KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Neprůhledné přidělování peněz?

23/02/10
Ing. Lenka Šplíchalová / Infovenkov

Pravidla pro čerpání dotací z EU společnosti s listinnými akciemi na majitele nevylučují.

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na mediálně zkreslené informace o tom, že peníze z fondů EU jsou přidělovány „neprůhledně“ z důvodu jejich čerpání i společnostmi, které vydávají listinné akcie na majitele. Ministerstvo s těmito tvrzeními nesouhlasí a pro upřesnění uvádí pravidla čerpání financí z EU.
Evropské dotace se přidělují žadatelům na základě splnění podmínek příslušného operačního programu. Pro posouzení, zda je žadatel možným příjemcem dotace, je rozhodný soulad s legislativou daného členského státu a s podmínkami příslušného operačního programu. U žadatele se posuzuje, zda je založen v souladu se zákonem, zda jedná prostřednictvím oprávněné osoby, zda disponuje potřebným oprávněním k podnikání a další kvalifikací.
Společnost, která má vydané listinné akcie na majitele, je podle českého právního řádu legálně založená v souladu s Obchodním zákoníkem a pokud tedy splní ostatní podmínky pro přidělení dotace, není právní důvod, proč by ji dotace neměla být přidělena.
Ministerstvo pro místní rozvoj koordinuje poskytování prostředků ze SF, což znamená, že dohlíží na to, aby jednotlivé řídící orgány poskytovaly dotace v souladu s příslušnou legislativou a podmínkami daného operačního programu. MMR nemůže diskriminovat žadatele, kteří mají legální majetkovou strukturu, a vylučovat je z možnosti podávat žádosti o dotace.
Přezkum ze strany evropských auditorů zkoumá, zda byla dotace poskytnuta v souladu s legislativou a příslušným programem. Auditoři nezkoumají majetkovou strukturu z pohledu, kdo je a kdo není vlastník, nýbrž z pohledu, zda majetková struktura je legální podle práva daného členského státu a příslušný subjekt má příslušné oprávnění k podnikání.
MMR obecně souhlasí, že akcie na majitele znemožňuje efektivní veřejnou kontrolu a funkčnost pravidel o střetu zájmů a podporuje zrušení listinných akcií na majitele jako obecného institutu.
Zdroj: MMR ČR