KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – HOVĚZÍ MASO

08/06/09

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – HOVĚZÍ MASO Dne 28. května 2009 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Komise (ES) č. 442/2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa Nové nařízení nahrazuje nařízení Komise (ES) č. 806/96, (ES) č. 812/96, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007. V současné době je dovoz podle […]

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – HOVĚZÍ MASO Dne 28. května 2009 vyšlo v Úředním věstníku EU nové nařízení Komise (ES) č. 442/2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa Nové nařízení nahrazuje nařízení Komise (ES) č. 806/96, (ES) č. 812/96, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007. V současné době je dovoz podle výše uvedených nařízení (ES) podmíněn předložením dovozní licence. Podle nového nařízení (ES) č. 442/2009 jsou kvóty 09.4039, 09.4071, 09.4072, 09.4073, 09.4074 a 09.4046 nahrazeny novým číselným označením 09.0118, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123 a 09.0119 a budou spravovány v souladu s články 308a, 308 b čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 a přejdou tak pod správu DG TAXUD. Pro tyto dovozy již nebude třeba podávat žádost o dovozní licence. Ostatní kvóty 09.4038; 09.4170 a 09.4204 budou i nadále spravovány metodou souběžného zkoumání, což znamená, že dovozy budou i nadále podléhat povinnosti předkládat dovozní licenci a také ostatní podmínky spojené s vydáváním licencí zůstanou stejné. Všechny uvedené celní kvóty se otevírají každým rokem a to takto: Kvóta 09.0119 bude každoročně otevřena od 1.ledna do 31. prosince a ostatní kvóty budou otevřeny od 1. července jednoho roku do 30. června následujícího roku. Nové nařízení bude pro kvótu 09.0119 použitelné od 1.1.2010 a pro všechny ostatní kvóty od 1.7.2009. Nařízení Komise (ES) č. 806/2007, (ES) č. 812/2007, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007 se zrušují, přesto zůstávají použitelná pro licence vydané před 1.1.2010 (kvóta 09.4046) a pro licence vydané před 1.7.2009 (všechny ostatní kvóty). Čísla celních kvót, seznam produktů, dostupná množství a platné celní sazby jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 442/2009: Výše záruky: 20 EUR/100kg Doklady dodané společně s žádostí o první dovozní licenci v daném dovozním celním kvótovém období (1.7. – 30.6.): Dovozce musí při podání žádosti předložit důkaz o dovozu nebo vývozu minimálně 50 tun produktů z vepřového masa, a to: – během dvanáctiměsíčního období bezprostředně před dobou podání žádosti – během dvanáctiměsíčního období bezprostředně před dvanáctiměsíčním obdobím uvedeným v předchozí odrážce. Důkaz o obchodu se třetími zeměmi předkládá žadatel prostřednictvím dovozních či vývozních celních dokladů řádně potvrzených celními úřady. Termín podání žádosti o licence: Prvních sedm dnů v červnu, září, prosinci a březnu Množství, na které lze podat žádost o licenci: Minimálně 20 tun a maximálně 20% množství, které je k dispozici pro příslušné podobdobí. Žádosti o licence se mohou vztahovat na několik KN kódů. V těchto případech musí být všechny KN kódy uvedeny v poli 16 žádosti a jejich popis (dle celního sazebníku) pak v poli 15 žádosti. Žadatel do žádosti o licenci uvede: Pole 7: Vyvážející země – nepovinný údaj, uveďte zemi a zaškrtněte křížkem NE Pole 8: Země původu – povinný údaj v případě kvót 09.4170 a 09.4204 – uveďte zemi a zaškrtněte křížkem ANO – nepovinný údaj u kvóty 09.4038 Pole 15: Popis produktů dle KN Pole 16: KN kódy produktů Pole 20: „Nařízeni (ES) č. 442/2009; pořadové č. kvóty Vydání licence: Od 23.dne měsíce, v němž byly žádosti podány, do začátku příslušného podobdobí Platnost licence: 150 dní od prvního dne podobdobí, ne však déle než do 30. června daného dovozního roku Práva vyplývající z licencí jsou převoditelná, a to na nabyvatele, kteří splňují podmínky v čl. 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v čl. 5 nařízení (ES) č. 442/2009 Tímto nařízením se zrušují nařízení Komise (ES) č. 806/2007, (ES) č. 812/2007, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007 Toto nařízení vstupuje v platnost dne 31.5.2009. Bc. Eva Schoříková referentka oddělení vydávání dovozních a vývozních licencí Zpracovala: Bc. Eva Schoříková, tel.: 222 871 463, e-mail: eva.schorikova@szif.cz

Zařazeno v Živočišná výroba