KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agroenvironmentální opatření a praxe

31/10/05

nařízení vlády č.242/2004 Sb.
nařízení vlády č.542/2004 Sb.
nařízení vlády č.119/2005 Sb.

Agroenvironmentální opatření a praxe


 


V současném době by měl každý zemědělský subjekt dokonale znát metodiku k provádění nařízení vlády č.242/2004 Sb., o provádění agronenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č.542/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č.119/2005 Sb.


 


Převážná část zemědělských podniků již druhý rok čerpá tyto dotace v rámci AEO opatření, kde musí realizovat takovou zemědělskou výrobu, která je šetrná k životnímu prostředí a chrání veškeré složky životního prostředí. Za tento způsob hospodaření a ochranu životního prostředí jsou poskytnuty prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu nemalé finanční prostředky, které mohou činit v podhorských oblastech se 100% zastoupením TTP, až 50% tržeb zemědělského podniku..


 


 


Oproti dotacím, které u nás bylo možno čerpat před rokem 2004 je zde jedna podstatná změna a to pětiletý závazek, čím se zemědělec zařazuje do daného opatření na dobu 5 let, přičemž musí dodržovat veškeré zásady pro jednotlivé AEO.


 


 


I když NV 242/ 2004 Sb. z 21.4.2004 o podmínkách provádění AEO není staré, již proběhly dvě novely, kde se u jednotlivých opatření měnily více či méně podstatné věci a v současné době se připravuje další novela, která by měla ve většině případů zjednodušit dodržování veškerých zásad.


 


 


Problematické se jeví opatření  pěstování meziplodin ( § 10 NV AEO), které je v současné době čerpáno u mnoha podniků v rozpětí 10 – 30% výměry orné půdy, neboť v NV 242/2004 Sb., nebyla dána horní hranice omezení pěstování meziplodin a ekonomika tohoto opatření je zcela průkazná, neboť sazba dotace činí 4 580 Kč/ha.


 


Žadatel je povinen vysít meziplodinu  v období od 20.6. do 10.10. kalendářního roku pomocí úředně ověřeného osiva. V letošním roce mohlo dojít v některých případech vlivem nadměrného úhrnu srážek v měsíci srpnu k podmáčení půdních bloků, které byly určeny pro meziplodiny. Ve výjimečných případech je na těchto podmáčených půdních blocích nesklizená hlavní plodina a v takových případech ovlivněných meteorologickými vlivy nelze meziplodinu vysít.


 


NV 242/2004 Sb. toto omezení neřeší a trvá na osetí půdních bloků, které byly uvedeny na formuláři podaném k 30.4. a zakresleny do map. Aby se žadatel vyvaroval případných sankcí, nesplnění veškerých podmínek tohoto opatření, jinak dotace nebude poskytnuta, je nutné při výběru půdních bloků pro pěstování meziplodin brát v úvahu i nepříznivé meteorologické podmínky a vyřadit bloky náchylné k podmáčení.


 


 


 


 


 


                                                                                 UZPI Praha-pracoviště Písek


Zpracoval: Ing.Pizinger Milan