeb, které budou mít co nejvyšší energetickou a environmentální efektivnost (nakupoval výrobky, které mají státem garantované značky kvality a efektivnosti – výrobky třídy A energetické efektivnosti, značku Ekologicky šetrný výrobek/služba).

13. Navrhujeme, aby předchozí opatření (12) stát podpořil prostřednictvím snížené sazby DPH a zvýšením podílu veřejných zakázek, v nichž budou povinně uplatňována environmentální kritéria (tzv. zelené veřejné zakázky).

14. S přímým dopadem na státní rozpočet navrhujeme pouze jedno opatření – rozšíření národního programu k revitalizaci vodních toků a niv. Tento program napomůže čelit klimatickým změnám na území ČR a přinese nové pracovní příležitosti.

Většina těchto iniciativ a námětů neznamená zatížení státního rozpočtu na výdajové stránce, zároveň se jedná o opatření, která nebudou znamenat podstatné snížení příjmů státu. Jedná se zejména o vytvoření lepších podmínek pro malé a střední podnikání, zvýraznění zájmu státu na těch odvětvích, které plní cíle uvedené v úvodu tohoto příspěvku, tedy vytvoření efektivní nízkouhlíkové ekonomiky.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Zařazeno v Aktuálně