KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výjezdní zasedání týmu MAP – MAS Zálabí

30/05/16

Ve dnech 12. – 13. 5. 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání týmu MAP Vzdělávání pro ORP Kolín. Výjezdu se kromě realizačního týmu MAP zúčastnili ředitelé, zástupci a pedagogové ze škol v regionu. Realizační tým zajistil nabitý dvoudenní program, který se na pozvání tamějšího pana ředitele Čásy uskutečnil převážně v Masarykově základní škole v Horní Bříze u Plzně. Tato […]

Ve dnech 12. – 13. 5. 2016 se uskutečnilo výjezdní zasedání týmu MAP Vzdělávání pro ORP Kolín. Výjezdu se kromě realizačního týmu MAP zúčastnili ředitelé, zástupci a pedagogové ze škol v regionu. Realizační tým zajistil nabitý dvoudenní program, který se na pozvání tamějšího pana ředitele Čásy uskutečnil převážně v Masarykově základní škole v Horní Bříze u Plzně. Tato základní škola patří mezi proaktivní školy v regionu Plzeň-sever, zapojuje se do mnoha aktivit od pilotního ověřování nových vzdělávacích metod až po přeshraniční spolupráci se Slovenskem a Francii.
 
V rámci prvního dne měli účastníci výjezdu možnost sledovat výuku v Masarykově ZŠ Horní Bříze přímo v jednotlivých vyučovacích hodinách, kde byly využity inovativní metody vzdělávání (např. využití ICT technologii v humanitních předmětech). Část týmu navštívila výuku ve třídách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, kde bylo možno vidět práci se žáky s lehkým a středním mentálním postižením. Následovalo seznámení se školou jako takovou a setkání se zástupci pedagogů ZŠ Horní Bříza formou diskuse nad obsahem navštívených hodin. Odpoledne proběhla návštěva města Plzně, konkrétně exkurze v Plzeňském pivovaru. První den byl zakončen večerním neformálním setkáním s vedením a pedagogy tamější školy, na němž si pedagogové vyměnili zkušenosti a názory týkající se výuky a chodu školy.
Druhý den výjezdního zasedání byl určen pro práci na Strategickém rámci MAP Vzdělávání v ORP Kolín. Pracovní program byl zahájen asociační aktivitou, která nastartovala proces stanovení priorit na základě předdefinovaných témat vyplývajících z předchozích jednání a zkoumání. Účastníci pracovali s výstupy dotazníkového šetření MŠMT, s výstupy jednání řídícího výboru MAP a konkrétními návrhy potřeb ze strany přítomných zástupců škol. V polední přestávce proběhla detailní prohlídka učeben a prostor školy v Horní Bříze, které se ujal pan ředitel.
Celkově je možné zhodnotit výjezdní zasedání za produktivní a velmi inspirativní. Shromážděné výstupy budou dále zpracovány do podoby Strategického rámce MAP Vzdělávání pro ORP Kolín. Poděkování patří zejména panu řediteli Čásovi z Masarykovy základní školy, který umožnil realizaci výjezdu na své škole a všem zapojeným pedagogům Masarykovy ZŠ v Horní Bříze, kteří ochotně odpovídali na dotazy účastníků výjezdního zasedání. 
Všichni zúčastnění se na konci výjezdu shodli, že je třeba více takovýchto aktivit, které budou propojovat pedagogy i další pracovníky ze škol nejen na regionální úrovni. Bylo to báječné… díky všem.
 
Mgr. David Záhora – MAS Zálabí
 
   Výjezdní zasedání se realizovalo díky projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Kolín.
Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000076