KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Materiály na jednání vlády 15.2.2012

14/02/12

Bod č. 5, k projednání s rozpravou Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Hlavním přínosem návrhu je cílené směřování více peněz do ekonomicky citlivých sektorů zemědělství v České republice. Toto nařízení se bude týkat přibližně 14 tisíc zemědělských subjektů. V souladu s články 68 a 69 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 bude […]

Bod č. 5, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

Hlavním přínosem návrhu je cílené směřování více peněz do ekonomicky citlivých sektorů zemědělství v České republice. Toto nařízení se bude týkat přibližně 14 tisíc zemědělských subjektů. V souladu s články 68 a 69 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 bude ČR od roku 2012 alokovat 3,5 % vnitrostátního stropu pro rok 2013, což činí 31 825 955 EUR. Tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé sektory takto: krávy chované v systému s tržní produkcí mléka – 59,33 %, telata masného typu – 27,83 %, brambory na výrobu škrobu – 5,69 %, bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech – 4,5 %, chmel – 2,65 %.

Bod č. 6, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů

Hlavním cílem návrhu je sjednocení právní úpravy podpor vyplývajících z článků 68 a 69 nařízení Rady (ES) č. 73/2009  do jednoho nového nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům (viz předchozí bod č. 5). Nařízení se týká přibližně dvou tisíc zemědělských subjektů, tj. stávajících žadatelů platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.

Druhým cílem novely nařízení je drobná legislativně technická úprava nařízení vlády č. 79/2007 Sb., odstraňující nepřesnosti při výplatě podpor v oblastech zranitelných dusičnany, vymezenými dle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., v platném znění. Účelem je uvedení nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v soulad s článkem 39 nařízení Rady (ES) č. 1968/2005.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce