KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Od 1.7.2011 platí nová pravidla v hospodaření pro boj s půdní erozí – GAEC 2.

13/07/11

Tisková zpráva – Od 1. července začínají platit nová pravidla hospodaření pro boj s půdní erozí. Pravidla správné zemědělské praxe tzv. GAEC 2 budou sedláci uplatňovat na zhruba 15 procentech celkové rozlohy orné půdy. GAEC 2 se tak rozšiřuje z ploch silně erozně ohrožených i na plochy mírně erozně ohrožené. Rozšíření a zpřísnění pravidel prosadil […]

Tisková zpráva – Od 1. července začínají platit nová pravidla hospodaření pro boj s půdní erozí. Pravidla správné zemědělské praxe tzv. GAEC 2 budou sedláci uplatňovat na zhruba 15 procentech celkové rozlohy orné půdy. GAEC 2 se tak rozšiřuje z ploch silně erozně ohrožených i na plochy mírně erozně ohrožené. Rozšíření a zpřísnění pravidel prosadil ministr zemědělství Ivan Fuksa především proto, že eroze podle analýz ohrožuje asi 45 procent celkové rozlohy orné půdy v Česku.

Ministerstvo zemědělství si od nových pravidel slibuje ochranu krajiny i veřejného majetku, zlepšení kvality půdy, a tím také udržitelné hospodaření. „Půda je nenahraditelný a jen pomalu se obnovující přírodní zdroj. V podmínkách intenzivní zemědělské výroby se bohužel eroze zrychluje. Masivní scelování pozemků do velkých bloků, pěstování monokultur nebo nešetrné obhospodařování bez ohledu na svažitost pozemků a další přírodní podmínky nerespektuje zásady protierozní ochrany. Pro zemědělce to znamená zhoršení kvality půdy a snížení výnosu. Škody působené erozí se ale projevují například i znečištěním vodních zdrojů, splavená ornice zanáší kanalizace, komunikace, poškozuje vodoteče a obecně majetky třetích osob,“ řekl ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Erodované půdy také zhoršují průběh povodní a zvyšují povodňové škody. Podle zásad GAEC 2 budou zemědělci moci na mírně erozně ohrožených půdách pěstovat širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója a slunečnice) pouze s využitím půdoochranných technologií. Zemědělec si sám vybere jeden z navržených postupů, který pro něj bude ekonomicky a organizačně nejpřijatelnější. K dispozici zemědělcům budou v první fázi také vyškolení poradci, kteří jim přímo na místě, na jejich konkrétním poli doporučí vhodná opatření.

„Snažili jsme se, aby pravidla měla prokazatelně dobrý vliv na ochranu půdy a přitom zemědělce příliš finančně nebo byrokraticky nezatěžovala, “ řekl ministr Ivan Fuksa.

Do konce roku 2011 budou inspektoři SZIF v rámci náběhového období zemědělce pouze upozorňovat, bez udělování sankcí, na nedostatky v hospodaření a na rizika, kterým by se vystavili, kdyby nedodržovali GAEC 2. Pokud se však od příštího roku zemědělci nebudou držet zásad GAEC 2, můžou přijít o část dotací. Výše sankcí se bude určovat individuálně a bude se odvíjet od závažnosti porušení a od faktu, jestli zemědělec případně porušil zásady správné zemědělské praxe opakovaně.

„Soubor protierozních opatření je otevřený seznam, do něhož bude možné nová opatření přidávat, nebo z něj naopak některá, která se neosvědčí, odebírat. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy a se Státním zemědělským intervenčním fondem na podzim připraví „protierozní kuchařku“, která vychází z návrhů a konkrétních zkušeností zemědělců.  Příručka jim poskytne veškeré praktické informace důležité pro plnění standardu GAEC 2. Současně v ní naleznou seznam vyškolených poradců – specialistů na erozi, kteří budou schopni posoudit erozní ohroženost konkrétního půdního bloku, poradit nejvhodnější technologii a navrhnout optimální opatření. Rozhodovací pravomoc, jak ochránit půdu, bude do velké míry na zemědělci, zároveň to však pro něj bude znamenat i větší zodpovědnost,“ řekl ministr Fuksa.

Eroze v České republice ohrožuje téměř 45 procent celkové rozlohy orné půdy. Podle posledních analýz by mohla při nejhorším možném scénáři poničit až 21 milionů tun půdy za rok, co je možné finančně vyjádřit jako škodu za 4,3 miliardy korun. V boji proti tomuto negativnímu trendu jsou nejúčinnějšími nástroji kromě správného hospodaření také obnova krajiny s návratem remízků, mezí a mokřadů a také urychlení pozemkových úprav.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe