KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Závěry konference o financích

26/11/09
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Co vyplynulo z jednání XII. celostátní konference Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice?

Účastníci XII. celostátní finanční konference požadují, aby:
a) objem finančních prostředků určených obcím a městům korespondoval s narůstajícím množstvím úkolů, které jsou na samosprávu přenášeny, a již v roce 2011 bylo zavedeno tzv. životní minimum pro obce a města v ČR;
b) pokračovaly odborné diskuse nad budoucností rozpočtového určení daní tak, aby po řádných volbách mohl být předložen návrh nového zákona upravujícího financování obcí a měst;
c) došlo k zahájení prací na novém zákoně o místních daních (včetně daně z nemovitostí), které by tvořily odpovídající finanční zdroj pro rozvoj obcí a měst;
d) nejpozději v roce 2011 došlo ke zvýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti také pro obce III. typu, které zajišťují největší objem přenesené státní správy;
e) finanční zdroje obcí a měst byly posíleny také o objem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa (tzv. porcování medvěda) a dalších kapitol státního rozpočtu;
f) ministerstvo financí výrazně posílilo metodickou podporu v oblasti účetnictví;
g) byl vyvíjen trvalý tlak na změnu evropské legislativy, aby DPH hrazená obcemi na projekty v Programu rozvoje venkova patřila mezi uznatelné výdaje;
h) byly obce a města informovány o všech přístupových závazcích, ke kterým se zavázal stát, a o jejich dopadech na obce a města v případě jejich nedodržení;
i) ve státním rozpočtu byly vytvořeny zdroje financování na plnění závazku ze směrnice o čištění městských odpadních vod pro případ, že obce nebudou schopny splnit podmínky pro čerpání finančních prostředků v rámci programů evropských dotací určených na obnovu vodohospodářské infrastruktury;
j) došlo ke zjednodušení a zefektivnění postupu při administraci operačních programů ze strany řídicích orgánů, zejména pak urychlení výplaty dotací;
k) dotační tituly byly stanovovány s ohledem na potřeby obcí, s cílem zvýšení efektivity formou menšího počtu titulů s větším objemem finančních prostředků;
l) došlo ke zlepšení koordinační úlohy MMR v oblasti administrace a nastavení podmínek operačních programů;
m) města mohla využívat finanční prostředky ze strukturálních fondů na projekty strategického charakteru s využitím moderních digitálních technologií, určených na zefektivnění služeb poskytovaných občanům;
n) došlo k odstranění duplicitních kontrol dotací a tím nadměrného zatěžování obcí;
o) přijetí takové změny v právním řádu, která umožní městům a obcím účinné regulovat všechny formy hazardních her a sázek na svém území a rovněž jim z jejich provozu budou náležet příslušné poplatky a odvody;
p) byla provedena změna právní úpravy nakládání s odpady, která umožní energetické využití směsných komunálních odpadů za pomoci prostředků Evropské unie z důvodu snížení množství ukládání odpadů na skládku; a dále aby byla provedena změna zákona o místních poplatcích, která navýší horní hranici na 1 250,- Kč;
q) vláda ČR a MŽP v rámci pomoci rozpočtům místních a regionálních samospráv v době ekonomické recese zajistily urychleně změnu dotačního programu „Zelená úsporám“ tak, aby bylo možné žádat a čerpat z tohoto programu na úspory energií pro veřejné budovy v majetku obcí, měst a krajů, zejména typu školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče;
r) aby Předsednictvo Svazu uzavřelo s MŽP Memorandum o spolupráci při přípravě nové právní úpravy nakládání s odpady ve vazbě na společně připravené Teze rozvoje odpadového hospodářství České republiky.
Zdroj: SPOV ČR 

Zařazeno v Novinky