KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

12.kolo příjmu žádostí z PRV již v únoru

20/12/10

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v únoru 17.12.2010 Tisková zpráva – Zahájení činnosti mladých zemědělců, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje […]

12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova odstartuje v únoru

17.12.2010

Tisková zpráva – Zahájení činnosti mladých zemědělců, Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství a Realizace místní rozvojové strategie – na tato opatření se zaměřuje 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Žadatelé mohou předkládat projekty v termínu 17. 2. – 2. 3. 2011 do 13 hodin na opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců. Pro ostatní opatření je příjem žádostí od 15. 2. – 28. 2. 2011 do 13 hodin.

V rámci 12. kola došlo k zásadním změnám v Obecných podmínkách Pravidel pro žadatele, které jim umožňují nechat si po podání Žádosti o dotaci a ještě před zahájením realizace projektu od SZIF závazně posoudit správnost provedení zadávacího řízení. Dále dochází ke zřízení institutu tzv. Přezkumné komise Ministerstva zemědělství, jejímž cílem bude řešit stížnosti příjemců dotace na postup administrace SZIF či MZe. Zároveň byl do Pravidel pro žadatele popsán postup, který byl doposud běžně aplikován, kdy se žadatel, v případě nesouhlasu s výší bodového hodnocení u konkrétního preferenčního kritéria, může obrátit na Ministerstvo zemědělství se žádostí o přezkum.

„V opatřeních Zahájení činnosti mladých zemědělců a Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova je zrušena povinnost doložení vlastnických či nájemních vztahů u parcel, na kterých stojí budova, která bude z dotace rekonstruována. Je to další krok k odstraňování zbytečné byrokracie. Navíc v opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců dochází k významnému zpřesnění preferenčních kritérií zvýhodňujících ekologické podnikatele a projekty obnovující stávající stavby. Dále bylo navýšeno bodové ohodnocení pro žadatele, kteří budou dále pořizovat investice nad částku přiznané dotace, což zvýší šance na úspěšnost projektů od těchto žadatelů“, uvedl ministr Ivan Fuksa.

Příjem žádostí pro opatření 12. kola proběhne ve výše uvedených termínech na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 pro 12. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace – Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe