KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výběr zákonů, nařízení vlády a vyhlášek týkající se zemědělství do 30.9.2011

10/10/11
František Jirota Zemědělský svaz ČR

Sb. zákonů – částka 11 32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských         zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších         předpisů                                                                                        Účinnost: dnem 1 .dubna 2011 33. Zákon, kterým se mění zák. č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů […]

Sb. zákonů – částka 11
32. Zákon, kterým se mění zák. č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
        zvířat, a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších
        předpisů                                                                                        Účinnost: dnem 1 .dubna 2011
33. Zákon, kterým se mění zák. č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
       Účinnost: dnem 1 března 2011
Sb. zákonů – částka 17
48. Vyhláška o stanovení tříd ochrany                                  Účinnost: dnem vyhlášení – 8.3.2011
Sb. zákonů – částka 21
57. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. . 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení
        plemenářského zákona                                                            Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 22
61. Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiv a sadby
        Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 32
87. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek
        poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 1. dubna 2011 a pozbývá platnost uplynutím dne 31. prosince 2011
Sb. zákonů – částka 46
120. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
          zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
          zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem vyhlášení – 6. května 2011 s výjimkou ust. čl. I bodu 5 – dnem 1 .1.2012
Sb. zákonů – částka 55
143. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji
          léčivých přípravků při poskytování veterinárnní péče             Účinnost: dnem 1. června 2011
Sb. zákonů – částka 61
168. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby
          pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298//2010 Sb. 
          Účinnost: dnem vyhlášení – 28. června 2011
Sb. zákonů – částka 63
173. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace
          na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a
          jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů                Účinnost: dnem 30. června 2011
Sb. zákonů – částka 71
198. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o
          krmivech, ve znění pozdějších předpisů              Účinnost: dnem vyhlášení – 15. července 2011
Sb. zákonů – částka 89
245. Zákon, kterým se mění zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
          souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
          Účinnost: dnem 1. září 2011
247. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších
          předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb.,o volném pohybu služeb   Účinnost: dnem 1. listopadu 2011
251. Zákon, kterým se mění zákon č.256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o
          změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve
           znění pozdějších předpisů                                                               Účinnost: dnem 1. září 2011 
256. Zákon, kterým se mění zákon č.321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
          některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších
          předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisného označení a o
          změně  zákona o ocxhraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. září 2011 s výjimkou ust. čl. I. bodu 76 – dnem 1. ledna 2012 
Sb. zákonů – částka 101
282. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenviron –
          mentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů                    Účinnost: dnem 1. října 2011   
283. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za
          přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech
          Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů   Účinnost: dnem 1. října 2011 
 
Výběr zákonů, NV a vyhlášek – potravinářství do 30.9.2011
Sb. zákonů – částka 42
115. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a
          k) zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
          souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k výrobě nealkoholických
          nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní
          alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. května 2011 s výjimkou vybraných ustanovení (1. května 2012)
Sb. zákonů – částka 43
117. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových
          výrobků, ve znění pozdějších předpisů                                     Účinnost: dnem 1. srpna 2011
Sb. zákonů – částka 47
121. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci
          přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
          Účinnost: dnem 1. června 2011 s výjimkou čl. 1 bodu 2 – dnem 1. září 2011
Sb. zákonů – částka 47
122. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití
          přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhl. č. 130/2010 Sb.
          Účinnost: dnem 1. června 2011
Sb. zákonů – částka 48
125. Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě
          určení                                                                                   Účinnost: dnem 15. května 2011
 
Životní prostředí – do 30.9.2011
Sb. zákonů – částka 2
5. Vyhláškao vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení
      stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
      Účinnost: dnem dnem 26. ledna 2011
Sb. zákonů – částka 6
13. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejich bližších
        ochranných podmínek                                                               Účinnost: dnem 1. března 2011
14. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejich bližších
        ochranných podmínek                                                                Účinnost: dnem 1. března 2011
15. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejich bližších
        ochranných podmínek                                                                 Účinnost: dnem 1. března 2011
Sb. zákonů – částka 8
23. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
        znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních
        vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění NV č. 229/2007 Sb.,
        Účinnost: dnem 4. března 2011
Sb. zákonů – částka 9
24. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
        Účinnost: dnem vyhlášení – 17. února 2011 
Sb. zákonů – částka 11
31. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
        ve znění pozdějších předpisů                                    Účinnost: dnem vyhoášení – 18. února 2011
Sb. zákonů – částka 17
49. Vyhláška o vymezemí útvarů povrchových vod                         Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 24
64. Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
        Účinnost: dnem vyhlášení – 18. března 2011
Sb. zákonů – částka 29
77. Zákon, kterým se mění zák. č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
       prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
       a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
       Účinnost: dnem vyhlášení – 25. března 2011   
Sb. zákonů – částka 35
93. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a
        jakosti vody                                                                      Účinnost: dnem 26. dubna 2011
Sb. zákonů – částka 37
98. Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického
        potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů
        zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod                         Účinnost: dnem 14. května 2011
Sb. zákonů – částka 59
158. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízení –
          mi a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o
          nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 63
175. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými
          látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
          zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků    Účinnost: dnem 15. července 2011
Sb. zákonů – částka 78
221. Zákon, kterým se mění zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
          zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb.,
          o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů   
          Účinnost: dnem vyhlášení 22. července 2011 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 89
257. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
          provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé
          organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
          Účinnost: dnem 13. září 2011
Sb. zákonů – částka 92
264. Zákon, kterým se mění zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
          zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                     Účinnost: dnem 31. srpna. 2011
Sb. zákonů – částka 102
264. Zákon, kterým se mění zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
          zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 13/1997 Sb., o
          pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů           Účinnost: dnem 18. října 2011
 
 
Bezpečnost práce a požární ochrana – do 30.9.2011
Sb. zákonů – částka 42
114. Nařízení vlády, kterým se mění NV č.290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z
          povolání                                                                                   Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 94
268. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární bezpečnosti
          staveb                                                                                             Účinnost: dnem 29. září 2011
Sb. zákonů – částka 97
272. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
          Účinnost: dnem 1. listopadu 2011
 
Doprava – do 30.9.2011
Sb. zákonů – částka 28
72. Vyhláška., kterou se mění vyhl. č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení
        motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a
        náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na
        sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti
        k řízení mororových vozidel), ve znění vyhl. č. 253/2007 Sb.     Účinnost: dnem 15. dubna 2011
Sb. zákonů – částka 34
91. Zákon, kterým se mění zák. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích
        pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oé pohonných hmotách), ve
        znění pozdějších předpisů, a zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých
        dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
        Účinnost: dnem 21. dubna 2011 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 39
103. Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot                          Účinnost: dnem 21.4.2011
Sb. zákonů – částka 51
133. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
          změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé
          další zákony                      Účinnost: dnem 1. srpna 2011 s výjimkou vybraných ustanovení¨
Sb. zákonů – částka 57
152. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
          předpisů, a další související zákony                                       Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 67
182. Vyhláška, kterou se mění vyhl. Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování
          technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních
          komunikacích, ve znění pozdějších předpisů                     Účinnost: dnem 18. července 2011
Sb. zákonů – částka 88
243. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb
          mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších pžedpisů
          Účinnost: dnem 1. září 2011 
Sb. zákonů – částka 99
278. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu
          sledování a monitorování složení jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o
          jakosti a evidenci pohonných hmot)                                   Účinnost: dnem 1. října 2011
 
 
Sb. zákonů – částka 102
290. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se
          provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na
          pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů     
          Účinnost: dnem vyhlášení – 4, října 2011
 
 
Daně, účetnictví a pracovní právo – do 30.9.2011
Sb. zákonů – částka 2
6. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
     3, KSVS uzavřená mezi Zemědělským svazem ČR a OSPZV – ASO pro rok 2011
Sb. zákonů – částka 7
21. Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhl. č.
        2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru
        1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993    Účinnost: 1.3.2011
Sb. zákonů – částka 11
30. Zákon, kterým se mění zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
        Účinnost. Dnem 1. března 2011
Sb. zákonů – částka 15
43. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na   
       vydání elektronického platebního rozkazu                               Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 17
47. Zákon, kterým se mění zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
        předpisů                               Účinnost: dnem 1. dubna 2011 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 26
68. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího
       stupně, uzavřené OSPZV – ASO a Zemědělským svazem ČR
Sb. zákonů – částka 30
80. Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb.,
        kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva
        práce a sociálních věcí                          Zákon č. 347/2010 Sb. se ruší dnem 31. prosince 2011
Sb. zákonů – částka 49
128. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 %
          průměrné mkěsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima
          a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní
          sociální podpory
129. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše
          mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně
          zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
 
 
Sb. zákonů – částka 52
136. Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších
          předpisů        Účinnost: dnem 1. července 2011 s výjimkou § 37 bodu 1 – dnem vyhl. -25,5,11
138. Zákon, kterým se mění zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve
          znění pozdějších předpisů                                                       Účinnost: dnem 1. srpna 2011
Sb. zákonů – částka 73
206. Zákon, kterým se mění zák. č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem vyhlášení 19. července 2011 
Sb. zákonů – částka 76
212. Zákon, kterým se mění zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
          předpisů                                                                                   Účinnost: dnem 1. ledna 2012
Sb. zákonů – částka 78
220. Zákon, kterým se mění zák. č. 155/1995 Sb., o důchodobém pojištění, ve znění pozdějších
          předpisů, a některé další zákony            
          Účinnost: dnem 30. září 2011 s výjimkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 101
286. Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítávacího koeficientu
          pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení
          výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o
          zvýšení důchodů v roce 2012                                                  Účinnost: dnem 1. ledna 2012
 
Výběr ostatních předpisů – do 30.9.2011
Sb. zákonů – částka 3
8. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských
     úřadů, které jsou kontaktními nísty veřejné zprávy (vyhláška o kontaktních místech veřejné
     správy), ve znění vyhl. č. 218/2010 Sb.                                    Účinnost: dnem 28. ledna 2011
Sb. zákonů – částka 4
9. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů
     učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkajíci se certifikátu shody
     Účinnost: dnem vyhlášení – 20. ledna 2011
Sb. zákonů – částka 7
20. Vyhláška, kterou se mění vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
        ve znění pozdějších předpisů                                                    Účinnost: dnem 15. března 2011
Sb. zákonů – částka 11
28. kon, kterým se mění zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
        další související zákony                                                              Účinnost: dnem 23. února 2011
34. kon, kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
       doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů                   Účinnost. 20. června 2011
 
Sb. zákonů – částka 13
38. Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího
        zařízení nebo s tím spojené služby                                        Účinnost: dnem 23. února 2011
Sb. zákonů – částka 23
62. Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva
        průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy
        a distribučních soustav v plynárenství                                        Účinnost: dnem 1. dubna 2011
Sb. zákonů – částka 27
69. Zákon, kterým se mění zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
        zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
        pozdějších předpisů                                                                    Účinnost: dnem 31. března 2011
70. Vyhláška., kterou se mění vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou
        se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona              Účinnost: dnem 31. března 2011
Sb. zákonů – částka 29
73. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
       Účinnost: dnem 1. dubna 2011 s výjimkou § 6 odst. 5 a 6 – dnem vyhlášení – 25.3.2011 
Sb. zákonů – částka 31
82. Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru,
         neoprávněné dodávce, neoprávněnému přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
         Účinnost: dnem 1. dubna 2011 s výjímkou vybraných ustanovení
Sb. zákonů – částka 36
95. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
       předpisů, a zák. č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb., o
       živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č.
      587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění
      pozdějších předpisů         Účinnost: dnem 1. května 2011 s výjimkou čl. 1, bodu 72 – 1.1.2012
Sb. zákonů – částka 40
104. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zák. č.
         185/2004 Sb., o Celní správě ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 99/2004 Sb., o
          rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
          a o změně některých zákonů (zákon o rabářství), ve znění pozdějších předpisů
          Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 41
108. Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody oři neoprávněném odběru,
          neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné
          distribuci plynu                                                                          Účinnost: dnem 1. května 2011    
Sb. zákonů – částka 44
118. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
          zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
 
Sb. zákonů – částka 51
132. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
          a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.
          509/1991 Sb.,kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších
          předpisů        Účinnost: dnem 1. listopadu 2011 s výjimkou ust. čl. I bodu 14 – dnem 25.5.2011
Sb. zákonů – částka 62
170. Nařízení vlády, kterým se mění NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní
          zařízení                                                                               Účinnost: dnem 15. prosince 2011
171. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona      
          Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 66
181. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
          pozdějších předpisů, a některé další zákony                           Účinnost: dnem 1. července 2011
Sb. zákonů – částka 68
185. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
         Účinnost: dnem vyhlášení – 8. července 2011
Sb. zákonů – částka 74
210. Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo
          tepelné energie a souvisejících služeb                                          Účinnost: dnem 15.12.2011
Sb. zákonů – částka 75
211. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
          správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
          pozdějších předpisů, a další související zákony                        Účinnost: dnem 18. srpna 2011
Sb. zákonů – částka 78
218. Zákon, kterým se mění zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
         předpisů, a další související zákony                                                  Účinnost: dnem 1. září 2011
Sb. zákonů – částka 79
222. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016        Účinnost: dnem 1. září 2011
Sb. zákonů – částka 80
224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
          některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Sb. zákonů – částka 86
237. Nařízení vlády o  stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových
          programů státu                                                          Účinnost: dnem vyhlášení – 24. srpna 2011
Sb. zákonů – částka 90
258. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
          předpisů                                                                                        Účinnost: dnem 29 září 2011
Sb. zákonů – částka 91
259. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého
           výnosu daně z přidané hodnota a daní z příjmů                           Účinnost: dnem 1. září 2011
Sb. zákonů – částka 92
260. Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního
          pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou
          Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č.
          58/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
          zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                       Účinnost: dnem 31. srpna 2011
264. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o
          změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o
          elektronických úkonech a aurorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a
          další související zákony                                                      Účinnost: dnem 29. listopadu 2011
Sb. zákonů – částka 98
275. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012        Účinnost: dnem 1. ledna 2012
Sb. zákonů – částka 101
285. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou
          se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění
          pozdějších předpisů                                                                  Účinnost: dnem 1. ledna 2012
 
.

Internet:      http://www.mvcr.cz

Zařazeno v Aktuálně