KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výměna kotlů na pevná paliva by mohla být dotována i ve Středočeském kraji

21/02/13
Středočeský kraj

20.2.2013   Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství PhDr. Bc. Marek Semerád podá co nejdříve podnět na Státní fond životního prostředí, aby vyhlásil pro Středočeský kraj výzvu na dotační program na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu. Obdobný program probíhá v Moravskoslezském […]

20.2.2013

 

Náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství PhDr. Bc. Marek Semerád podá co nejdříve podnět na Státní fond životního prostředí, aby vyhlásil pro Středočeský kraj výzvu na dotační program na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu.

Obdobný program probíhá v Moravskoslezském kraji jako Společný dotační program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí a je zaměřený na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva pro fyzické osoby za nové automaticky plněné kotle, a to již třetí společnou výzvou.

 Podle náměstka M. Semeráda Středočeský kraj očekává, že obdobná výzva, neboli obdobný dotační program na výměnu kotlů na pevná paliva, by měl být pro Středočeský kraj Státním fondem životního prostředí vypsán, neboť i v některých částech kraje je emisní situace alarmující. 

 Celkové emise tuhých látek na jeho území v období 2001 – 2010  citelně narůstaly, a to zejména z důvodu nárůstu emisí z mobilních zdrojů, které se od roku 2001 zvýšily o 63 % a převážily tak pokles v kategoriích stacionárních zdrojů tzv. vyjmenovaných (dříve velkých a středních). V současnosti tvoří mobilní zdroje více než polovinu emisí tuhých látek a množstvím emisí všech hlavních škodlivin z mobilních zdrojů vykazuje Středočeský kraj dokonce nejvyšší úroveň v České republice. Významný podíl na přípustné úrovni znečišťování přitom mají i domácí tzv. lokální topeniště. Oproti roku 2006 vzrostly v roce 2010 celkové emise polétavého prachu z lokálních topenišť z 2,9 kt na 4,0 kt a Středočeský kraj se tak s celkovým množstvím emitovaných emisí TZL, SO2, NOx,VOC, a CO v kategorii malých zdrojů (lokálních topenišť)  řadí rovněž na první místa mezi ostatními kraji v České republice.

 Stanovený imisní limit pro benzo(a)pyren pro ochranu zdraví (1ng.m-3), který je emitován především při nedokonalém spalování z domácích topenišť a z dopravy, je pak překračován na všech stanicích imisního monitoringu v kraji (Brandýs nad Labem, Kladno-střed města a Kladno-Švermov), kde se tento polutant měří. Nárůsty koncentrací benzo(a)pyrenu během zimního období doplňují v těchto lokalitách Středočeského kraje zvýšené koncentrace částic PM10.

  „Středočeský kraj sice zákonnou povinnost provozovat síť imisního monitoringu nemá, přesto jej podporuje. Především monitoring automatizovaných měřících stanic na Kladensku, kde každoročně poskytuje dotační částku ve výši 670.000,- Kč a provoz monitoringu AMS v lokalitě Beroun dotuje částkou ve výši 130.000,- Kč,“ upřesnil náměstek hejtmana M. Semerád s tím, že na většině měřících stanic Středočeského kraje je povolený denní imisní limit u polutantu PM10  překračován.