KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozemkové úpravy pro období 2010-2013

16/03/10

Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení pro období 2010 až 2013 10.3.2010 Tisková zpráva – Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“. Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav. Na letošní rok je připraveno celkem […]

Pozemkové úpravy a jejich finanční zabezpečení

pro období 2010 až 2013

10.3.2010

Tisková zpráva – Na půdě ministerstva zemědělství aktuálně vznikl „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“. Tento čtyřletý plán konkrétně rozpracovává koncepci pozemkových úprav a stanovuje priority pro oblast pozemkových úprav. Na letošní rok je připraveno celkem 2,33 miliard korun na pozemkové úpravy, což představuje zatím rekordní objem peněz.

Je neoddiskutovatelné, že vyjasnění vlastnických vztahů a samozřejmě efektivnější uspořádání vlastnické držby zvyšuje zájem výrazné většiny účastníků řízení, z nichž mimořádný podíl zaujímají obce. Bez jasných vlastnických vztahů není možný rozvoj obce a obecních investic. Na základě schválených návrhů pozemkových úprav se zpřístupňují pozemky vybudováním nových polních cest, realizují se vodohospodářská, protipovodňová a protierozní opatření a vysazuje se zeleň.

Zmíněný plán se zabývá finančním zajištěním pozemkových úřadů s ohledem na možnosti jednotlivých zdrojů, které se na financování procesu pozemkových úprav podílejí. Jedná se o státní finanční prostředky, prostředky Programu rozvoje venkova, dále rozpočet Pozemkového fondu a prostředky z tzv. protipovodňového konta. K dalším zdrojům patří prostředky investorů, kteří jsou ze zákona povinni pozemkové úpravy částečně, případně zcela financovat.

Protože všechny potřeby v procesu pozemkových úprav nemohou být uspokojeny, je potřeba stanovit priority a zabezpečení finančních prostředků. Právě schválený plán stanovuje toto pořadí priorit: a) restituce a vytyčování pozemků, b) činnosti související s realizací akcí ze zdrojů EU, c) pozemkové úpravy s vazbou na dohody se stavebníky liniových příp. ostatních staveb, d) ostatní rozpracované pozemkové úpravy, příp. nové pozemkové úpravy. Je zřejmé, že nové pozemkové úpravy lze zahajovat jen v omezeném množství, protože současná rozpracovanost je s ohledem na kapacity pozemkových úřadů značná. Proto musí být sledována určitá vyváženost mezi dokončováním a zahajováním pozemkových úprav.

Z dalších aktivit, kterými se bude Ústřední pozemkový úřad přednostně zabývat, půjde např. o přípravu novelizace zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, dále o provedení revize restitučních spisů a postupné zlepšování organizace pozemkových úřadů v souvislosti s budováním středních článků řízení.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Rostlinná výroba