KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR vyhlásily přelomové tendry na lesnické práce od roku 2012

03/05/11

  2. května 2011 – Lesy ČR zahájily užší zadávací řízení na výběr dodavatelů lesnických činností pro 117 smluvních územních jednotek (SÚJ) státních lesů v předpokládané celkové hodnotě služeb téměř 7,6 miliard Kč. Stalo se tak 28.4. 2011 odesláním Oznámení o zakázce na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od roku 2012 do […]

 
2. května 2011 – Lesy ČR zahájily užší zadávací řízení na výběr dodavatelů lesnických činností pro 117 smluvních územních jednotek (SÚJ) státních lesů v předpokládané celkové hodnotě služeb téměř 7,6 miliard Kč. Stalo se tak 28.4. 2011 odesláním Oznámení o zakázce na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od roku 2012 do Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZUS). Po uveřejnění oznámení o zakázce na ISVZUS (předpoklad 2.5.) bude na profilu zadavatele uveřejněna kvalifikační dokumentace. Vedení Lesů ČR tak striktně naplňuje závěry Dřevěné knihy, hospodářské koncepce státního podniku, která byla vytvořena ministerstvem zemědělství a počátkem února projednána Vládou ČR. Vláda ČR současně ministru zemědělství uložila zabezpečit realizaci Koncepce. Příprava zadávací dokumentace tendrů se uskutečnila v konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže i nevládní neziskovou organizací Transparency International, podle jejíhož vyjádření tendry na těžbu dřeva a další práce ve státních lesích nejsou diskriminační a v tuto chvíli nic nebrání tomu, aby byla veřejná zakázka vyhlášena.
 
 
Základní parametry tendrů od roku 2012
  • dvoukolové zadávací řízení s omezením počtu účastníků v 1. kole
  • cena jako jediné kritérium 2. kola
  • komplexní zakázka zahrnující pěstební práce, těžbu i prodej dřeva
  • aplikace obchodního modelu „P – při pni“ (u pařezu)
  • veřejná zakázka je rozdělena na 117 částí podle 117 smluvních územních jednotek odpovídajících  lesním hospodářským celkům
  • je založen pětiletý cyklus – 20% jednotek soutěženo na rok, dva, tři, čtyři a pět let (senátní systém)
  • veřejná soutěž na 10% objemu dřeva u všech SÚJ prodejem „na pni“ (nastojato)
  • povinnost umístit 20% dřeva v definované skladbě sortimentů na veřejné trhy
 
„Tendry na lesnické práce přinášejí jasná a férová pravidla pro všechny subjekty na trhu a celému lesnicko-dřevařskému sektoru stabilitu, dlouhodobou perspektivu a možnost efektivního plánování investic,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. V užším zadávacím řízení je zadávána komplexní zakázka, která zahrnuje jak pěstební práce, tak i těžbu a prodej dřeva vítěznému smluvnímu partnerovi na příslušné SÚJ. V prvním kole zadávacího řízení prokáží zájemci splnění kvalifikačních předpokladů a dále bude na základě stanovených kritérií provedeno omezení počtu zájemců na 10, ti budou vyzváni k podání nabídky v druhém kole. Vítězem zakázky se v jednotlivých částech veřejné zakázky stane vždy ten uchazeč, který v druhém kole podá pro danou část veřejné zakázky nejvyšší cenovou nabídku. Podmínkou pro uzavření smluvního vztahu s vítězem bude předání bankovní záruky za plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
 
Stejně tak jako v letošním roce, bude i v následujících letech uplatňován Dřevěnou knihou jednoznačně doporučený osvědčený obchodní model „P“, v jehož rámci Lesy ČR prodávají vítězné lesnické firmě pokácený a odvětvený strom zatříděný podle objemu a kvality s tím, že lesnická firma dřevo dále zpracovává a prodává. Lesy ČR tak neztrácejí přehled o množství a kvalitě těženého dříví, i nadále budou velmi striktně uplatňovat řadu tradičních, ale i nových kontrolních mechanismů, jakékoli poškozování nebo dokonce drancování lesů je proto zcela vyloučeno. Již letos Lesy ČR zvýšily důraz na kontrolní činnost prováděnou vlastními zaměstnanci a současně posílily jednotlivé úseky lesní správy o nové adjunkty, lesní techniky a provozní inspektory. Vedle toho budou využívány i nové technické prostředky kontroly, případně nezávislá externí kontrola. Uplatňované kontrolní mechanismy zahrnují např. číselníky (soupisy dříví v každé lokalitě dle jednotlivých kmenů), pařezové tabulky (porovnání evidence s dopočteným objemem vytěžených stromů) nebo povinné vybavení harvestorů telemetrickým zařízením kontrolujícím jejich pohyb po lese a elektronickým zařízením, které měří množství vytěžené hmoty. V budoucnu kontrolní systém počítá i s možností využití leteckých snímků, čipováním stromů, případně dalšími novými metodami. V každém případě jsou a i nadále budou za stav lesa před zákonem zodpovědné výhradně Lesy ČR.
 
Dlouhodobě uplatňovaný obchodní model „P“ se ukázal být pro Lesy ČR po všech stránkách výhodný, což dokládají i výsledky jednoročního tendru na lesnické práce pro letošní rok. Jednoroční tendr rovněž přinesl výrazný úspěch firmám, které se dle mezinárodně uznávaných kritérií EU řadí mezi malé a střední podniky. Z hlediska nasmlouvaných finančních objemů dosáhl jejich podíl téměř 60%, což přestavuje tržby více než 5 mld. Kč. Kritické argumenty, že jsou jednoroční tendry ‚šité na míru´ pouze velkým firmám, se tak ukázaly být zcela neopodstatněné. Úspěch malých a středních firem lze proto očekávat i v právě vypsaných tendrech.
 
Jedním z klíčových úkolů Dřevěné knihy bylo i nastavení optimální délky smluvních vztahů. Veřejná zakázka na práce v lesích tak nastavuje pětiletý cyklus, přičemž v každém roce se bude soutěžit jedna pětina jednotek (takzvaný „senátní“ systém). Od 1.ledna 2012 proto bude délka zakázky na pětině SÚJ na jeden rok, další pětiny pak na dva, tři, čtyři a pět let. Zakázky od roku 2013 tak již budou soutěženy vždy jen jako pětileté, a to na těch 20% SÚJ, na nichž budou končit resp. budou v polovině platnosti desetileté lesní hospodářské plány. Rozdílná časová období jednotlivých zakázek přinášejí záruku kontinuální práce v lesích i v případech, kdyby některé firmy smlouvy nedodržely. Zároveň senátní systém v praxi umožní mnohem flexibilněji reagovat na změny na trhu a předvídatelným způsobem plánovat budoucí investice. Nový systém rovněž počítá s indexací cen dle Českého statistického úřadu (ČSÚ), která zohledňuje aktuální vývoj cen dřeva na trhu.
 
Lesy ČR vypsaly veřejnou zakázku na lesní práce od roku 2012 v souladu se zákonem o veřejných zakázkách na základě metodiky Dřevěné knihy. Od příštího roku budou mít navíc malé a střední podniky, zejména místní a regionální těžaři, umožněn přístup ke dříví jeho prodejem „na pni“ (nastojato) formou veřejné soutěže v rozsahu do 10% objemu dřevní hmoty na jednotlivých SÚJ. Tímto krokem Lesy ČR zpřístupní dostatečný objem dřeva i pro nejmenší podnikatele a živnostníky působící pouze v rámci jediné lokality.
 
Stejně jako letos, jsou i v následujících letech smluvní partneři povinni umístit 20% dřeva v definované skladbě sortimentů na veřejném trhu. Dřevo bude prodáváno v malých množstvích max. do 1000 kubíků s odvozem z místa těžby, což umožňuje přístup i menším regionálním zpracovatelům. Prodej dřeva přes veřejné trhy umožní dále rozvíjet otevřený a transparentní trh se dřevem, který poskytne přístup k dřevní hmotě všem zájemcům za rovných podmínek.
 
 
Zadávací řízení veřejné zakázky na práce v lesích od roku 2012 zástupci Ministerstva zemědělství ČR a Lesů ČR konzultovali s nevládní neziskovou organizací Transparency International (TIC). Na základě této spolupráce vzniklo Společné prohlášení, ze kterého mimo jiné vyplývá, že zástupci TIC neshledali nic, co by nepřiměřeně omezovalo konkurenční soutěž a působilo diskriminačně. Zvolená metoda veřejné zakázky podle TIC sice ovlivní podobu trhu, ale zároveň bude maximalizovat zisk LČR. Předložené údaje o kvalitě kontrolního systému považuje TIC za dostatečné.
 
Dřevěná kniha, jejíž závěry se v plné míře promítly do parametrů veřejné zakázky na práce v lesích od roku 2012, přináší na jedné straně stabilizaci podmínek na trhu a jistotu práce pro zaměstnance lesnických firem (celkový objem prací ani jejich regionální rozložení se nemění, na jejich zabezpečení bude třeba stále stejného počtu pracovníků), na straně druhé pak stabilní hospodářský výsledek Lesů ČR a tedy i vyšší příjmy pro státní rozpočet. Nastavením jasných pravidel tak státní podnik vytváří férové podnikatelské prostředí a rovný přístup ke dřevu všem za stejných podmínek a spravedlivé ceny. To vše při plnění veškerých ekologických a sociálních aspektů.

KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce