KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – Zalesňování zemědělské půdy

26/03/14

  ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2014. Formuláře na péči a náhradu 2014 […]

 

ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2014.

Formuláře na péči a náhradu 2014 EAFRD

Program rozvoje venkova/OSA II/2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy/ Zalesňování zemědělské půdy/Ke stažení

žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:

Formuláře na náhradu 2014 HRDP

Další dotační programy/Horizontální plán rozvoje venkova/Lesnictví/Ke stažení

V rámci obou sekcí Zalesňování zemědělské půdy žadatel nalezne formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.

žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:

Výrazné změny v rámci podání žádosti o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby v roce 2014 jsou následující:

Dotace na založnílesnío porostu se v kalendáří roce 2014 neposkytuje. nemajínáok ždatelé kteříprovedli zalesněív roce 2007 a 2008. Portáu farmář SZIF.

Žáost o dotaci na péč a náradu EAFRD 2014

bude podáa nejpozděi ke dni 15.05.2014 v souladu s naříení vláy č 239/2007 Sb., v platné zněí

Žáost o dotaci na náradu HRDP 2014

Příem žáostío dotaci v ráci opatřníZalesňváízeměěsképůy bude v roce 2014 probíat přdnostněelektronickou cestou pomocí

Informace o podáížáosti skrze

Zdroj: SZIF

bude podáa nejpozděi ke dni 30.04.2014 v souladu s naříení vláy č 308/2004 Sb., v platné zněí Portáu farmář SZIF. Portá farmář SZIF jsou k dispozici přío na Portáe farmář SZIF, na strákáh Fondu www.szif.cz v sekci Zalesňváízeměěsképůy, popříaděje ždatel můž zíkat na přílušé Odděenípřímu žáostía LPIS (býaléAZV, tj. Agentury pro zeměěstvía venkov).

 Na dotaci na péč o lesníporost

 Žáost o dotaci na péč a náradu je možépodat čstěelektrickou formou pomocí