KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zprava o hromadných úhynech včel

08/07/10

ČESKÁ REPUBLIKA – organizační složka státu Státní rostlinolékařská správa Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6 tel.: 235 010 300, fax.: 235 010 364, e-mail: sekretariat@srs.cz Kontakt s médii: 724 052 039, e-mail: www.srs.cz dita.vrbova@srs.cz Zpráva pro tisk: 22.6.2010 Tisková zpráva o hromadných úhynech včel Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa reaguje, na několik hromadných […]

ČESKÁ REPUBLIKA – organizační složka státu

Státní rostlinolékařská správa

Ztracená 1099/10, 161 00 Praha 6

tel.: 235 010 300, fax.: 235 010 364, e-mail:

sekretariat@srs.cz

Kontakt s médii: 724 052 039, e-mail:

www.srs.cz

dita.vrbova@srs.cz

Zpráva pro tisk: 22.6.2010

Tisková zpráva o hromadných úhynech včel

Organizační složka státu – Státní rostlinolékařská správa reaguje, na několik hromadných úhynů včel v průběhu jarního období, které byly ohlášeny chovateli včel. Šlo vesměs o včelstva, která se nalézala v bezprostřední blízkosti porostů ošetřovaných přípravky na ochranu rostlin.

Krajská veterinární správa v těchto případech informovala regionální pracoviště Státní rostlinolékařské správy a v součinnosti bylo vedeno místní šetření možných příčin.

Státní rostlinolékařská správa následně provedla kontroly správného použití přípravků a dodržování zákonných povinností v okolních zemědělských podnicích.

V souvislosti s výše uvedeným považujeme za potřebné zdůraznit hlavní povinnosti pěstitelů, stanovené zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění a vyhláškami č. 329/2004 Sb., o přípravcích na ochranu rostlin, v platném znění a č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.

Chovatel včel je povinen

Před aplikací přípravků

oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje o stanovišti svých včelstev a o hromadném letu včel. Údaje o stanovišti se oznamují vždy písemně do konce měsíce února. Kočující chovatelé a chovatelé, kteří plánují přemístění včelstev, musí oznámit cílové stanoviště místně příslušnému obecnímu úřadu nejméně 5 dnů před přesunem. Je žádoucí, aby postupovali v součinnosti s uživateli pozemků v blízkosti cílového stanoviště. jsou uživatelé přípravků povinni podniknout všechna možná opatření k ochraně včel. Pěstitelé nesmí aplikovat přípravky označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemají informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od ošetřovaného pozemku a o směrech hromadného letu včel. Tato zásada se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné. O jaké přípravky se jedná lze nalézt na www.srs.cz.

Přípravky a směsi zvlášť nebezpečné pro včely

Přípravky a směsi nebezpečné pro včely

musí být aplikovány tak, aby bylo vyloučeno jejich zanesení na porosty, stromy nebo keře navštěvované včelami v době, kdy včely létají. Aplikaci je třeba ukončit v dostatečném časovém předstihu před počátkem letu včel, aby mohlo dojít k oschnutí ošetřených rostlin. musí být aplikovány tak, aby bylo vyloučeno jejich zanesení na porosty, stromy nebo keře navštěvované včelami. Pochopitelně, musí být zabráněno i ohrožení samotných stanovišť včelstev.

Aplikace přípravku spolu s jiným přípravkem nebo látkou se považuje za použití nebezpečné pro včely, s výjimkou případů, kdy byla směs posouzena a schválena Státní rostlinolékařskou správou a uvedena v návodu k použití přípravku jako doporučení

Je-li ve směsi, která nebyla posouzena Státní rostlinolékařskou správou, použit přípravek nebezpečný pro včely, pak se při aplikaci uplatňují opatření jako při aplikaci přípravku zvlášť nebezpečného pro včely. Jde-li o směs komponent, z nichž žádná není označena jako nebezpečná nebo zvlášť nebezpečná pro včely, dodržují se stejné zásady jako při aplikaci přípravku nebezpečného pro včely.

Chovatel včel i jiná osoba, která zjistí úhyn včel, by měl bezprostředně informovat příslušný orgán Státní veterinární správy (Krajskou veterinární správu). Ten provede v součinnosti se Státní rostlinolékařskou správou místní šetření, případně zajistí vzorek uhynulých včel pro laboratorní rozbor. O výsledku analýzy chovatele informuje. Došlo-li k úhynu vlivem přípravku na ochranu rostlin, kontrolu správné aplikace přípravků v dotčených zemědělských podnicích provádí Státní rostlinolékařská správa.

Úplné znění zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění a jeho prováděcích předpisů naleznete na

. www.srs.cz pod heslem Legislativa.

Odborný garant: Ing. Pavel Minář, Ph.D.

Vedoucí sekce přípravky na ochranu rostlin

Ing. Zbyněk Škodáček

Tajemník ředitele SRS

Ing. Dita Vrbová

Tisková mluvčí SRS

Zařazeno v Živočišná výroba