KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 – 2020

07/03/16

  V Praze dne 4. března 2016 Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v květnu 2016. V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření: 5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně Příjemci podpory u třetí výzvy […]

 

V Praze dne 4. března 2016

Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v květnu 2016.

V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně

Příjemci podpory u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

– opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury

Příjemci podpory u tohoto opatření jsou mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů podniku. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

– opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.

2.3. Podpora nových chovatelů

Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost).

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že bude žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou, která bude splňovat požadované kvalifikační požadavky).

– opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz; www.szif.cz

IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 3926001/0710

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 3. 5. 2016 od 9 hod.

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 19. 4. 2016.

Příjem žádostí pro čtvrtou výzvu končí 17. 5. 2016 ve 13 hodin., pro třetí výzvu končí příjem žádostí 31. 12. 2023 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz nebo na internetové adrese Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR