KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový národní dotační titul OBCE

09/09/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Vláda schválila dotační titul na proplacení DPH obcím.

Vláda schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavadí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí v rámci 1.–5. kola příjmu žádostí v rámci PRV. Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).
„Schválený materiál řeší financování daně z přidané hodnoty u projektů Programu rozvoje venkova, které realizují obce a svazky obcí v rámci prvního až pátého kola příjmu žádostí. Výdaje vynaložené na tento program se předpokládají počínaje rokem 2009 a konče rokem 2012, přičemž průměrná roční výše tohoto výdaje na dotování DPH se odhaduje cca 150 mil. Kč a celková částka je odhadována na 500 milionů korun“, shrnul ministr Šebesta 
Podle Šebesty je navrhovaný postup bez dopadu na státní rozpočet, potřebné prostředky budou získány ze zdrojů PGRLF, tímto postupem se zlepší finanční situace veřejných rozpočtů – obcí a svazků obcí.
Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací ve vztahu k DPH a po tuto dobu za české obce DPH platil stát. Bohužel Evropská komise na konci minulého roku situaci vyjasnila, ale v náš neprospěch. Evropská komise vysvětlila, že dosavadní postup, tj. brát výdaje na úhradu DPH jako uznatelný výdaj, je nesprávný, a sdělila, že DPH pro veřejnoprávní subjekty není způsobilým výdajem. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ze strany Evropské unie dochází k velké diskriminaci příjemců dotace z Programu rozvoje venkova, protože v rámci strukturálních fondů, kde jsou příjemci dotace obce nad 500 obyvatel, je DPH pro veřejnoprávní subjekty způsobilým výdajem. Proto bylo rozhodnuto, že žádosti předkládané v roce 2009 a v dalších letech již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude. V letech 2007–2008 však byly přijaty a schváleny žádosti obcí o podporu v rámci PRV s tím, že DPH byla považována za způsobilý výdaj.
Je tedy v zájmu korektního chování státu tyto výdaje obcím a svazkům obcí uhradit. Jinak by obce musely proti původním předpokladům uhradit z  vlastních zdrojů o 19 % více prostředků. Tento stav by mohl navodit situaci, že by řada obcí neměla potřebné prostředky z vlastních zdrojů na úhradu DPH a realizace plánovaných investic by byla ohrožena, popř. zrušena.
Dotační titul OBCE bude vyhlášen v průběhu následujících 14 dní. Hned poté bude veřejnost i dotčení příjemci dotace detailně informováni o nastavení tohoto dotačního titulu a SZIF bude pokračovat v administraci Žádostí o platbu, které byly kvůli DPH pozastaveny.
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Novinky