KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednání Řídicího a koordinačního výboru

19/05/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Výbor se sešel 7. 5. 2009.

Jednalo se o prodloužení programového období způsobilosti operačních programů 2004–2006 a dále se jednalo o stavu implementace současného programového období 2007–2013.
Toto prodloužení bylo Evropskou komisí schváleno v únoru 2009. Celkem šlo o prodloužení v délce šesti měsíců a jednalo se o tyto programy: SROP, OP RLZ, OPPP, OPI, JPD 2, JPD 3, EQUAL.
Odbor řízení a koordinace NSRR se aktuálně zabývá problematikou nedodržení podmínek pro přidělení dotace. Jde o nenaplnění monitorovacích ukazatelů, což bylo způsobeno ekonomickou krizí.
Stav implementace k 30. březnu 2009: bylo předloženo téměř 20 000 individuálních projektových žádostí za cca 440 mld. Kč. Schváleno bylo téměř 5 000 projektů za cca 121 mld. Kč. Celkem bylo vyplaceno cca 7 mld. Kč.
ŘKV doporučuje řídícím orgánům se při změnách operačních programů soustředit na přírůstové intervence vedoucí k posílení konkurenceschopnosti ČR a regionů.
Národní orgán pro koordinaci (NOK) se zavázal k centrálními zajištění absorpční kapacity. K tomuto účelu slouží Prioritní osa 3 Operačního programu Technická pomoc. Projekt je řešen jako systém pěti aktivit: analýza aktuálních informací, zacílená publicita v regionech, podpora projektového cyklu, sdílení zkušeností a budování partnerských sítí.
Zdroj: MMR

Zařazeno v Novinky a akce