KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva místním akčním skupinám

20/12/10

Výzva místním akčním skupinám k revizi preferenčního kritéria „Vytvoření každého trvalého pracovního místa“ Pochybení MAS při hodnocení preferenčního  kritéria Na základě předběžných zjištění, že některé z místních akčních skupin nehodnotily preferenční kritérium „Vytvoření každého trvalého pracovního místa“ podle závazného postupu stanoveného Přílohou 9 Pravidel IV.1.1, resp. Přílohou 6 Pravidel IV.1.2 (platná od 8.10.2007 do 7. […]

Výzva místním akčním skupinám k revizi preferenčního kritéria „Vytvoření každého trvalého pracovního místa“

Pochybení MAS při hodnocení preferenčního

 kritéria

Na základě předběžných zjištění, že některé z místních akčních skupin nehodnotily preferenční kritérium „Vytvoření každého trvalého pracovního místa“ podle závazného postupu stanoveného Přílohou 9 Pravidel IV.1.1, resp. Přílohou 6 Pravidel IV.1.2 (platná od 8.10.2007 do 7. kola PRV) a v zájmu snížení negativního dopadu tohoto pochybení MAS na konečné příjemce v rámci opatření IV.1.2 navrhl dne 27.5.2010 Státní zemědělský intervenční fond níže uvedený postup, který byl ze strany Ministerstva zemědělství dne 24.11.2010 schválen:

1. Místní akční skupiny schválené pro IV.1.1 provedou revizi bodování již schválených projektů.

2. V případě zjištění pochybení místní akční skupiny předloží v termínu do 31.1.2011 na příslušné RO SZIF revidované seznamy vybraných a nevybraných žádostí včetně vyplněných a výběrovou komisí potvrzených jednotlivých bodovacích formulářů.

3. V souladu s výsledky kontroly bodování bude na RO SZIF dokončena administrace pozastavených Žádostí o proplacení konečných příjemců dotace.

4. Pokud bude zjištěno, že některý z příjemců dotace získal nesprávným hodnocením neoprávněnou výhodu, tj. bude zjištěno, že vybrán být neměl, bude případ projednán na Tematické pracovní skupině LEADER a v případě potvrzení nesprávného výběru bude danému projektu ukončena administrace.

V případě, že byl projekt za kritérium „Vytvoření každého trvalého pracovního místa“ jakkoliv bodově zvýhodněn (a to bez ohledu na případné podrobnější metodiky a výklady MAS a bez ohledu na výši hodnocení), je tedy nutné ověřit, zda-li se žadatel k naplnění tohoto kritéria jednoznačně zavázal v Žádosti o dotaci (příp. v některé z jejich příloh – např. Osnově projektu). Pokud se žadatel k takovému závazku nepřihlásil a přesto byl za tuto skutečnost bodován (např. na základě nejednoznačné informace, nebo na základě informace podané na veřejném slyšení apod.), doporučujeme dále ověřit, zda-li si je žadatel tohoto závazku a jeho splnění vědom.

V průběhu celého procesu jsou pracovníci jednotlivých Regionálních odborů i centrálního pracoviště SZIF připraveni poskytovat průběžnou metodickou podporu a konzultace.

K návrhu postupu na revizi bodování přistoupil Státní zemědělský intervenční fond na základě prováděných kontrol Žádostí o proplacení konečných žadatelů a na podnět Tematické pracovní skupiny LEADER z toho důvodu, že v minulosti se v několika případech stalo, že členové Výběrových komisí MAS bodově zvýhodnili projekty např. za vytvoření pracovního místa na 2/2 částečný úvazek nebo sezónní období. V těchto případech pak hrozí uplatnění sankce C, tedy neproplacení dotace, pokud žadatel nesplní závazky, za které byl, ač nevědomě, bodován.

Upozorňujeme, že místní akční skupiny jsou povinny provádět administraci projektů konečných žadatelů zodpovědně a v náležité kvalitě a že v případě zjištění pochybení při administraci projektů budou od příštího roku dle aktualizovaných Pravidel IV.1.1 místním akčním skupinám udělovány sankce.

Zároveň věříme, že bude tímto krokem Státního zemědělského intervenčního fondu podpořena vzájemná důvěra a partnerská komunikace mezi místními akčními skupinami a platební agenturou SZIF.

Oddělení metodiky osy 4 PRV