KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na některé projekty 5. kola Programu rozvoje venkova půjde dvojnásobek peněz

26/02/09
MZe ČR

Tisková zprávaPraha, 25. února 2009

Ministr zemědělství rozhodl o navýšení peněz u některých opatření v 5. kole Programu rozvoje venkova až do výše 200 % původně určeného objemu. Týká se to projektů, kde jsou zejména příjemci obce, a to opatření podporujících investice v obcích a lesnickou infrastrukturu. Tímto krokem chce ministerstvo pomoci řešit dopady finanční krize na podnikatele ve venkovském prostoru a pomoci zejména u opatření osy III Programu rozvoje venkova zvýšit počet úspěšných projektů s ohledem na vysoký převis poptávky nad disponibilními zdroji.
 
„Tímto krokem můžeme podpořit projekty, které budou mít ve svém důsledku pozitivní vliv na trh práce a pomoci tím ke snižování dopadů finanční krize, což lze v současné době očekávat u projektů do infrastruktury,“ řekl ministr Petr Gandalovič.
 
V pátém kole příjmu žádostí byly registrovány projekty v rámci opatření I.1.2.1 Lesnická technika, I.1.2.2 Technické vybavení provozoven, I.1.2.3 Lesnická infrastruktura, III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, III.2.1.2 Občanské vybavení a služby, III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, III.3.1 Vzdělávání a informace a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Zejména u opatření podporujících investice v obcích a lesnickou infrastrukturu zaznamenal Státní zemědělský intervenční fond výrazně vyšší zájem příjemců dotace nad finančními prostředky, které jsou pro daná opatření k dispozici. Proto proběhla v rámci přípravy návrhu tzv. závazkování jednání se zástupci Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova o možném navýšení peněz na ta opatření, u kterých realizace konkrétních projektů pozitivně ovlivní trh práce. Na základě těchto jednání a i s ohledem na finanční krizi rozhodl ministr zemědělství o závazcích na projekty na lesnickou a venkovskou infrastrukturu ve výši 200 % tzv. disponibilní alokace opatření I.1.2.3, III.2.1.1 a III.2.1.2.
 
Projekty předložené v rámci opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova budou závazkovány ve výši 150 % disponibilní alokace, což umožní podpořit většinu zaregistrovaných projektů, které jsou způsobilé k přidělení dotace. V opatření I.1.2.1 Lesnická technika proběhne závazkování ve výši 115 % disponibilní alokace, tedy ve standardní úrovni, která reflektuje snižování finančních částek projektů v průběhu jejich realizace. U zbývajících opatření (I.1.2.2, III.3.1 a IV.2.1) budou podpořeny všechny zaregistrované projekty, které splnily kritéria přijatelnosti a prošly administrativní kontrolou s kladným výsledkem. U těchto opatření je finanční požadavek předložených projektů pokryt disponibilní alokací.
 
Současně ministerstvo zemědělství upozorňuje na skutečnost, že pokud jsou příjemci dotace veřejnoprávní subjekty, tedy v případě Programu rozvoje venkova obce, nemohou si v rámci způsobilých výdajů nárokovat daň z přidané hodnoty. V průběhu administrace bylo řadou členských zemí zjištěno, že je DPH pro obce nezpůsobilým výdajem, což z některých jazykových mutací nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 jasně nevyplývá. Jedná se také o nesoulad s textem nařízení ke strukturálním fondům, kde je DPH pro obce způsobilým výdajem. Toto způsobuje diskriminaci malých obcí do 500, případně 2000 obyvatel, které jsou příjemci dotace z PRV. Zástupci ministerstva zemědělství ve spolupráci s dalšími partnery včetně českých europoslanců tuto skutečnost v roce 2008 rozporovali na všech vhodných fórech EU, bohužel stanovisko Evropské komise (DG Agri) je neoblomné a o změně nařízení Rady 1698/2005 v tomto bodě neuvažuje.
 
Na základě nutnosti dořešit výše uvedenou problematiku DPH došlo ke zpoždění předpokládaných termínů schválení žádostí. Státní zemědělský intervenční fond začne v nejbližších dnech zveřejňovat schválené projekty, které budou podpořeny z Programu rozvoje venkova, a podnikne další kroky směrem k úspěšným příjemcům dotace.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe