KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.125/2011 Sb.

12/05/11
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.125/2011 Sb. ze dne 27. dubna 2011 o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení.

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.125/2011 Sb.
ze dne 27. dubna 2011
o stanovení informačních povinností příjemcům živočišnýchproduktů v místě určení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 298/2009 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy
(1) Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) informační povinnost příjemce některých živočišných produktů2) v místě určení3) (dále jen "příjemce").

(2) Toto nařízení se nevztahuje na příjemce zvířat, příjemce živočišných produktů určených k výživě zvířat a příjemce rohů, parohů, paznehtů, kopyt, vlny, srsti a peří.


§ 2
Informační povinnost
(1) Příjemce informuje krajskou veterinární správu o

a)
druhu živočišných produktů přicházejících na místo určení,

b)
množství živočišných produktů přicházejících na místo určení,

c)
členském státě a zařízení, z něhož jsou živočišné produkty odesílány na místo určení, včetně čísla schválení nebo registrace zařízení,

d)
adrese místa určení a čísle schválení nebo registrace osoby provozující místo určení,

e)
fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy živočišných produktů přicházejících na místo určení.

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce oznámí krajské veterinární správě v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat tak, aby je obdržela nejpozději 24 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení.

§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. května 2011.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fuksa v. r.

____________________________________________________________

1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.
2)
§ 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
3)
§ 28 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zařazeno v Aktuálně