KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR v roce 2011

27/03/12

Hradec Králové, 21. března 2012 – Lesy ČR si spolu s veřejností na celém světě zítra, ve čtvrtek 22. března připomenou Světový den vody. Státní podnik Lesy ČR na území celé České republiky spravuje více než 39 tisíc kilometrů především drobných vodních toků. Jen v roce 2011 Lesy ČR vynaložily přes 600 milionů korun na […]

Hradec Králové, 21. března 2012 – Lesy ČR si spolu s veřejností na celém světě zítra,
ve čtvrtek 22. března připomenou Světový den vody. Státní podnik Lesy ČR na území celé České republiky spravuje více než 39 tisíc kilometrů především drobných vodních toků. Jen v roce 2011 Lesy ČR vynaložily přes 600 milionů korun na zajištění správy vodních toků a na opatření na vodních tocích. Podstatnou část vynaložených finančních prostředků představují náklady na odstranění povodňových škod z roku 2009 a 2010, a dále náklady na protipovodňová opatření.
 „Náklady Lesů ČR na výstavbu protipovodňových opatření, správu, opravy a udržování majetku souvisejícího s vodními toky představují částku 600 milionů Kč a v dalších letech se budou dále zvyšovat. Na investiční akce podnik v roce 2011 vynaložil částku přes 300 milionů korun a neinvestiční akce dalších 300 milionů korun. V roce 2011 jsme navíc zvládli začlenění 14 tisíc kilometrů vodních toků z transformované Zemědělské vodohospodářské správy do organizační struktury Lesů ČR,“ podotýká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.
Transformace ZVHS snižuje výdaje státu, Lesy ČR spravují již 39 tisíc kilometrů vodních toků
O transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do Lesů ČR rozhodlo Ministerstvo zemědělství již v roce 2010. Tímto krokem došlo ke značným úsporám ve výdajové části státního rozpočtu, kdy veškerá odpovědnost za svěřený majetek státu přešla do správy Lesů ČR. Podnik hradí investiční i neinvestiční akce převážně ze svých vlastních prostředků a pouze částečně z dotačních zdrojů. 
„Kromě vlastních vodních toků Lesy ČR od ZVHS převzaly fyzicky i administrativně více než 5 100 stavebních objektů v pořizovací hodnotě přes 2 miliardy Kč a rovněž více než 9 500 pozemků o výměře přes 1 250 hektarů v pořizovací hodnotě cca 300 milionů korun,“ upřesňuje Svatopluk Sýkora.
Priorita LČR: ochrana obyvatel a majetků před povodněmi
Péči o vodní toky Lesy ČR zajišťují na území státu prostřednictvím šesti specializovaných pracovišť – správ toků. Hlavní práce spočívají v odstraňování povodňových škod a zajišťování výstavby nových protipovodňových opatření na vodních tocích. V rámci dalších opatření probíhají opravy vodohospodářského majetku či stabilizace koryt toků. Dochází též k vytváření retenčních prostorů pro zachycení splavenin a ostatních prvků k zadržování vody v krajině. Lesy ČR zajišťují také revitalizace v minulosti nevhodně upravených toků, výsadbu a péči o břehové porosty, zpracovávání odborných posudků a poradenskou činnost.
 
Světový den vody – lesy a voda jsou spjaty od nepaměti
V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Les je z hydrologického pohledu rozhodujícím činitelem při zadržování vody v krajině, je zásobárnou vody. Působí jako důležitý činitel při zadržování srážek a má vliv na vyrovnávání odtoku vody z krajiny. Lesy ČR se svým hospodařením významně podílí na ovlivnění vodohospodářské funkce lesa, především vytvářením vhodné druhové skladby lesa s podílem melioračních a zpevňujících dřevin, šetrnými výchovnými a těžebními zásahy ve vztahu k lesním porostům i lesní půdě, optimálním rozmístěním lesní dopravní sítě a samozřejmě i správou vodních toků.
Snahou Lesů ČR je v rámci prováděných činností co největší měrou nejen napomáhat k zachování a zlepšování zdravého životního prostředí. V případě vodních toků nemají realizovaná opatření komerční charakter a jejich financování je umožněno díky efektivnímu, trvale udržitelnému hospodaření ve státních lesích.
KONTAKT:
Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce