KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace AZV k národním dotacím a PGRLF, a.s.

16/12/10
Lenka Hryzbilová / KIS Jihočeský kraj

Agentura pro zemědělství a rozvoj venkova vydala doplňující informaci týkající se národních dotací (viz bod 1) a PGRLF (viz bod 2)   1)  V roce 2010 nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována podpora z dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků. Připomenutí ze Zásad: 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků Účel: částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním […]

Agentura pro zemědělství a rozvoj venkova vydala doplňující informaci týkající se národních dotací (viz bod 1) a PGRLF (viz bod 2)

 

1)  V roce 2010 nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků realizována podpora z dotačního programu 15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

Připomenutí ze Zásad:

15. Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků

Účel: částečná kompenzace újmy rybářským subjektům vzniklé zajišťováním vodohospodářských a celospolečenských funkcí rybníků. 

Předmět dotace: rybník plnící rozhodnutí vodoprávních úřadů, či orgánů ochrany přírody nebo zajišťující veřejný zájem s výměrou nad  5 ha.

Subjekt:  podnikatel (§ 2 zákona č. 513/1991 Sb.) podnikající v zemědělské výrobě.

Forma dotace: dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční).

Výše dotace: do 1 000 Kč/1 ha katastrální plochy rybníka za:

nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou

               1. akumulace vody v krajině              

               2. retenční účinek při povodních                                                                       

               3. zajišťování sportovních a rekreačních účelů                                                          

               4. zlepšování jakosti povrchových vod svými dočišťovacími účinky                                                                 

péče o rybniční fond ve veřejném zájmu

   5. odstraňování sedimentu z loviště  

nařízená péče o životní prostředí

   6. zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů                             

        7. omezení vysazování amura  orgány ochrany přírody                

        8. omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy

        9. omezení aplikace minerálních a organických hnojiv                  

      10. další omezení na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody 

Poznámka: minimální výměra každého podporovaného rybníka musí být větší než 5 ha. Plnění výše uvedených podmínek 1 – 10 lze sčítat a násobit plochou každého podporovaného rybníka. V případě žádosti o dotaci za odstraňování sedimentu z loviště lze vydat rozhodnutí o poskytnutí dotace až na základě fyzické kontroly stavu odstranění sedimentu z loviště a to nejpozději do 12.11.2010. Pro účel kontroly vyznačí žadatel o dotaci loviště tyčemi nebo bójkami.

Dotace se neposkytne na rybník, který je v daném roce v rekonstrukci, nebo na který byla v daném roce poskytnuta dotace z programu 129 130 – Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží.

2)      PGRLF,  a.s. vydalo níže uvedenou informaci :

S ohledem na rozhodnutí Evropské komise o prodloužení možnosti poskytování provozních podpor za upravených podmínek, Podpůrný a garanční rolnicko lesnický fond, a.s. prodloužil poskytování podpory u programu PROVOZ, ZPRACOVATEL – PROVOZ, PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ A PODPORA NÁKUPU PŮDY. Podpora na výše zmíněné programy bude poskytnuta k  úvěrovým smlouvám, které budou uzavřeny do 31. prosince 2011 s tím, že podpora může být poskytnuta jen na splátky,  které budou uhrazeny do 31. prosince 2013.

U programu "Podpora nákupu půdy" bude podpora poskytnuta na platby úroků do 31.12.2013 (původně do 31.12.2012) s tím, že úvěrová smlouva může být uzavřena na libovolnou délku trvání.

Podpora na výše zmíněné programy mimo program „Podpora nákupu půdy“ bude poskytnuta pouze malým a středním podnikům. Podniky v obtížích jsou vyloučeny z oblasti působnosti tohoto opatření. Tato omezení odrážejí stanovisko Evropské komise ve vztahu k poskytování provozních podpor.“

 

 

Zařazeno v Aktuálně