KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR v CHKO Křivoklátsko: druhová rozmanitost lesů se postupně dále zvyšuje

22/07/14

Lesy České republiky, s. p., jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko ve Středočeském kraji úspěšně zrealizovaly projekt nazvaný „Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“. Lesy ČR tak průběžně v tomto bezesporu velice cenném přírodou a člověkem spoluutvářeném  území pokračují v dlouhodobém trendu postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou […]

Lesy České republiky, s. p., jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko ve Středočeském kraji úspěšně zrealizovaly projekt nazvaný „Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“. Lesy ČR tak průběžně v tomto bezesporu velice cenném přírodou a člověkem spoluutvářeném  území pokračují v dlouhodobém trendu postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou diverzitou na stanovištně vhodné a stabilní ekosystémy. Projekt byl zaměřený na postupnou přeměnu nesmíšených modřínových porostů jejich podsadbou stanovištně vhodnou dřevinou – bukem lesním, s následnou ochranou mladých lesních porostů proti buřeni a okusu zvěří. Hodnota projektu činila více než 1 milion Kč a kromě Lesů ČR ho spolufinancovala také EU vou náplní projekt podporuje základní principy trvale udržitelného hospodaření a je tak příkladem hospodářského využití krajiny v souladu s podporou ostatních funkcí lesa.
Již ve fázi přípravy projektové dokumentace byl záměr průběžně konzultován s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Správy CHKO Křivoklátsko. Realizace probíhala na katastrálním území obcí Karlova Ves, Branov a Skryje nad Berounkou. Obnovní prvky jsou situovány z cca 80 procent do I. zóny CHKO Křivoklátsko. Celková výměra lesních porostů, na kterých se projekt realizuje, činí 5,97 hektarů.
Podsadby včetně vybudování oplocenek probíhaly v dubnu 2011. Podařilo se vysadit 30 400 sazenic buku lesního. Ochrana kultur proti buřeni ožinem se realizovala v červenci 2011 a srpnu 2012. V lokalitách, které nebyly oploceny, se na bukové sazenice v průběhu září 2011 a října 2012 aplikoval repelentní přípravek proti zimnímu okusu zvěří (0,2 ha). Zároveň Lesy ČR v místě instalovaly trvalou pamětní desku projektu.
Křivoklátsku věnují Lesy ČR velkou pozornost dlouhodobě, čehož důkazem je i vyhlášení prvního lesnického parku v ČR v roce 2010 právě na tomto území. Prezentovaný projekt zaměřený na změnu druhové a prostorové skladby lesních porostů v rámci Lesnického parku Křivoklátsko není svého druhu ojedinělý. Na území lesnického parku jsou Lesy ČR rozpracovány další dva projekty obdobného charakteru, ve kterých je navržena cílová druhová skladba s vysokým podílem cenných listnáčů a jedle bělokoré.
Doplňující informace:
▪           Projekt Lesů ČR „Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát“ ve finančním objemu 791 723 korun (bez DPH) se rozhodla podpořit Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF 448 960,65 Kč, Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP 26 409,45 Kč), prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3. Obnova krajinných struktur. Zbývající finanční prostředky investovaly Lesy ČR.
▪           Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát – nachází se v centrální části Křivoklátska. Přímo spravuje cca 13 800 hektarů lesních pozemků ve vlastnictví státu. Na dalších přibližně 1 100 hektarech lesní správa provádí činnost odborného lesního hospodáře soukromým vlastníkům. Celé území lesní správy se nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, která byla vyhlášena v roce 1978. I. zóna zaujímá plochu téměř 3 400 hektarů, II. zóna 7 800 hektarů a III. zóna 2 600 hektarů státního lesa. Dále se zde nachází velké množství maloplošných zvláště chráněných území. Od roku 1977 je zde vyhlášena Biosférická rezervace UNESCO. K zajištění ochrany význačných druhů ptáků zde byla v roce 2004 vymezena ptačí oblast Křivoklátsko. V rámci pěstební činnosti Lesy ČR v roce 2013 na území Lesní správy Křivoklát vysázely celkem 468 tisíc sazenic lesních dřevin na ploše 70 hektarů. Z toho tvoří dřeviny jehličnaté 30 % a plných 70 % tvoří dřeviny listnaté. Vedle hlavních dřevin, kterými jsou dub zimní, buk lesní a lípa malolistá, byly do porostů vysázeny i další cenné listnáče jako je např. javor klen, jilm habrolistý, jeřáb břek, třešeň ptačí a hrušeň planá. Přirozená obnova dosahuje v dlouhodobém průměru cca 20 %. Výchovné zásahy, které jsou v porostech prováděny za účelem zvýšení stability, kvality, druhové pestrosti a zajištění dobrého zdravotního stavu se podílí na celkové těžbě cca 30 %.
▪           Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát, se v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“ zabývají budováním odpočinkových a rekreačních zařízení pro volné chvíle trávené v lese a dále navrácením původních druhů jabloní na nelesní a ostatní plochy v rámci lesního hospodářství.
▪           Lesnický park Křivoklátsko – „území pro přírodu i pro lidi“ – 13.5.2010 byl z iniciativy České lesnické společnosti, Lesů České republiky, s. p. a Ing. Jerome Colloredo Mannsfelda založen „Lesnický park Křivoklátsko“, první lesnický park svého druhu v ČR. Posláním Lesnického parku Křivoklátsko je prohlubování tradice křivoklátského lesnictví při zachování a zvyšování hodnot jedinečného lesního ekosystému pro budoucí generace. V neposlední řadě jde též o popularizaci a propagaci lesnického cechu. Lesnický park nabízí rozsáhlý prostor pro rekreaci, houbaření, sportování, pozorování živé a neživé přírody i pro poučení a zamyšlení se nad neustálým procesem proměn přírody a člověka coby nedílné složky přírody. Lesnický park je současně vzorovým demonstračním objektem trvale udržitelného hospodaření v lesích a okolní krajině

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce