KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vláda schválila Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

03/02/09
MZe ČR

V Praze 30. 1. 2009

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 se zaměřuje na efektivnost užití veřejných prostředků investovaných do aplikovaného výzkumu, tedy větší ekonomické a společenské přínosy z realizace výsledků výzkumu. Současně chce koncepce přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do výzkumu přinášely poznatky světové úrovně a poznatky aktuálně potřebné a využitelné pro rozvoj českého agrárního sektoru.
 
Koncepce obsahuje celkem 30 konkrétních opatření, která směřují ke zlepšení koordinace při řízení výzkumu s dalšími poskytovateli, s výzkumnými organizacemi i uživateli výsledků. Materiál počítá s vytvořením systému hodnocení zemědělského aplikovaného výzkumu, podporou excelence (tj. dosahování kvalitních výsledků a jejich rychlý přenos do praxe), a větším zapojením uživatelů výsledků výzkumu do řešení jednotlivých projektů. Realizace předpokládá také navýšení podílu mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích a lepší využívání finančních prostředků poskytovaných ze strukturálních fondů EU.
 
Koncepce vymezuje pět hlavních témat aplikovaného výzkumu a vývoje agrárního sektoru:
1.       Ochrana a využívání přírodních zdrojů
2.       Technologický rozvoj pro trvalou udržitelnost agrárního sektoru, vč. technologií pro obnovitelné zdroje energie
3.       Dostupnost, kvalita a bezpečnost potravin, ovlivnění zdraví obyvatel výživou
4.       Trvale udržitelné hospodaření v krajině
5.       Rozvoj venkova a venkovských regionů
Jako první krok bude zřízena meziresortní Rada zemědělského aplikovaného výzkumu pro realizaci Koncepce. Rada bude jako odborný a poradní orgán ministra zemědělství koordinovat činnosti v rámci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje a přenos výsledků výzkumu a vývoje do praxe k jejich uživatelům. Zároveň bude průběžně hodnotit naplňování Koncepce.
Finanční zdroje narealizaci Koncepce budou zabezpečovány převážně ze státního rozpočtu – výdajů na výzkum a vývoj. U nezemědělských komodit se předpokládá spolufinancování projektů výzkumu a vývoje z neveřejných zdrojů  ve výši 10 – 30 % nákladů, výzkumné projekty řešící problematiku zemědělských komodit mohou být podporovány do výše 100 % uznaných nákladů. Velký důraz je kladen na uplatnění výsledků výzkumu v praxi, které bude podporováno využíváním zdrojů strukturálních fondů EU. Institucionální podpora výzkumných organizací bude poskytována na základě dosahovaných výsledků.
 
Koncepce vychází z reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287. a byla zpracována MZe ve spolupráci se zástupci České akademie zemědělských věd, resortních výzkumných organizací, vysokých škol a organizací sdružujících uživatele výsledků výzkumu a vývoje.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Zemědělský výzkum