KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový program výzkumu "KUS"

14/02/11

Nový program výzkumu MZe "KUS" 19.1.2011 Nový program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ byl 19.1.2011 schválen vládou ČR. Ministerstvo zemědělství má nový program zemědělského výzkumu Hlavní cíle Programu budou naplňovat jednotlivé projekty v rámci tří podprogramů. V projektech chce ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty […]

Nový program výzkumu MZe "KUS"

19.1.2011

Nový program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“ byl 19.1.2011 schválen vládou ČR.

Ministerstvo zemědělství má nový program zemědělského výzkumu

Hlavní cíle Programu budou naplňovat jednotlivé projekty v rámci tří podprogramů. V projektech chce ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty a také co nejrychlejší transfer výsledků uživatelům a do vzdělávacího procesu.

Realizaci Programu bude zajišťovat Ministerstvo zemědělství. Program se zaměřuje na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství. Zaměření programu je v souladu se strategií „Evropského plánu zemědělského výzkumu“, akcentuje témata, jako je bezpečnost potravin, biologická rozmanitost, biotechnologie, integrace technologií v oblasti životního prostředí, omezení šíření nových chorob zvířat a rostlin, škůdců rostlin aj. Současně Program reaguje na Doporučení Komise ze dne 28. dubna 2010 o výzkumné iniciativě společného plánování „Zemědělství, zajišťování potravin a změna klimatu“.

Hlavní cíle Programu budou naplňovány prostřednictvím výzkumných aktivit jednotlivých projektů v rámci tří podprogramů. V projektech bude ministerstvo podporovat komplexní řešení a spolupráci mezi výzkumnými a uživatelskými subjekty a také co nejrychlejší předání výsledků uživatelům a do vzdělávacího procesu.

Finanční náročnost Programu celkem a v jednotlivých letech jeho realizace vychází ze současných potřeb zemědělské praxe a veřejné správy výzkumně řešit potřeby Společné zemědělské politiky a Lesnické strategie EU. Současně naplňuje požadavek Rady pro výzkum, vývoj a inovace nenavyšovat celkový objem účelové podpory výzkumu a experimentálního vývoje z ministerstva v příštích letech.

Celkové náklady na realizaci Programu se předpokládají ve výši 2,6 mld. Kč, z toho 2,25 mld. Kč ze státního rozpočtu. Podíl výdajů z neveřejných zdrojů se předpokládá nejméně ve výši 14,6 % celkových nákladů Programu, což odpovídá  současnému požadavku navyšování finančních prostředků do výzkumu z neveřejných zdrojů. Financování Programu v dalších letech bude závislé na celkových výdajích státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace během celého období do roku 2018.

Realizace navrhovaného Programu bude mít významný vliv na pozitivní spolupráci podniků a výzkumných organizací a na rozvoj podnikatelského prostředí, očekává se výrazné zhodnocení vynaložené podpory ze státního rozpočtu v ekonomických a jiných přínosech aplikovaných výsledků.

V rámci Programu budou vyhlašovány dvoustupňové veřejné soutěže na projekty výzkumu a experimentálního vývoje. Předpokládá se, že první veřejná soutěž bude vyhlášena v dubnu až květnu letošního roku. Podmínky veřejné soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.eagri.cz a www.nazv.cz.