KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vytvoření standardního postupu hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty určeného pro objektivizaci rozhodování orgánů státní správy lesů a myslivosti

23/03/09
Ing. Zdeňek Bajnar / Agroporadenství

Zajímavé projekty Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV), Program výzkumu MZE – (2003 – 2007) vybrané metodiky ÚZEI.

Vytvoření standardního postupu hodnocení vlivu zvěře na lesní porosty určeného pro objektivizaci rozhodování orgánů státní správy lesů a myslivosti

Kódxxx:QF3017
Zarazeni01:1
lit:VEŘEJNÁ SPRÁVA
Zarazeni02:11
Zarazeni02Text:1.1. OBJEKTIVIZACE ROZHODOVÁNÍ
Zarazeni03Text:1.1.2. Rozvoj multifunkčního charakteru agrárního sektoru a řízení využití přírodních zdrojů a vodních útvarů. 1.1.5. Snižování rizik v agrárním sektoru.
Zarazeni04:SMZE200300001
Aktivita:QF

PoslaniCile:
Trvalým problémem lesního hospodářství a provozování myslivosti jsou škody působené zvěří na lesních porostech. Zatím nebyla odvozena objektivní kriteria pro stanovení takových početních stavů zvěře, které by odpovídaly kapacitě prostředí. Standardizace postupu hodnocení působení zvěře na les na regionální úrovni si klade za cíl být nástrojem pro sledování a objektivní hodnocení vztahu mezi stavem prostředí a početními stavy zvěře.

PoslaniIndikatory:
Uživatelem výsledků projektu budou pracovnící orgánů státní správy lesů a myslivosti. Standardní postup pro inventarizaci škod zvěři jim bude poskytovat objektivní podklad při posuzování přiměřenosti stavů zvěře ve spravovaném území. Z výsledků opakovaných invetarizačních šetření bude možné posuzovat vývojové trendy působení zvěře na lesní porosty.

PoslaniOvereni:
Přínosy řešení projektu bude možné posoudit: 1. v průběhu řešení po vyhodnocení výsledků pilotního experimentu, který proběhne na území dvou okresů 2. přijetím standardizace mezi metodické postupy využívané orgány státní správy.

CileCileCo:
Projekt si klade za cíl vytvořit a v pilotním experimentu ověřit postup založený na bázi statistické inventarizace, který by poskytl reprezentativní údaje o působení zvěře na les pro území velikosti okresu respektive kraje.

Doba řešení
1.3.2003 – 15.9.2004

CileIndikatory:
Projekt bude mít několik konkrétních výstupů: 1. formulace postupu, který s využitím standardních softwarových nástrojů umožní vybrat z databáze LHP porosty pro terénní hodnocení, které budou pro dané území reprezentativní 2. návrh znění metodického postupu (pracovní postup) pro vyhodnocení působení zvěře na les 3. výsledky inventarizačního šetření pro obě území vybraná pro pilotní experiment 4. stanovení časové náročnosti inventarizačního šetření

CileOvereni:
Výsledky projektu budou zpracovány v souladu se zařazením projektu do podprogramu "Veřejná správa". Základní informace o způsobu řešení a výsledcích pilotního experimentu bude zpracována do formy "oponované výzkumné zprávy". V rámci oponentního řízení této zprávy bude předložen návrh znění metodického postupu určeného pro praxi OSSL. Výsledky pilotního experimentu (inventarizační šetření na území dvou okresů) budou podrobně analyzovány ve výzkumné zprávě. Informace o průběhu a výsledcích pilotního experimentu bude rovněž připravena do podoby článku publikovatelného v časopise Lesnická práce.
Odkaz na plné znění – Infobanka výzkumu Ministerstva zemědělství.

Zařazeno v Poradenství