KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny u požadavků kontrol podmíněnosti v přechodném období Společné zemědělské politiky v roce 2014

20/01/14

  13.1.2014 Rozsáhlejší změna Společné zemědělské politiky spojená i se změnou pravidel a požadavků týkajících se kontrol podmíněnosti je připravována až pro období od roku 2015, ale požadavky podmíněnosti zaznamenávají některé úpravy v menší míře již pro letošní rok. Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o […]

 

13.1.2014

Rozsáhlejší změna Společné zemědělské politiky spojená i se změnou pravidel a požadavků týkajících se kontrol podmíněnosti je připravována až pro období od roku 2015, ale požadavky podmíněnosti zaznamenávají některé úpravy v menší míře již pro letošní rok.

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela č. 400/2013 Sb. nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Tímto nařízením jsou vymezeny požadavky, jejichž dodržováním je podmíněno vyplácení přímých plateb, některých podpor z osy II Programu venkova (PRV) a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Hlavní změna stanovená novelou uvedeného nařízení vlády se týká přeřazení požadavků na ochranu podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami z oblasti povinných požadavků na hospodaření (SMR 2) do oblasti standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu tzv. GAEC. Nově je tedy zaveden GAEC 12. Tato úprava je provedena na základě změny evropské legislativy – zrušení směrnice na ochranu podzemních vod a pro zemědělské subjekty nepřináší žádné nové požadavky, které jsou i nadále stanoveny zejména § 39 vodního zákona (č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů).

Novela dále upřesňuje některé požadavky v oblasti Životní prostředí pro ochranu volně žijících ptáků nebo požadavky v rámci evidence a označování zvířat a také zavádí nový kontrolní bod pro žadatele v nitrátově zranitelných oblastech sledující kvalitu skladovacích kapacit tj. jímek a skladů statkových hnojiv z hlediska ochrany vod, který doposud dle daných legislativních ustanovení ve výčtu chyběl.

Neposlední důležitou úpravou u požadavků podmíněnosti, na kterou bychom rádi upozornili, je změna terminologie v označení tzv. „širokořádkových“ plodin u standardu GAEC 2 nebo u požadavku SMR 4. Pro výstižnější označení skupiny plodin, které jsou vyjmuty z pěstování na silně erozně ohrožených půdách a na mírně erozně ohrožených plochách je jejich pěstování podmíněno použitím půdoochranných technologií, je nově zaveden výraz „erozně nebezpečné“ plodiny.

Aktuální znění nařízení vlády, které stanoví požadavky podmíněnosti pro rok 2014, společně s podrobnější příručkou o provádění kontrol těchto požadavků jsou dostupné na webových stránkách ministerstva zemědělství v sekci Dotace.

Zde také v záložce Kontroly podmíněnosti Cross Compliance, jsou uváděny informace o podmínkách poskytování některých vybraných podpor pro zemědělce. Pokud zde Vámi hledanou informaci nenaleznete, můžete se na pracovníky příslušného oddělení obrátit s dotazem prostřednictvím možností Help desku Cross Compliance.