KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský hospodář roku 2010

30/10/10

Na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem byli vyhodnoceni nejlepší zemědělští hospodáři Středočeského kraje roku 2010.   Stalo se již tradicí, že na podzimní výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek své ocenění získávají nejlepší zemědělští hospodáři roku. Tento rok se Středočeské dožínky konali dne 9.10.2010. Cenu hejtmana Středočeského kraje předal náměstek Středočeského […]

Na výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem byli vyhodnoceni nejlepší zemědělští hospodáři Středočeského kraje roku 2010.

 

Stalo se již tradicí, že na podzimní výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem při příležitosti konání Středočeských dožínek své ocenění získávají nejlepší zemědělští hospodáři roku. Tento rok se Středočeské dožínky konali dne 9.10.2010.

Cenu hejtmana Středočeského kraje předal náměstek Středočeského kraje ing. Miloš Petera Rodinné farmě Rudofa Procházky. V současné době rodinná farma obhospodařuje cca 250 ha orné půdy a cca 90 ha travních porostů.  V živočišné výrobě se zabývají chovem masného skotu v počtu 150 ks. Od roku 2009 rovněž chovají koně a nyní s nimi provozují agroturistiku. Současným cílem je vybudovat zázemí včetně ubytování pro zájemce o turistickou jízdu na koních. V oblasti živočišné výroby pak vybudovat malou čistě zemědělskou bioplynovou stanici, která by zpracovávala čistě zemědělské plodiny a produkovaný hnůj ze stáje.

Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí pan ing. Miloš Petera předával cenu náměstka Středočeského kraje Rodinné farmě Jana Tajbla. Jedná se o klasickou rodinnou farmu, která byla založena v roce 1993. Na  farmě pracuje pan Tajbl, jeho manželka a sestra a v rámci možností  vypomáhá otec. V rostlinné produkci obhospodařují celkem 123,16 ha. Dominuje pěstování obilovin (ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikále, řepka, hrách, jarní ječmen, oves).  V roce 2009 byl výnos u pšenice 7tun z 1ha a u řepky 3,5 tuny z 1ha. Letošní výnosy byly obdobné jako v roce 2009. V živočišné výrobě se věnují chovu prasat, mají uzavřený obrat stáda, které čítá 30 prasnic a 6 prasniček. U odchovu selat se užitkovost pohybuje okolo 22 selat na prasnici. Po právě probíhajících pozemkových úpravách by mělo dojít k navýšení hektarů cca na  200ha.

Ředitel úřadu Potravinářské komory ČR  ing. Tomáš Kreutzer předával cenu prezidenta Potravinářské komory ČR zástupci společnosti ZEVOS Předboj, s.r.o. panu Karlu Jelínkovi.

Společnost ZEVOS s.r.o. vznikla v roce 1993. Zaměstnávala 24 zaměstnanců, obhospodařovala 1150 ha orné půdy, chovala 215 dojnic a 350 kusů hovězího žíru. Postupně se živočišná výroba z důvodu ztrátovosti zrušila. Na začátku své existence byla společnost ve ztrátě, ale během několika let se vypracovala na vyspělou a dobře prosperující společnost (v roce 2009 činil výsledek hospodaření před zdaněním 5667 tis. Kč). Dnes se zabývá pouze rostlinnou výrobou a hospodaří na 1886 ha orné půdy a pěstuje potravinářskou pšenici, sladovnický ječmen, řepku, mák a hořčici. Sklizeň zemědělských plodin je zajišťována subdodavatelsky. Postupem času vybudovala ze silážního žlabu a kravína sklady obilí s aktivním větráním, celková skladovací kapacita farmy je 12 tis. tun, v roce 2008 byl postaven nový multifunkční dům s kancelářemi a sociálním zázemím pro zaměstnance. V současné době zaměstnává 12 zaměstnanců

Prezident Agrární komory ČR ing. Veleba  předal cenu prezidenta  Agrární komory ČR zástupci společnosti AGRO, spol. s r.o. (Tuklaty) – panu Janu Košťálovi.   Společnost byla založena v roce 1992 pěti společníky z důvodů likvidace státního statku Český Brod. Při založení firma obhospodařovala cca 490 ha zemědělské půdy a chovala cca 270 ks hovězího žíru. V této době ve firmě pracovalo všech pět společníků a tři zaměstnanci. Celá výměra pozemků byla pronajata od vlastníků.. Společnost se v průběhu let postupně měnila, tak jak odcházeli společníci a zaměstnanci do důchodu a jak byla ovlivňována vnějšími vlivy až na současnou podobu, kdy obhospodařuje cca 440 ha orné půdy a již více jak deset neprovozuje živočišnou výrobu.     Ve firmě v současné době pracují dva společníci a jeden zaměstnanec, kterým v sezóně vypomáhají dva společníci – důchodci. Na obhospodařované výměře je v současné době pěstována pšenice ozimá, ječmen jarní a ozimý, řepka ozimá, slunečnice a cukrovka. Všechny práce provádí společnost vlastními prostředky, jen sklizeň cukrovky je zajištěna dodavatelsky.

 

Ředitel Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj  MVDr. Zdeňek Císař předal cenu ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj zástupci AGRODRUŽSTVA Načeradec, řediteli společnosti panu Zdeňku Sedlákovi a předsedovi představenstva panu Liborovi Zemanovi. AGRO DRUŽSTVO Načeradec vzniklo v rámci transformace bývalého ZD Načeradec k 1.1.1993,  právní forma AGRO DRUŽSTVO Načeradec je družstvo vlastníků a nebylo ani není nástupnickou organizací bývalého ZD Načeradec. AGRO DRUŽSTVO Načeradec s  vlastním kapitálem 87 218 000,-Kč  hospodaří na výměře 1 700ha zem. půdy. Z toho je 1500ha orné půdy a 200ha  luk a pastvin. Veškerá výměra zemědělské půdy je v LFA a třetina půdy se nachází v CHKO Blaník. Hospodaří v nadmořské výšce od 420 do 630 metrů v bramborářsko – ovesné oblasti. Pěstují 300ha řepky, 320ha ozimá pšenice, 180ha ječmenů ozimý + jarní, 50ha máku, 60ha brambor částečně konzum a průmysl a na zbývající orné půdě jsou pěstovány krmné plodiny pro naší živočišnou výrobu , kukuřice na siláž, vlhké zrno a jetelové senáže. Rozhodující výrobou v podniku je výroba mléka a chov dojnic. Chovají 540 dojnic s užitkovostí 23,85lt na dojnici a den s roční dodávkou 4 800 000litrů mléka do mlékárny. Dále v rámci uzavřeného obratu stáda skotu vykrmují býky do porážkové hmotnosti a jalovice pro další obrat stáda. Dále se zabývají chovem prasat. Chovají 140 prasnic s užitkovostí 23 selat odchovaných na prasnici. AGRO DRUŽSTVO Načeradec celkově zaměstnává 57 pracovníků. V letošním roce je před dokončením výstavba silážních žlabů. V rámci dalších investic se připravuje projekčně výstavba bioplynové stanice.

 

Zástupce města Lysá nad Labem  starosta pan Mgr. Jiří  Havelka předal cenu města Lysá nad Labem zástupci Rodinné farmy Homolových, panu Martinovi Homolovi. Počátek hospodaření rodiny Homolových sahá do 18.století. Kolem roku 1950 byl statek znárodněn a převeden pod správu JZD. Až po revoluci v roce 1989 se p. Homola snažil o obnovení tradice, což se mu v roce 1991 povedlo. Pan Homola ml. přebral hospodářství v roce 2001. Na Farmě s panem Homolou pracuje a stará se o chod živočišné výroby manželka a jejich dvě děti.   Farma hospodaří v obci Běleč na Berounsku a specializuje se na chov mléčného skotu plemena holštýn. Její výměra je 50 ha a v současné době má kolem 25 kusů mléčného dojného skotu a 30 kusů mladých jaloviček. Farma produkuje denně kolem 500 litru kravského mléka. V rostlinné výrobě převládá výroba objemného krmiva. V letošním roce byly podány dva projekty v programu rozvoje venkova.  Jeden projekt je v oblasti cestovního ruchu, agroturistiky a druhý projekt se týká zpracování mléka, kde by farma měla vlastní malou mlékárnu. Vyrábět by  se v ní měly tyto produkty: tvaroh, bílý jogurt, čerstvé sýry, pařené sýry a dlouho zrající sýry, smetana. Největší část výrobků by se mělo dodávat přímo konečnému zákazníkovi rozvozem až do domu, samozřejmě prodej z farmy bude zastoupen v menší míře,  plánuji účast i na farmářských trzích v okolí a v neposlední řadě prodej  také do obchodů.

Ředitel Výstaviště Lysá nad Labem pan Ondřej Matouš předal cenu Výstaviště Lysá nad Labem zástupci Rodinné farmy Netrhových, panu Zdeňkovi Netrhovi. Farma se sídlem v Šanově, vznikla v roce 1992, kdy manželé  Zdeněk a Ludmila Netrhovi zakoupili od restituentů statek s 38 ha zemědělské půdy a 3 ha lesa. Pan Netrh zde začal hospodařit na celkové výměře 85 ha zemědělské půdy a zároveň se stal starostou obce. Farma ze zabývala především rostlinnou výrobou a přidruženou kovovýrobou. V roce 1995 začala ustupovat kovovýroba a zemědělská výroba se rozšířila na 185 ha zemědělské půdy. V roce 1997 začal se svým otcem hospodařit na farmě i jeho syn a po té se výměra farmy zvýšila na cca 230 ha zemědělské půdy. Od roku 2000 převzal vedení výroby syn a otec zabezpečoval prodej komodit a dále se věnoval vedení obce. V roce 2003 se výměra farmy zvýšila na 380 ha zemědělské půdy.  V roce 2006 otec požádal o předčasné ukončení zemědělské činnosti a na farmu přistoupil druhý syn. V současnosti hospodaří na 540 ha zemědělské půdy. Celou farmu zabezpečují oba synové a jeden zaměstnanec.V sezóně pomáhá jeden brigádník. Farma se zabývá produkcí řepky, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, chovem ovcí a  koní pro sportovní účely. Součástí farmy je penzion, který je využíván k provozování agroturistiky.  Do budoucna plánují dostavbu rybníka k chovu a lovu ryb a dále  uvažují o chovu masného skotu.

                                                                                                                                                                           Jeníčková