KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změna podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura pro 14.kolo příjmu žádostí

20/10/11

Důležité upozornění pro žadatele z opatření I.1.2 Investice do lesů, podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura, kteří plánují předložit projekt v rámci 14. kola příjmu žádostí (příjem žádostí 25. 10. 2011 – 7. 11. 2011). Dne 18. 10. 2011 ministr zemědělství Petr Bendl schválil změnu Pravidel pro podopatření I.1.2.3, podle které již toto podopatření nebude administrováno v […]

Důležité upozornění pro žadatele z opatření I.1.2 Investice do lesů, podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura, kteří plánují předložit projekt v rámci 14. kola příjmu žádostí (příjem žádostí 25. 10. 2011 – 7. 11. 2011). Dne 18. 10. 2011 ministr zemědělství Petr Bendl schválil změnu Pravidel pro podopatření I.1.2.3, podle které již toto podopatření nebude administrováno v režimu de minimis.

Po náročných vyjednáváních s Evropskou komisí se podařilo získat souhlas se změnou režimu poskytování dotace v rámci podopatření I.1.2.3 Lesnická infrastruktura.

Dotace v podopatření tak již nebude poskytována v režimu de minimis, mohou tedy žádat i žadatelé, kteří již mají limit de minimis vyčerpán.

27. září 2011 Ministerstvo zemědělství obdrželo rozhodnutí Evropské komise vyjadřující souhlas s poskytovanou státní podporou do lesnické infrastruktury, a nadále tak podopatření nemusí být implementováno v režimu de minimis. Rozhodnutí bylo bohužel doručeno až po vyhlášení příjmu žádostí 14. kola, nicméně pracovní skupina Monitorovacího výboru PRV složená z nevládních organizací reprezentujících celou škálu subjektů hospodařících v lesích, která situaci projednala dne 29. září 2011, se rozhodla o využití nového režimu ještě v tomto kole.

Nový režim s sebou ovšem nese změnu některých podmínek Pravidel pro žadatele. Úplné znění Pravidel naleznete v nejbližší době na www.eagri.cz v sekci Dotace – program rozvoje venkova – Osa I – I.1.2 Investice do lesů. Níže uvádíme hlavní změny:

1) Změna časové způsobilosti výdajů: Dotaci bude možné poskytnout pouze na výdaje, které vznikly a byly skutečně uhrazeny nejdříve ke dni podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV. Vznikem výdajů se rozumí datum uzavření smlouvy s dodavateli nebo datum vystavení objednávky.

2) Změna limitu na jeden projekt: Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 6 mil. Kč na projekt.

3) Projekt v záměru b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů lze realizovat pouze na základě pravomocného a platného stavebního povolení, ohlášení nebo jiného opatření stavebního úřadu. Projekty nevyžadující žádné opatření stavebního úřadu nejsou způsobilé ke spolufinancování.

4) V záměru a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů může být projekt realizován pouze tam, kde jsou les a infrastruktura zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům.

Věříme, že i přes výše uvedené změny přispěje nový režim k realizaci kvalitnějších projektů, vybíraných z širší škály předložených Žádostí o dotaci.

Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce