KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření

08/10/13

04.10.2013 Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti […]

04.10.2013

Tisíce zemědělců mohou od 15. října do 15. listopadu požádat o prodloužení závazků agroenvironmentálních opatření (AEO), které končí k 31. prosinci tohoto roku, popřípadě k 31. březnu 2014, a plynule pak navázat na nové programové období. Dne 1. října totiž začala platit novela nařízení vlády (č. 79/2007 Sb.) o provádění AEO a zavedení možnosti prodloužit o rok stávající závazky v těchto opatřeních je hlavní změnou novely.

Tato možnost se týká přibližně 7500 žadatelů, kteří mohou podat žádost o prodloužení závazku agroenvironmentálních opatření na Státní zemědělský intervenční fond, a to prostřednictvím jím vydaného formuláře,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Formuláře budou dostupné i v elektronické podobě na webových stánkách Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) www.szif.cz a na Portálu farmáře.

Na žádosti podané po 15. listopadu nebude brán zřetel. Prodloužit nelze pouze závazky v titulu Zatravňování orné půdy, který je nastaven jako pětiletý. Součástí mechanismu prodlužování závazků je i zavedení nového pardonovaného důvodu snížení zařazené výměry „z důvodu ukončení AEO v prodlouženém období“ až do výše 29 % původně zařazené výměry. Tento nový pardonovaný důvod, spolu s ostatními možnostmi, které udává nařízení vlády, pomůže zemědělcům zvládnout velké změny v majetkoprávních vztazích k obhospodařovaným pozemkům, které se očekávají na začátku roku 2014, a úspěšně tak zvládnout závazek v AEO. Bližší informace k prodlužování závazků zájemců podají regionální pracoviště SZIF, jsou také na webových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz.

Druhou změnou je úprava limitů sledovaných těžkých kovů v dotačních titulech Integrovaná produkce zeleniny a Integrovaná produkce ovoce, kde byl zaveden třístupňový sankční systém podle závažnosti překročení limitů sledovaných těžkých kovů: snížení dotace o 25 %, neposkytnutí dotace a vyřazení ze systému IP, včetně navrácení veškerých poskytnutých dotací.

Poslední změnou je uzavření vstupu pro nové žadatele do opatření Zalesňování zemědělské půdy od roku 2014. Důvodem je ukončení programového období a ustanovení stanovená v nařízení Komise (EU) č. 335/2013. Žadatelé, kteří plánovali vstoupit do tohoto opatření v následujících letech, budou moci využít nové dotační tituly v rámci připravovaného Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, který bude spuštěn od roku 2015.

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce