KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Natura 2000 a změny EVL

26/03/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vzhledem k tomu, že u těchto lokalit existují z pohledu zemědělské výroby výrazná omezení, např. v množství dusíku, doporučujeme všem chovatelům, aby si v rámci LPISu zkontrolovali, zda u jejich pozemků nedošlo k zmíněnému rozšíření či změně EVL.

Změna v evropsky významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000
V současné době je zpracováno Ministerstvem životního prostředí nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (EVL). Navrhované nařízení vlády předkládá k doplnění národního seznamu celkem 245 nových EVL. Ve 29 případech dochází k velkému rozšíření stávajících EVL spolu se změnou kódu EVL, u 176 stávajících EVL dochází ke změně, aniž by došlo ke změně kódu, přičemž změna je navržena ve smyslu doplnění předmětu ochrany, změny rozlohy EVL, změny navržené kategorie zvláště chráněných území, případně změny názvu EVL. V předkládaném nařízení se navrhuje také 32 EVL k vyřazení z národního seznamu, a to z důvodu zániku předmětu ochrany. Vzhledem k tomu, že u těchto lokalit existují z pohledu zemědělské výroby výrazná omezení, např. v množství dusíku, doporučujeme všem chovatelům, aby si v rámci LPISu zkontrolovali, zda u jejich pozemků nedošlo k zmíněnému rozšíření či změně EVL.
Souhrnný přehled všech karet nových a měněných EVL a přehledová tabulka všech nových a měněných EVL s detailním vypsáním změn jsou dostupné na webové adrese: http://www.mzp.cz/natura/index.html.
Další informace o soustavě Natura 2000 jsou k dispozici na této stránce: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php.
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast.
Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit. Ptačí oblasti, kterých je na území ČR prozatím 39, vyhlásila vláda ČR nařízeními v letech 2004–2005 a zatím poslední v roce 2007. Evropsky významné lokality byly shrnuty do tzv. národního seznamu, který byl jako celek schválen vládou a publikován v podobě jejího nařízení pod č. 132/2005 Sb. a následně novelizován nařízením č. 301/2007 Sb.
Národní seznam je fakticky rozdělen do dvou částí podle tzv. biogeografických oblastí, do nichž ČR zasahuje: panonské (pokrývající převážnou část Jihomoravského a část Zlínského kraje) a kontinentální (96 % území ČR).
Tisková informace ČSCHMS

Zařazeno v Živočišná výroba