KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

30/07/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Program se dělí na podprogramy s různými předměty podpory.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) je krajinotvorným programem Ministerstva životního prostředí České republiky (MŽP ČR). Cílem programu je podpora opatření vyplývajících z plánů péče o zvláště chráněná území, ze souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblasti, záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, a to i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví státu. Dále je jeho cílem podpora adaptačních opatření v krajině v souvislosti s klimatickými změnami ve vodních, nelesních a lesních ekosystémech.
Program se dělí na šest podprogramů, které se liší předmětem podpory a možnými žadateli, přičemž podprogramy zaměřené na adaptační opatření v krajině jsou žadatelsky otevřené a realizace je možná na celém území ČR. U ostatních podprogramů může být žadatelem AOPK ČR nebo správa NP a realizace je omezena na konkrétní území.
Více se o programu dozvíte na www.dotace.nature.cz.
Zdroj: AOPK ČR

Zařazeno v Novinky a akce