KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace k výzvě na šablony pro ZŠ a MŠ

08/06/16

  Vážené ředitelky a vážení ředitelé základních a mateřských škol, rádi bychom Vás informovali, že MŠMT připravuje v rámci OP VVV výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Její avízo již bylo zveřejněno na webových stránkách MŠMT, závazné znění výzvy včetně všech příloh bude následně vyhlášeno v systému. Žádosti bude možno […]

 

MSMT_logo_bez_textu

Vážené ředitelky a vážení ředitelé základních a mateřských škol,

rádi bychom Vás informovali, že MŠMT připravuje v rámci OP VVV výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. Její avízo již bylo zveřejněno na webových stránkách MŠMT, závazné znění výzvy včetně všech příloh bude následně vyhlášeno v systému. Žádosti bude možno podávat průběžně až do června 2017. Díky zpětné způsobilosti mohou školy realizovat aktivity již od 1. 8. 2016 v souladu s rozpočtovými pravidly (z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

S šablonami mají školy bohaté zkušenosti (velmi úspěšné výzvy č. 56 a č. 57 OP VK). Jejich kladem je především jednoduchost, malá administrativní náročnost a také možnost dobře reflektovat potřeby školy. Věříme, že řady úspěšných projektů rozšíří v této výzvě také školy mateřské, pro které budou šablony novinkou.

Výzva podpoří jednak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

Na šablony v celkovém objemu 4 a půl miliardy korun mohou v období 2016–2018 dosáhnout školy bez rozdílu velikosti a dle svých potřeb. Na financování šablon je určena částka 200.000 korun na školu plus 2.200 korun na žáka. V případě, že jeden subjekt zřizuje mateřskou a základní školu, je určená částka na projekt 400.000 korun + 2.200 Kč na žáka. Školy mohou volit projekty složené ze šablon až do této výše. Díky vysoké alokaci i výpočtu maximální výše projektu očekává MŠMT realizaci některé ze šablon ve více než 90 % českých škol. V závislosti na své velikosti budou moci školy šablony kombinovat dle vlastního uvážení a potřeb.

V rámci této výzvy MŠMT spolupracuje s  Národním institutem dalšího vzdělávání a Místními akčními skupinami, které mohou vedle samotného MŠMT školám poskytnout pomoc.

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) je příspěvkovou organizací MŠMT. Garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání a z rezortních úkolů MŠMT. Širokou a komplexní nabídkou vzdělávacích služeb, konzultační, metodickou a odbornou podporou bezprostředně a efektivně reaguje na aktuální požadavky a potřeby pedagogů a pracovníků v oblasti formálního a neformálního vzdělávání ve všech krajích České republiky. V rámci spolupráce na výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ poskytuje bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám především v oblasti výběru vhodných šablon.

Kontakty NIDV

kontakty_NIDV

Místní akční skupiny (MAS) jsou nezávislými místními společenstvími občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Jejich základním cílem je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Zástupci místních akčních skupin jsou pravidelně informováni o podmínkách připravované výzvy tak, aby byli schopni pomoci mateřským a základním školám se zpracováním žádosti o podporu. Jejich úkolem je především poskytnout podporu pro formální nastavení projektů. Vybrané MAS poskytují bezplatné konzultace všem mateřským a základním školám nacházejícím se v jejich územní působnosti.

Upozorňujeme, že MAS svojí činností nepokrývají celé území České republiky. Kontakty na příslušné MAS je možné vyhledat prostřednictvím webových stránek http://databaze.nsmascr.cz/ nebo v kontakty manažeři MAS. Školy se sídlem na území, kde MAS nepůsobí, se mohou obracet přímo na pracovníky MŠMT.

Kontakty MŠMT
Kontaktní email MŠMT: administraceZP@msmt.cz

kontakty_MSMT

Pro mateřské a základní školy, jež se nacházejí na územích nepokrytých činností MAS, MŠMT dále připravuje informační semináře. Cílem seminářů je vysvětlit princip šablon a zjednodušeného vykazování v uvedené výzvě, představit jednotlivé šablony a seznámit účastníky s informačním systémem, prostřednictvím kterého budou podávány žádosti o podporu.

V červnu 2016 proběhne 10 seminářů pro pražské mateřské a základní školy, které nemají žádné zkušenosti se zjednodušenými projekty z minulého programového období.

Od září budou probíhat semináře v jednotlivých krajských městech, a to pro mateřské a základní školy, které v daném kraji leží na území nepokrytém podporou ze strany MAS.

Podrobné informace o termínech konání jednotlivých seminářů a způsobu přihlašování obdrží relevantní mateřské a základní školy e-mailem. V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že vzhledem k omezené kapacitě sálů je možná účast pouze 1 zástupce za jednoho žadatele.

MŠMT doporučuje obracet se v případě dotazů či nejasností výhradně na výše uvedené kontakty MŠMT, NIDV, MAS.

 Zdroj: MŠMT

Přílohy