KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

DEKLARACE CHOVU KONÍ – do 16. září 2013.

03/09/13

Deklarace chovu koní Chová-li žadatel v období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 koně a zároveň žádá o některou z následujících dotací – Méně příznivé oblasti (LFA) a Agroenvironmentální opatření EAFRD (podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních porostů) – je povinen doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu následující dokumenty: 1) vyplněný formulář Deklarace chovu […]

Deklarace chovu koní

Chová-li žadatel v období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 koně a zároveň žádá o některou z následujících dotací – Méně příznivé oblasti (LFA) a Agroenvironmentální opatření EAFRD (podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních porostů) – je povinen doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu následující dokumenty:

1) vyplněný formulář Deklarace chovu koní

2) kopie kompletního Registru koní v hospodářství (vedeného podle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb ) – blok 1 i blok 2

Formulář je k dispozici ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách Fondu (

Vyplněné formuláře Deklarace chovu koní a kopie stájových registrů žadatelé dokládají nejpozději

Zdroj: SZIF

www.szif.cz) – Program rozvoje venkova -> OSA II -> Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy -> Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) – sekce ke stažení, popřípadě Agroenvironmentální opatření sekce Ke stažení. Dále je možné formulář získat na příslušných Oddělení pro příjem žádostí a LPIS (dříve AZV). do 16. září 2013 výhradně na příslušná Oddělení pro příjem žádostí a LPIS (dříve AZV).