KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1.1.2015

23/01/15

  8.1.2015 Dne 18. 12. 2014 bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve kterém jsou pro nadcházející rok s účinností od 1. ledna 2015 připraveny povinné požadavky na hospodaření a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro všechny zemědělské subjekty, které […]

 

8.1.2015

Dne 18. 12. 2014 bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve kterém jsou pro nadcházející rok s účinností od 1. ledna 2015 připraveny povinné požadavky na hospodaření a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro všechny zemědělské subjekty, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory společné organizace trhu s vínem.

Změny v podmínkách kontrol podmíněnosti pro nadcházející období, které bylo nutné provést s ohledem na změny související evropské legislativy, se dotýkají zejména odlišného uspořádání požadavků a standardů, některé požadavky a standardy nejsou již v nadcházejícím období uplatňovány a v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu byly doplněny některé podmínky v souladu s již zmíněnou úpravou evropské legislativy.

Požadavky a Standardy

U stanovených požadavků a standardů k plnění podmínek podmíněnosti dochází k úpravě označení a změně číslování.

Označení, na které jsme si již zvykli, zkratka SMR (Statutory Management Requirements) pro označení povinných požadavků na hospodaření, je nahrazena označením PPH (povinné požadavky na hospodaření). Dochází také ke změně označení standardů známých pod zkratkou GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions), které budou uváděny pod zkratkou DZES (dobrý zemědělský a environmentální stav).

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření:

2014 navazující požadavky 2015
SMR 1 ochrana ptáků PPH 2 ochrana ptáků
SMR 3 kaly pouze jako požadavky národní legislativy
SMR 4 nitrátová směrnice PPH 1 nitrátová směrnice
SMR 5 ochrana EVL PPH 3 ochrana EVL
5a AEO hnojiva pouze jako požadavky PRV
SMR 6 označování a evidence prasat PPH 6 označování a evidence prasat
SMR 7 označování a evidence skotu PPH 7 označování a evidence skotu
SMR 8 označování a evidence ovcí a koz PPH 8 označování a evidence ovcí a koz
8a AEO přípravky na ochranu rostlin pouze jako požadavky PRV
SMR 9 přípravky na ochranu rostlin PPH 10 přípravky na ochranu rostlin
SMR 10 zákaz používání hormon. látek PPH 5 zákaz používání hormon. látek
SMR 11 potravinové právo PPH 4 potravinové právo
SMR 12 TSE PPH 9 TSE
SMR 13 tlumení kulhavky a slintavky ukončení k 31. 12. 2014
SMR 14 vezikulár. choroby prasat ukončení k 31. 12. 2014
SMR 15 katerál. horečka ovcí ukončení k 31. 12. 2014
SMR 16 ochrana telat PPH 11 ochrana telat
SMR 17 ochrana prasat PPH 12 ochrana prasat
SMR 18 ochrana hospodář. zvířat PPH 13 ochrana hospodář. zvířat

Dále nejsou již zařazeny požadavky kalové směrnice (aktuální SMR 3) a požadavky na včasné oznamování nákaz u zvířat (aktuální SMR 13 – tlumení slintavky kulhavky, SMR 14 – tlumení některých nákaz a opatření týkající se vezikulární choroby prasat, SMR 15 – tlumení katarální horečky ovcí), a nebude tak v rámci podmíněnosti probíhat jejich kontrola.

V rámci podmíněnosti nebudou také dále prováděny kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (aktuální 5a/AEO 1-6 a 8a/AEO 7-10) agroenvironmentálních opatření, které však zůstávají nadále platné pro splnění podmínek agroenvironmentálně-klimatických opatření v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Podmínky pro zachování dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy jsou řešeny v rámci sedmi standardů, které se týkají:

1. ochranných pásů podél vodních toků

2. zavlažovacích soustav

3. ochrany podzemních vod před znečištěním

4. minimálního pokryvu půdy

5. minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze

6. zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť

7. zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin.

Nadále nejsou v rámci Kontroly podmíněnosti uplatňovány podmínky minimální péče o travní porosty (aktuální GAEC 9) a zákazu přeměny kultury travní porost na ornou půdu tzv. rozorání (aktuální GAEC 8). Pravidla ochrany trvalých travních porostů jsou pro nové období SZP řešeny v rámci plnění podmínek pro poskytování přímých plateb (greening).

Stručný přehled podmínek pro standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:

1.      Dodržení ochranných pásů podél vodních toků

Standard obsahuje tři požadavky na zachování ochranného pásu podél vodních toků uvnitř i vně zranitelných oblastí:

a) pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry;

a

u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a

b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry.

2.      Povolení pro užívání zavlažovacích soustav

Standard obsahuje požadavek na držení povolení k nakládání s vodami pro uživatele technických zařízení k zavlažování tj. těch, pro jejichž provoz je třeba dodávat elektrickou, mechanickou nebo jinou energii.

3.      Ochrana podzemních vod před znečištěním

Standard obsahuje požadavky stanovené § 38 a 39 vodního zákona k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí při manipulaci, skladování a vypouštění závadných látek.

4.      Zachování minimálního pokryvu půdy

Standardem jsou stanoveny požadavky pro zachování minimálního pokryvu půdy na DPB převyšující 5 stupňů průměrné sklonitosti. Navrženo je pět způsobů plnění, ze kterých si bude mít možnost vybrat necelých 10 tisíc zemědělských subjektů hospodařících na výše uvedeném podílu zem. půdy. Možnostmi plnění tohoto standardu, které jsou definovány tak, aby zajišťovaly pokryv půdy, umožňovaly přípravu půdy pro další plodiny a současně a také splňovaly podmínky Integrované ochrany rostlin. Čtyři z uvedených možností předpokládají minimální pokryv půdy zachováním strniště včetně podmítnutého nebo založením porostu ozimů nebo meziplodin a následně provedení případné jarní orby. Pátá možnost umožňuje provedení podzimní orby v jakékoli zemědělcem zvolené hloubce včetně hluboké orby a přenechání tohoto stavu až do jarního období. Tato možnost samotnou operaci orby doplňuje dalšími benefity pro zlepšení stavu půdy – zapravení hnojiv resp. doplnění organických látek.

5.      Dodržení minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze

Standard upravuje podmínky pěstování erozně nebezpečných plodin na mírně a silně erozně ohrožených půdách vymezených v evidenci půdy podle uživatelských vztahů (LPIS).

6.      Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu vypalování strnišť

Standardem je stanoven zákaz pálení bylinných zbytků a jsou stanoveny podmínky pro aplikaci hnojiv pro zachování úrovně organických složek v půdě.

7.      Zachování krajinných prvků a opatření proti invazním druhům rostlin

Standard upravuje povinnost nerušení a nepoškozování krajinných prvků včetně zákazu řezu v období od 31. března do 1. listopadu a povinnost regulace invazních rostlin.

Systém vyhodnocování

Pro účely hodnocení při zjištění porušení stanovených podmínek bude i dále platit, že za méně závažná tzv. zanedbatelná porušení bude možné neuložit sankci (snížení dotace) v případě, že žadatel splní uložená nápravná opatření.