KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj v druhém kole výzev na projekty vzdělávání přerozdělí 250 miliónů

12/02/09
Středočeský kraj

Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath vyhlašuje ke dni 4. 2. 2009 druhé kolo výzev k předkládání projektů o finanční podporu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve třech oblastech podpory.

První oblast podpory se týká rozvoje a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji, druhá si klade za cíl zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konečně třetí výzva řeší zvýšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Výzvy jsou vyhlašovány na všechny podporované aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory. Středočeský kraj v těchto výzvách přerozdělí na projekty vzdělávání 250 miliónů.

Prostřednictvím těchto výzev budou moci žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy a školská zařízení, města, obce i nestátní neziskové organizace ve Středočeském kraji. Lhůta pro předkládání žádostí do globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je od 4. 2. 2009 do 31. 3. 2009 do 16.00 osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doručovatelskými nebo kurýrními službami na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení grantů, Zborovská 11, Praha 5. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti.

Výše podpory dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Minimální výše podpory v je stanovena na 400 tis. Kč, naopak maximální výše možné podpory, může být u jednoho projektu dimenzována až na 10 mil. Kč. Grantové projekty musí být realizovány na území Středočeského kraje, ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje.

Finanční prostředky jsou poskytovány v následujících oblastech, v rámci kterých mohou žadatelé předkládat projekty:

Zvyšování kvality ve vzdělávání (alokace 100 mil. Kč)
příklady projektů: inovace školního vzdělávacího programu; výuka v cizích jazycích; zlepšení podmínek pro výuku ICT nebo technických oborů; kariérové poradenství; spolupráce školy s aktéry na trhu práce; rozvoj podnikatelských znalostí žáků aj.

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (alokace 60 mil. Kč)
příklady projektů: tvorba individuálních vzdělávacích plánů; asistenční, speciálně pedagogické a psychologické služby; multikulturní výchova a vzdělávání; neformální vzdělávání; vzdělávání dětí a žáků cizinců aj.

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (alokace 90 mil. Kč)
příklady projektů: další vzdělávání pedagogických pracovníků; odborné praxe a zahraniční stáže; jazykové vzdělávání; využívání ICT ve výuce; environmentální vzdělávání aj.

Celé znění výzev a všechny potřebné dokumenty:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/aktuality/stredocesky-kraj-v-druhem-kole-vyzev-na-projekty-vzdelavani-prerozdeli-250-milionu.htm?pg=1
 

Projekty musí být realizovány ve prospěch následujících cílových skupin Středočeského kraje:
žáci a pracovníci škol a školských zařízení;
pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže, lektoři;
děti se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol a přípravných tříd základních škol;
děti a mladiství, kteří předčasně opustili systém počátečního vzdělávání; 
žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání;
rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním;
děti a žáci mimořádně nadaní;
účastníci dalšího vzdělávání.

Oprávněnými žadateli mohou být:
školy a školská zařízení; vysoké školy; sdružení a asociace škol; 
právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; 
města, obce a svazky obcí; 
odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení;
– hospodářská komora;
zaměstnavatelé, pokud v souladu s předmětem své činnosti poskytují plnění v souvislosti s aktivitami, které mohou být předmětem podpory OP VK, nebo s vytvářením nezbytných podmínek pro takové aktivity; 
nestátní neziskové organizace;
organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže.