KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ve Středočeském kraji proběhl první seminář o honitbách

19/04/11

Seminář o honitbách 14.4.2011 ve Středočeském kraji               Naše příroda je tvořena neoddělitelným souborem orné půdy, luk, pastvin i lesů. Do přírody však patří i stráně, remízky a v neposlední řadě i různé vodní plochy včetně větších či menších vodotečí. K přírodě však náleží i řada živočišných druhů včetně člověka. Od pradávna tato živočišná říše žije […]

Seminář o honitbách 14.4.2011 ve Středočeském kraji
 
            Naše příroda je tvořena neoddělitelným souborem orné půdy, luk, pastvin i lesů. Do přírody však patří i stráně, remízky a v neposlední řadě i různé vodní plochy včetně větších či menších vodotečí. K přírodě však náleží i řada živočišných druhů včetně člověka. Od pradávna tato živočišná říše žije v přírodě ve větší či menší vzájemné prospěšnosti. I člověk využívá přírodních zdrojů ve svůj prospěch. Při své činnosti však musí respektovat specifika živého organizmu, kterým příroda rozhodně je. Každá činnost člověka musí mít i svůj řád, jehož cílem je uchování tohoto zdroje pro příští generace.
            Jednou z činností člověka je i právo výkonu myslivosti ve smyslu Zákona č.449/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů, zejména zák.č.320/2002 Sb a zák.č. 59/2003 Sb. Základní podmínkou činnosti člověka v přírodě je respektování těchto zákonů, které jsou blíže specifikovány řadou vyhlášek MZe ČR. Uvědomujeme si, že bez řádného hospodaření jak na polích, tak v lesích i ve vodách všeho druhu může následovat narušení přírodní rovnováhy s nenapravitelnými škodami? Jsme svědky toho, že někdy je tato rovnováha narušována.
Proto se Agrární komora České republiky, Regionální agrární komora Středočeského kraje a Ministerstvo zemědělství rozhodlo informovat vlastníky a nájemce pozemků, zástupce Okresních mysliveckých spolků, starosty obcí, pracovníky obecních úřadů s rozšířenou působností, krajského úřadu, zástupce honebních společenstev a mysliveckých sdružení, Lesů ČR, Pozemkového fondu a rybářských subjektů o aktuální situaci při vzájemné spolupráci. Pro působnost Středočeského kraje se tak stalo 14. dubna 2011 v sídle AGRO Jesenice a.s. v Hodkovicích. Devadesáti jedna účastníkům se věnovali odborní pracovníci AK ČR a MZe ČR, kteří postupně navštíví všechny kraje v ČR. 
Kromě zdůraznění obecných zásad pro vytvoření honitby, které jsou vytvářeny na základě vlastnického práva pouze k honebním pozemkům, které přímo spolu souvisejí s minimální výměrou 500 ha, (obora 50 ha), jejichž hranice se až na výjimky mají krýt s hranicemi přírodními a v neposlední řadě musí splňovat další podmínky stanovené zákonem o myslivosti ve vztahu k tvaru honitby a průběhu její hranice se přítomným dostala informace o podání návrhu na uznání honitby vč. obsahu tohoto návrhu, na registraci honebního společenstva, o změnách honiteb, zániku honiteb i honebního společenstva a základních náležitostech smluv. Zvlášť bylo zdůrazněno neopominutelné stanovisko vlastníka pozemku a valné hromady honebního společenstva.
V obsáhlé diskusi se samozřejmě řešily škody způsobované zvláště černou zvěří na zemědělských kulturách ve vazbě na lokálně přemnoženou zvěř. Základem tohoto řešení je nutná dohoda vlastníků a nájemců zemědělských pozemků s honebním společenstvem včetně účinné likvidace přemnožené zvěře. Základním předpokladem je ochota k domluvě obou stran, jinak rozpor musí řešit soud! Zbývá dodat, že přijatý zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti neobsahuje termín ukončení honiteb nebo jejich povinných změn k roku 2013, a to ani k jinému termínu.
Jak výše zmíněno tyto semináře budou probíhat ve všech krajích a předpokládá se, že získané poznatky budou uplatňovány při další úpravě předmětných zákonů a vyhlášek.
 
Ing. Rudolf Kučera, ředitel Agrární komory Benešov

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce