KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výzva pro příjem žádostí o standardizaci místních akčních skupin pro programové období 2014 – 2020

16/07/14

  14.7.2014 Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „Metodika“). Splněním standardů […]

 

14.7.2014

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020. Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

Dne 21. 5. 2014 schválila vláda Metodiku pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „Metodika“). Splněním standardů uvedených v Metodice místní akční skupiny (dále jen „MAS“) prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené v Nařízení EU č. 1303/2013. 

Při nastavování standardů byl kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči platební agentuře, Řídicím orgánům, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační. Standardy jsou rozděleny do pěti tematických okruhů – územní působnost, místní akční skupina, orgány MAS, kancelář MAS a institucionalizace MAS.

Příjem žádostí o standardizaci bude probíhat od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015. Poslední den příjmu žádostí, tj. pátek 22. 5. 2015 musí být Potvrzení o přijetí Žádosti o standardizaci obsahující „Identifikátor dokumentu“ doručeno na podatelnu centrálního pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím datové schránky do 24:00 hodin.

Pro MAS v nejbližší době proběhnou 3 semináře, které představí základní podmínky Metodiky a případně potencionálním žadatelům zodpoví nejasnosti spojené s jejich naplněním. Semináře se budou konat dne 24. 7. 2014 na Moravě a 29. a 30. 7. 2014 v Praze. O seminářích budou MAS dále informovány prostřednictvím internetových stránek Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu.

Úplné znění Metodiky naleznete v příloze k této zprávě a je k dispozici rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Získání osvědčení o splnění standardů je pro MAS nezbytnou podmínkou, aby mohly podávat žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze.

Přílohy