KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

110/1997 Sb.

14/04/06

110/1997 Sb. Zákon ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (stav k 1.4.2005)
Změna: 166/1999 Sb.
Změna: 306/2000 Sb.
Změna: 306/2000 Sb. (část)
Změna: 119/2000 Sb.
Změna: 306/2000 Sb . (část)
Změna: 146/2002 Sb. (část)
Změna: 146/2002 Sb.
Změna: 146/2002 Sb. (část), 131/2003 Sb.
Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 94/2004 Sb.
Změna: 146/2002 Sb. (část)
Změna: 316/2004 Sb.
Změna: 558/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY

§ 1
Předmět úpravy

(1) Účelem zákona je stanovit v souladu s právem Evropských společenství 1) a na základě bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství 1a) povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu tabákové výrobky, 1b) a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství. 1a)

(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele 1b) ohlásit zásoby 1c) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství 1d) (dále jen „zásoby“) a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

(3) Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis. 1e)

§ 2
Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) potravinami látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva 2) a omamné nebo psychotropní látky; 2a) za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace,

b) potravinami živočišného původu potraviny, jejichž hlavní surovinou při výrobě jsou suroviny živočišného původu,

c) potravinami nebo složkami potravin nového typu (dále jen „potraviny nového typu“) potraviny nebo složky vyrobené a uvedené do oběhu v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství, 2b)

d) surovinami zemědělské, lesní, mořské a jiné produkty určené pro výrobu potravin, popřípadě potraviny určené k dalšímu zpracování,

e) surovinami živočišného původu všechny části těl zvířat, ptáků, zvěře, mořských a sladkovodních živočichů, mléko, vejce a včelí produkty, 2c)

f) zdravotně nezávadnými potravinami potraviny, které splňují chemické, fyzikální a mikrobiologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, vyhláškou nebo které jsou uváděny do oběhu se souhlasem Ministerstva zdravotnictví podle § 11 odst. 2 písm. b),

g) jakostí soubor charakteristických vlastností jednotlivých druhů, skupin a podskupin potravin a tabákových výrobků, jejichž limity jsou stanoveny tímto zákonem a vyhláškou,

h) druhem potraviny potraviny vykazující shodné základní vlastnosti,

i) potravními doplňky nutriční faktory (vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, specifické mastné kyseliny a další látky) s významným biologickým účinkem,

j) doplňky stravy potraviny určené k přímé spotřebě, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav,

k) přídatnými látkami látky bez ohledu na jejich výživovou hodnotu, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení, přepravě nebo skladování, čímž se samy nebo jejich vedlejší produkty stávají nebo mohou stát součástí potraviny,

l) látkami určenými k aromatizaci potravin látky používané a určené k tomu, aby při přidání do potraviny udělovaly potravině vůni nebo chuť, kterou by potravina bez těchto látek neměla nebo neměla v charakteristické intenzitě,

m) pomocnými látkami látky používané při výrobě potravin z technologických důvodů; nestávají se součástí potraviny, ale v konečném výrobku se mohou vyskytovat ve stopovém toxikologicky nevýznamném množství,

n) látkami kontaminujícími látky, které se do potravin dostaly neúmyslně při výrobě, zpracování, balení, přepravě nebo skladování, mimo mechanické znečištěniny, mikroby, živé nebo mrtvé živočišné škůdce a části jejich těl,

o) výrobou potravin čištění, třídění, upravování, opracování nebo zpracování surovin, popřípadě přidávání dalších látek uvedených v písmenech h) až k) nebo povolených podle § 11 odst. 2 písm. b), včetně balení a dalších úprav potraviny za účelem uvádění do oběhu; za výrobu potravin se nepovažuje zemědělská prvovýroba, 3)

p) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiné formy nabízení ke spotřebě; skladování, přeprava pro potřeby prodeje a dovoz za účelem prodeje od data proclení,

q) datem použitelnosti datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu,

r) datem minimální trvanlivosti datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti při dodržování skladovacích podmínek a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost,

s) původním použitím potraviny použití stanovené výrobcem,

t) potravinami použitelnými k jinému než původnímu použití potraviny zdravotně nezávadné, které však nesplňují požadavky na jejich původní použití,

u) šarží množství druhově totožných jednotek, které byly vyrobeny za stejných podmínek,

v) tabákovými výrobky tabákové výrobky určené ke kouření, šňupání, sání nebo žvýkání, pokud jsou vyrobeny zcela nebo zčásti z tabáku, včetně tabáku geneticky upraveného,

w) výživovým tvrzením tvrzení, údaj, znázornění nebo reklamní sdělení, které udává, doporučuje nebo obsahuje údaje o zvláštních výživových vlastnostech potraviny v souvislosti s
1. energetickou hodnotou, kterou potravina dodává ve snížené nebo zvýšené míře nebo nedodává vůbec,
2. obsahem živin, které potravina obsahuje, popřípadě obsahuje ve zvýšené nebo snížené míře nebo neobsahuje vůbec; výživovým tvrzením není informace o druhu, množství živin nebo energetické hodnotě,

x) tvrzením každé konstatování, které tvrdí, naznačuje nebo vede k závěru, že potravina má zvláštní vlastnosti, např. původ, charakter, zpracování, složení, nutriční vlastnosti,

y) klasifikací jatečně upravených těl jatečných zvířat (dále jen „klasifikace jatečných zvířat“) způsob zařazování jatečně upravených těl jatečných zvířat do tříd jakosti způsobem stanoveným bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 1a) a prováděcím právním předpisem,

z) potravinou neznámého původu potravina, u které nelze prokázat jejího výrobce nebo u dovezené potraviny zemi původu a jejího výrobce.

§ 3
Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

(1) Provozovatel potravinářského podniku 3a) je povinen
a) dodržovat povinnosti vyplývající z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství, 3b)

b) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, jakost, přepravu, skladování a uvádění do oběhu potravin nebo surovin k jejich výrobě (dále jen „suroviny“) a technologické a hygienické požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy 1e) , 2c) nebo rozhodnutími příslušných správních úřadů, 1e) , 2c) , 3c) a to ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu, a používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin pouze tepelně ošetřené vaječné obsahy,

c) oddělit prostory určené pro výrobu a zacházení s potravinami od jiných prostor,

d) zajistit při výrobě a zacházení s potravinami hygienické podmínky a požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, 1e) , 2c)

e) používat při výrobě potravin a zacházení s nimi jen taková technická nebo technologická zařízení a technologické postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost potravin,

f) používat při výrobě potravin a zacházení s nimi jen takové předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštním právním předpisem, 1e)

g) při použití látek schválených rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 3a dodržovat schválený rozsah značení těchto látek na obalu potraviny,

h) vést evidenci o provedené ochranné dezinsekci a ochranné deratizaci zaměřené na likvidaci původců nákaz a o zvýšeném výskytu přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů,

i) přizpůsobit zaměření, rozsah výroby, dovozu a vývozu potravin v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů, 3d)

j) určit ve všech fázích výroby a uvádění do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti, způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 3e) provádět jejich kontrolu a vést o tom evidenci,

k) oznámit písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho zahájení, případně ukončení, příslušnému orgánu dozoru 2c) , 3f) s uvedením svého jména, příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou.

(2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny nebo suroviny (dále jen „výrobce“), je dále povinen
a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody a upravovat ji způsobem stanoveným prováděcími právními předpisy; 3g) , 3h) úpravy balené pramenité vody pomocí vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku, který při výrobě balené pramenité vody takovou úpravu hodlá používat, ohlásí tuto skutečnost příslušnému orgánu státního dozoru,

b) používat při výrobě potravin potravní doplňky, látky přídatné a látky určené k aromatizaci tak, aby jejich obsah, podmínky a způsob použití ve výrobku odpovídal prováděcímu právnímu předpisu nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,

c) používat k přímému technologickému zpracování nebo k uchování potravin pitnou vodu; 1e) jinou vodu, s výjimkou výroby potravin živočišného původu, může výrobce k těmto účelům používat jen se souhlasem orgánu ochrany veřejného zdraví. V žádosti o souhlas uvede výsledky šetření jakosti a zdravotní nezávadnosti této vody a zdůvodnění jejího použití. Povinnost používat pitnou vodu se nevztahuje na vodu používanou k dopravě nebo mytí zemědělských produktů a surovin, které jsou dále tepelně zpracovány. Tato voda však nesmí negativně ovlivnit zdravotní nezávadnost potraviny,

d) zajistit u vyráběných potravin pravidelnou kontrolu nad dodržováním požadavků stanovených prováděcími právními předpisy a technických požadavků 3i) na zdravotní nezávadnost a jakost a v době radiační mimořádné situace 3c) nad dodržováním požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin stanovené zvláštním právním předpisem, 3j) způsobem a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a vést o tom evidenci,

e) dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost, čistotu a identitu surovin a látek stanovenou zvláštním právním předpisem, 2c) prováděcími právními předpisy nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu vydaným podle tohoto zákona,

f) zajistit dohled nad dodržováním stanovených hygienických požadavků, provádět pravidelné proškolování zaměstnanců, seznamovat je s hygienickými podmínkami a požadavky podle jejich pracovních činností a vést o tom záznamy.

(3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené zvláštními právními předpisy. 1e) , 2c)

(4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny nebo suroviny ze třetích zemí (dále jen „dovozce“), je povinen

a) předložit celnímu orgánu osvědčení na potraviny stanovené bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 3k) potvrzující, že potravina těmto předpisům odpovídá; osvědčení vystaví příslušný orgán v zemi původu potraviny; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, 2c)

b) zajistit kontrolu způsobem a za podmínek v případě, že bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství 3k) stanovují další požadavky na kontrolu potravin nebo surovin v zemi určení,

c) předložit celnímu orgánu v době radiační mimořádné situace 3c) též osvědčení v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství. 3l)

(5) Při dovozu potravin nebo surovin ze třetích zemí podle odstavce 4 celní orgán
a) nepropustí tyto potraviny nebo suroviny do celního režimu volného oběhu, pokud dovozce nepředloží příslušné osvědčení vydané podle odstavce 4, které je ve shodě s požadavky bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství, 3k)

b) neprodleně informuje příslušný orgán státního dozoru (§ 16), pokud zásilka včetně jejího označení neodpovídá předloženému osvědčení,

c) požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko 3k) , 3m) v případech uvedených pod písmenem a) a v případě důvodného podezření, že zásilka neodpovídá předloženému osvědčení,

d) umožní příslušným orgánům státního dozoru vstup do celního prostoru, pokud dovozce požádá tyto orgány o vydání osvědčení nebo celní orgán požádá příslušné orgány státního dozoru o závazné stanovisko. 3m)

(6) Celní orgán přeruší řízení o propuštění potravin nebo surovin podle odstavce 4 nebo 5 do celního režimu volného oběhu a neprodleně požádá orgány dozoru o závazné stanovisko, 3m) pokud byla potravina nebo surovina nahlášena v systému rychlého varování; 3n) následně přijme opatření v souladu s nařízením vlády (§ 18 odst. 2).

(7) Provozovatel potravinářského podniku u potravin nebo surovin určených na vývoz do třetích zemí je povinen
a) dodržovat příslušné podmínky a požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potraviny nebo suroviny stanovené právními předpisy, pokud není předpisy v zemi určení nebo mezinárodní smlouvou stanoveno jinak,

b) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje požadavkům podle písmene a),

c) uskutečnit vývoz potraviny, která nevyhovuje požadavkům na jakost podle písmene a), pouze se souhlasem příslušného orgánu v zemi určení; potravinu, která nevyhovuje zdravotním požadavkům podle písmene a) a představuje riziko ohrožení zdraví, nelze vyvézt ani se souhlasem orgánu v zemi určení,

d) předložit celnímu orgánu v době radiační mimořádné situace 3c) na území České republiky osvědčení, že vyvážená potravina nebo surovina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni radioaktivní kontaminace; 3j) osvědčení vydá na vyžádání příslušný orgán dozoru (§ 16).

(8) S potravinami nebo surovinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní kontaminaci, se nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) ve správním řízení 3o) vydaného na základě stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 3c)

(9) V případě vývozu nebo dovozu potravin nebo surovin podle odstavce 8, nebo potravin nebo surovin neznámého původu, celní orgán neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle odstavce 8, který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami nebo surovinami.

(10) Osoba, která uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby 3p) určené k prodeji spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, musí mít osvědčení prokazující znalost hub a oprávnění k podnikání.

(11) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice1e) na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel správní poplatek podle zvláštního právního předpisu. 3r)

(12) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje praktický lékař, u něhož je osoba registrována k léčebné péči; součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.

(13) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká
a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,

c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let,

d) úmrtím osoby, která jej získala.

§ 3a
Povinnosti výrobců a dovozců některých přídatných látek

(1) Ministerstvo zdravotnictví na žádost výrobce nebo dovozce přídatné látky určené k výrobě potravin a neuvedené v prováděcím právním předpise, 3s) anebo provozovatele potravinářského podniku, může vydat souhlas k její výrobě nebo používání. Souhlas Ministerstva zdravotnictví se vydává nejdéle na dobu 2 let.

(2) Bez souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle odstavce 1 nelze jiné přídatné látky než uvedené v prováděcím právním předpise 3s) používat k výrobě potravin nebo tyto uvádět do oběhu.

(3) Žádost podle odstavce 1 musí obsahovat
a) specifikaci přídatné látky, popřípadě povahu zdroje, který není tradiční,

b) technologické zdůvodnění,

c) dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení přídatné látky, zejména výsledky toxikologického testování, z nichž je zřejmé, že byl vzat v úvahu kumulativní, synergický nebo zesilující účinek a projevy intolerance organismu k látkám pro něj cizím, údaje o toxicitě s důkazem, že přídatná látka neporuší zdravotní nezávadnost potraviny sama či reakcí nebo interakcí s potravinou, obalem nebo jinými látkami a surovinami, které jsou v potravině obsaženy, a údaje o čistotě přídatné látky,

d) druhy potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat a podmínky jejího použití, včetně množství ve výsledné potravině a zdůvodnění rozsahu použití přídatné látky při výrobě potraviny.

(4) V souhlasu Ministerstvo zdravotnictví stanoví druhy potravin včetně potravin určených pro zvláštní výživu, do kterých lze přídatnou látku přidávat, a podmínky jejího použití; v souhlasu lze stanovit i způsob a rozsah značení přídatné látky na obale. Při rozhodování o vydání souhlasu Ministerstvo zdravotnictví přihlédne k tomu, aby množství přídatné látky bylo omezeno na nejnižší míru potřebnou k dosažení požadovaného účinku, a zohlední akceptovatelnou denní dávku nebo odhad pravděpodobného příjmu přídatné látky ze všech zdrojů.

(5) Ministerstvo zdravotnictví o vydání souhlasu jménem České republiky do 2 měsíců ode dne jeho vykonatelnosti informuje Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Před uplynutím doby 2 let může Ministerstvo zdravotnictví jménem České republiky požádat Komisi Evropských společenství o zahrnutí nové přídatné látky do seznamu povolených přídatných látek. V žádosti uvede podklady, které zařazení látky do seznamu podporují a způsob použití přídatné látky. Pokud Komise Evropských společenství předá návrh České republiky Radě Evropských společenství, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dobu nutnou k rozhodnutí Rady Evropských společenství, nejdéle však na dobu 18 měsíců. Pokud Rada Evropských společenství návrhu České republiky na zařazení přídatné látky do seznamu vyhoví, prodlužuje se doba platnosti souhlasu Ministerstva zdravotnictví o dalších 18 měsíců. Pokud Komise Evropských společenství návrh České republiky nepředloží k rozhodnutí příslušnému orgánu Evropských společenství nebo tento orgán ve stanovené lhůtě o zařazení do seznamu nerozhodne, zaniká souhlas Ministerstva zdravotnictví, udělený nebo prodloužený podle tohoto ustanovení, dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví s touto skutečností seznámí osobu, které byl souhlas podle odstavce 1 vydán. Pro tutéž přídatnou látku, pro kterou souhlas zanikl, nelze udělit nový souhlas, pokud to neodůvodňuje vědecký a technický pokrok, dosažený od doby zániku souhlasu.

(6) Výrobce nebo dovozce přídatné látky, na kterou byl vydán souhlas podle odstavce 1, je povinen seznámit provozovatele potravinářských podniků a osoby provozující stravovací služby, 1e) kteří od něj přídatnou látku odebírají, s druhy potravin, do kterých lze přídatnou látku přidávat, s podmínkami jejího použití a způsobem a rozsahem značení na obale, jakož i se zánikem uděleného souhlasu; provozovatelé potravinářských podniků a osoby provozující stravovací služby jsou povinni tyto podmínky dodržet a při zániku souhlasu používání přídatné látky ukončit.

(7) Přídatné látky musí být trvale sledovány a v případě potřeby přehodnoceny z hlediska měnících se podmínek použití a nových vědeckých informací.

§ 3b

(1) Podnikatel podle § 1 odst. 2 je povinen ohlásit místně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce
a) zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů 21) k 1. květnu 2004,

b) zásoby za období let 2001, 2002 a 2003, vždy k 1. květnu,

c) zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků také k 1. květnu 2000.

(2) Ohlašovací povinnost zásob podle odstavce 1 písm. a) až c) musí splnit podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 nejpozději do 31. července 2004; to neplatí pro zásoby cukru, izoglukózy, fruktózy nebo zpracovaných výrobků podle odstavce 1 písm. a), u kterých musí podnikatel splnit ohlašovací povinnost do 10 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Kromě povinností podle odstavců 1 a 2 je podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 povinen ohlásit nejpozději do 31. července 2004 místně příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce množství cukru, izoglukózy, fruktózy a zpracovaných výrobků, které podnikatel
a) dovezl,

b) vyvezl,

c) nakoupil na tuzemském trhu,

d) prodal na tuzemském trhu,
za období let 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, vždy od 1. května do 30. dubna následujícího roku.

(4) Rozsah zásob, jejich vznik a pohyb, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 až 3 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyhláškou.

§ 3c
Povinnosti výrobců a dovozců některých potravin určených pro zvláštní výživu

(1) Výrobce uvádějící poprvé do oběhu potravinu určenou pro zvláštní výživu, neupravenou v prováděcím právním předpisu, 3t) nebo dovozce potraviny pro zvláštní výživu, neupravené v prováděcím právním předpisu, která pochází ze třetích zemí, je povinen bezodkladně oznámit Ministerstvu zdravotnictví její uvedení do oběhu pomocí vzorku etikety používané pro označování takové potraviny.

(2) Je-li tatáž potravina pro zvláštní výživu, neupravená v prováděcím právním předpisu, následně uvedena na trh v jiném členském státě Evropské unie, výrobce nebo dovozce musí tytéž informace poskytnout kompetentnímu orgánu tohoto státu současně s uvedením adresáta prvního sdělení podle odstavce 1.

(3) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vyžádat si od výrobce nebo dovozce, který podal oznámení podle odstavce 1, odborné ověření oznámené potraviny včetně údajů o tom, že je vhodná pro označené výživové účely, splňuje označené výživové požadavky, je označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu a je uváděna na trh s označením účelu použití. Je-li takové odborné ověření obsaženo v dostupné publikaci, postačí, uvede-li výrobce nebo dovozce odkaz na tuto publikaci.

(4) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno zakázat nebo omezit uvádění do oběhu potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu, která nesplňuje označené výživové účely, není označena způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, není uváděna do oběhu s označením účelu použití nebo ohrožuje zdraví, ačkoli je v oběhu v jednom nebo ve více členských státech Evropské unie, jakož i rozhodnout o zrušení tohoto opatření. O tomto postupu a jeho důvodech je povinno neprodleně informovat ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.

§ 3d
Povinnosti výrobců a dovozců doplňků stravy a potravin pro zvláštní lékařské účely

(1) K usnadnění účinného monitorování doplňků stravy jsou výrobci, jakož i dovozci doplňků stravy povinni informovat Ministerstvo zdravotnictví zasláním vzorku etikety používané pro označování takové potraviny. Vzorek etikety jsou povinni zaslat před zahájením uvádění doplňku stravy do oběhu.

(2) K usnadnění kontroly dodržování povinností stanovených tímto zákonem (§ 16) pro výrobu a uvádění do oběhu potravin pro zvláštní lékařské účely je výrobce nebo dovozce, jde-li o potravinu vyráběnou v třetích zemích, povinen oznámit jejich uvedení do oběhu vzorkem etikety používané pro označování této potraviny. Oznámení podává Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

(3) Povinnost podle odstavce 1 nebo 2 dovozce nemá, jde-li o opakovaný dovoz téže potraviny a vzorek etikety není změněn.

§ 4
Ozařování potravin

(1) Ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením lze ozařovat pouze potraviny nebo suroviny stanovené prováděcím právním předpisem, 4) a to pouze zdroji ionizujícího záření, které byly schváleny pro ozařování potravin podle zvláštních právních předpisů. 3c) , 3j) Při ozařování potravin a surovin musí být dodrženy podmínky stanovené prováděcím právním předpisem. 4) Potraviny nebo suroviny neuvedené v prováděcím právním předpise 4) lze ozařovat pouze se souhlasem a za podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

(2) Osoba provádějící ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením musí
a) jmenovitě určit fyzickou osobu odpovědnou za dodržování podmínek pro ozařování, stanovených prováděcím právním předpisem, 4)

b) vést u každého zdroje ionizujícího záření dokumentaci obsahující způsob ozáření potraviny nebo suroviny podle jednotlivých druhů, jejich ozářené množství, označení šarže, jméno objednatele a příjemce ozářených potravin nebo surovin, datum ozáření, druh obalového materiálu použitého během ozáření, údaje nezbytné ke kontrole ozařovacího procesu včetně údajů o průběžné dozimetrické kontrole použité dávky záření, detaily zahrnující limitní, nejnižší a nejvyšší absorbovanou dávku záření a jeho povahu, odkaz na validační měření, údaj o zvláštních podmínkách při ozáření,

c) dokumentaci podle písmena b) uchovávat po dobu 5 let.

(3) Ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením lze provádět pouze za předpokladu, že o postupu a způsobu ozařování bylo na základě žádosti provozovatele ozařovny rozhodnuto (dále jen „rozhodnutí o schválení ozařovny“) Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí; 3f) žádost o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku. 3r)

(4) Žádost podle odstavce 3 musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu žadatele, jde-li o fyzickou osobu, případně jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu odpovědného zástupce žadatele, je-li ustanoven, nebo obchodní firmu a její sídlo, jméno, příjmení a místo pobytu osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby, nebo osob, které jsou jeho členy, jde-li o právnickou osobu, adresu ozařovny a úředně ověřený podpis žadatele. Žádost podle odstavce 3 musí být doložena povolením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost k nakládání se zdroji ionizujícího záření, včetně typového schválení zdroje ionizujícího záření, dokumentací, stanovící kritické body nejvyššího přípustného rizika možného porušení zdravotní nezávadnosti potravin, specifikaci zdrojů záření a sanitační řád. Podrobnosti a vzor žádosti podle odstavce 3 stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Rozhodnutí o schválení ozařovny lze vydat za předpokladu, že byly splněny podmínky pro ozařování stanovené zvláštními právními předpisy. 3c) , 3j) Rozhodování o žádosti podle odstavce 3 se řídí zvláštním zákonem. 3o) Státní zemědělská a potravinářská inspekce může rozhodnutí o schválení ozařovny pozastavit nebo zrušit, zjistí-li skutečnosti, které jsou způsobilé ohrozit nebo které ohrožují jeho řádný výkon, případně zjistí-li neplnění stanovených předpokladů a podmínek pro řádný výkon rozhodnutí o schválení ozařovny.

(6) Státní zemědělská a potravinářská inspekce po vydání rozhodnutí o schválení ozařovny neprodleně informuje příslušný orgán Komise Evropských společenství o této skutečnosti a současně předá dokumentaci potřebnou ke schválení za účelem zveřejnění ozařovny v Úředním věstníku Evropských společenství. Státní zemědělská a potravinářská inspekce informuje též příslušný orgán Komise Evropských společenství o případném pozastavení nebo odebrání rozhodnutí o schválení.

(7) Dovoz potravin nebo surovin ozářených ionizujícím zářením ze třetích zemí lze jen za podmínky, že
a) ozářené potraviny nebo suroviny splňují podmínky a požadavky stanovené zákonem a prováděcím právním předpisem, 4)

b) byly ozářeny v ozařovně schválené příslušným orgánem Komise Evropských společenství a která je uvedena na seznamu ozařoven zveřejněném v Úředním věstníku Evropských společenství,

c) ozářená potravina je doprovázena dokumentací s údaji o názvu a adrese ozařovny a dalšími údaji podle odstavce 2.

(8) Potraviny nebo suroviny ozářené ionizujícím zářením v členských státech Evropských společenství musí být při uvádění do oběhu v České republice doprovázeny dokumentací s údaji o jménu a adrese schválené ozařovny, která ozáření provedla, údajem o způsobu ozáření jednotlivých druhů potravin nebo surovin a jejich množství.

§ 4a
Klasifikace těl jatečných zvířat

(1) Provozovatel potravinářského podniku provozující jatka 4a) (dále jen „provozovatel jatek“), který poráží jatečná zvířata, je povinen zajistit klasifikaci a označení jatečně upravených těl jatečných zvířat způsobem a v rozsahu stanoveném bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 4b) a prováděcím právním předpisem.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na provozovatele jatek, který poráží
a) v ročním průměru nejvýše do 100 kusů prasat týdně,

b) pouze prasata narozená a vykrmená ve vlastních chovných zařízeních a která všechna jatečně upravená těla bourají,

c) dospělý skot v ročním průměru nejvýše do 20 kusů týdně.

(3) Klasifikace podle odstavce 1 se dále nevztahuje na
a) prasnice, kryptorchidy a kance, kteří sloužili k účelům plemenitby,

b) dospělý jatečný skot, který je na žádost a účet žadatele dodáván pouze k porážce.

(4) Klasifikaci jatečných těl jatečných zvířat provádějí fyzické osoby způsobem a v rozsahu stanoveném bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství 4b) a prováděcím právním předpisem na základě osvědčení o odborné způsobilosti, vydaného ministerstvem. O provedené klasifikaci vystaví klasifikátor protokol; prováděcí právní předpis stanoví vzor protokolu o klasifikaci.

(5) Předpokladem pro vydání osvědčení podle odstavce 4 je zdravotní způsobilost, úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 2 roky praxe, nebo základní vzdělání a 6 let praxe v oboru, absolvování odborné přípravy a složení zkoušky; vyhláška stanoví způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydání osvědčení, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení. Uznávání kvalifikace občanů Evropské unie se řídí tímto zákonem a zvláštním právním předpisem. 4c)

(6) Osoba podle odstavce 4 provádějící klasifikaci je povinna písemně nebo v elektronické podobě sdělit výsledky klasifikace příslušnému provozovateli jatek, ve kterých byla provedena porážka jatečných zvířat. Provozovatel jatek je povinen písemně nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos dat sdělit výsledky klasifikace dodavateli jatečných zvířat a osobě pověřené vedením ústřední evidence zvířat, 4d) která je povinna zpracovávat zaslané výsledky; prováděcí právní předpis stanoví způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace.

(7) Dokumentaci podle odstavce 6 uchovává provozovatel jatek po dobu 1 roku a osoba pověřená vedením ústřední evidence zvířat4d) po dobu 2 let.

(8) Pokud osoba provádějící klasifikaci nedodržuje postupy klasifikace a označování stanovené bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství, 4b) ministerstvo na doporučení dozorového orgánu rozhodne o odebrání osvědčení o odborné způsobilosti ve správním řízení. 3o)

(9) Provozovatelé jatek podle odstavce 2 písm. a) nebo c) jsou povinni oznámit písemně nebo elektronicky ministerstvu nejvyšší počty porážených jatečných zvířat, které budou na příslušných jatkách ročně poráženy, a to nejdéle do 1. srpna 2004 a dále vždy při každé změně.

(10) Při překročení nejvyššího počtu porážených zvířat nahlášených podle odstavce 9 se na provozovatele jatek ustanovení odstavce 2 písm. a) a c) nevztahuje.

(11) Náklady spojené s klasifikací jatečných zvířat hradí stejným dílem dodavatel jatečných zvířat a provozovatel jatek podle odstavce 1.

§ 5
Balení potravin

Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny nebo látky uvedené v § 2 písm. i) až l) do oběhu, je povinen používat jen takové obaly a obalové materiály, které
a) chrání potravinu před znehodnocením a znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu,

b) odpovídají požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, 6)

c) senzoricky ani jiným způsobem neovlivní potravinu.

Označování potravin

§ 6
nadpis vypuštěn

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny balené ve výrobě, je povinen způsobem stanoveným vyhláškou potravinu řádně označit na obalu určeném pro spotřebitele nebo pro provozovny stravovacích služeb

a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce nebo dovozce, nebo prodávajícího nebo balírny, jde-li o osobu právnickou, a s uvedením svého jména a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou. U potravin se uvede země původu nebo vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl o původu nebo vzniku potraviny,

b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny potravin stanoveným ve vyhlášce, pod nímž je potravina uváděna do oběhu. Potravina, kterou nelze označit druhem, skupinou nebo podskupinou vzhledem k použitým surovinám nebo použité technologii, se označí názvem odvozeným od základní použité suroviny nebo technologie,

c) údajem o množství výrobku (objemem plnění nebo hmotností, pokud není stanoveno jinak); u pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné potraviny,

d) datem použitelnosti u druhů potravin podléhajících rychle zkáze a u druhů potravin stanovených vyhláškou,

e) datem použitelnosti nebo datem minimální trvanlivosti u jiných než pod písmenem d) uvedených druhů potravin; výjimku tvoří potraviny, které podle vyhlášky nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti,

f) údajem o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném skladování mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo zhoršena jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem; jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému poškození jakosti nebo zdravotní nezávadnosti, uvedou se konkrétní podmínky pro uchovávání po otevření obalu u spotřebitele, popřípadě doba spotřeby potraviny,

g) údajem o způsobu použití, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být poškozena zdravotní nezávadnost nebo jakost stanovená vyhláškou nebo deklarovaná výrobcem,

h) údajem o určení potraviny pro zvláštní výživu,

i) údajem o složení potraviny podle použitých surovin a přídatných látek, látek určených k aromatizaci a potravních doplňků,

j) označením šarže, nejde-li o potravinu označenou datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud toto datum obsahuje den a měsíc,

k) údaji o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí, stanoví-li tak zvláštní předpisy,

l) údajem o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujícím zářením, a to slovy „ionizováno“ nebo „ošetřeno ionizací“ anebo „ošetřeno ionizujícím zářením“; v případě ošetření potraviny nebo potravinové suroviny, která je složkou potraviny, se tento údaj uvede vedle názvu složky potraviny,

m) údajem o výživové (nutriční) hodnotě u potravin, na jejichž obalu je uvedeno výživové tvrzení, dále v případech stanovených vyhláškou, popřípadě stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví vydaném podle § 11 odst. 4,

n) údajem o třídě jakosti, je-li stanovena prováděcími právními předpisy, 3p) , 6e)

o) dalšími údaji podle zvláštního právního předpisu. 2c)

(2) Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, a skleněné lahve určené k opakovanému použití, které jsou nesmazatelně označeny, a které z tohoto důvodu nejsou opatřeny etiketou krčkovou nebo rukávovou, musí být označeny minimálně údaji uvedenými v odstavci 1 písm. b), c), d), e) a o).

(3) Mezinárodní symbol „e“ pro označení množství potraviny lze uvést na obalu jen tehdy, pokud byly splněny požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. 6b)

(4) Jde-li o balení určené pro tuzemského spotřebitele, musí být údaje podle odstavců 1, 2, 5 a 6 uvedeny v jazyce českém, 6c) kromě obchodního názvu potraviny a údajů, které nelze jednoznačně vyjádřit v českém jazyce.

(5) Potraviny nového typu se na obalu určeném pro spotřebitele označí údaji podle odstavce 1 a údaji podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství. 6d)

(6) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 označí vnější obaly, ve kterých uvádí potravinu do oběhu, zejména obaly přepravní a skupinové, podle odstavce 1 písm. a), názvem potraviny podle odstavce 1 písm. b), datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti podle odstavce 1 písm. d) a e), údajem o ošetření potraviny ionizujícím zářením podle odstavce 1 písm. l), třídou jakosti, pokud je stanovena vyhláškou, s výjimkou vnějších obalů a způsobu balení, umožňující bez jejich porušení zjistit uvedené údaje přímo na obalu potraviny určeném pro spotřebitele. Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti se nemusí uvádět na vnějších obalech s potravinami v případech, kdy je tak stanoveno vyhláškou.

(7) Pokud potravina v obalu určeném pro spotřebitele je uváděna do oběhu před prodejem konečnému spotřebiteli (případně distributorovi nebo velkoskladu) nebo provozovně stravovacích služeb, nemusí být obal označen povinnými údaji podle odstavce 1. Tyto údaje však musí být uvedeny v průvodní dokumentaci, která je předána současně s touto potravinou nebo ještě před jejím dodáním.

(8) Potraviny ze zemí Evropských společenství označené názvem, který je v zemi původu běžně používaný po delší dobu a u něhož spotřebitel nemá pochybnost z tohoto důvodu, považuje se za vyhovující, i když tento název neodpovídá zcela požadavkům na označení názvu předmětné potraviny.

§ 7

Provozovatel potravinářského podniku, který nabízí k prodeji nebo prodává spotřebiteli potraviny zabalené mimo provozovnu výrobce a bez přítomnosti spotřebitele, je povinen označit potravinu těmito údaji:

a) obchodním jménem osoby, která potravinu zabalila; u právnické osoby uvést též její sídlo, jde-li o osobu fyzickou, její trvalý pobyt nebo místo podnikání,

b) názvem potraviny podle § 6 odst. 1 písm. b),

c) údajem o množství výrobku (objemu plnění, hmotnosti),

d) údaji uvedenými v § 6 odst. 1 písm. d) nebo e), f) a k),

e) třídou jakosti, stanoví-li to vyhláška,

f) dalšími údaji, stanoví-li to prováděcí právní předpis.

§ 8

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu potraviny nebalené, je povinen označit vnější obaly (přepravní, manipulační) údaji podle § 6 odst. 6 nebo sdělit nebo doložit údaje uvedené v § 6 odst. 1 jinému provozovateli potravinářského podniku.

(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je povinen tam, kde je potravina přímo nabízena k prodeji spotřebiteli, viditelně umístit alespoň písemný údaj podle § 6 odst. 1 písm. b), c), d) nebo e), k), l) a n) a další údaje stanovené prováděcími právními předpisy 3s) , 6e) .

§ 9

Při označování potravin lze používat podmíněná tvrzení uvedená ve vyhlášce, pokud splňují podmínky stanovené touto vyhláškou.

Uvádění potravin do oběhu

§ 10

(1) Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny
a) jiné než zdravotně nezávadné,

b) klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem, 6c) , 10)

c) s prošlým datem použitelnosti,

d) neznámého původu,

e) překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy stanovené zvláštním právním předpisem. 3j)

(2) Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné.

(3) Potraviny použitelné k jinému než původnímu použití mohou být uváděny do oběhu, pouze jsou-li zdravotně nezávadné a je-li na nich nebo při nich zřetelně označen doporučený způsob použití.

§ 11

(1) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen

a) skladovat potraviny nebo suroviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost,

b) vyloučit přímý styk potravin nebo surovin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin,

c) uchovávat potraviny a suroviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem,

d) odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti,

e) s ohledem na povahu potraviny přiměřeně zkrátit datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti uvedené na obalu potraviny, pokud byla rozbalena za účelem prodeje jednotlivých částí, a stanovit i podmínky jejího dalšího uchování tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny,

f) potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a potraviny nového typu uvádět do oběhu pouze balené.

(2) Provozovatel potravinářského podniku uvedený v odstavci 1 je dále povinen

a) neprodleně vyřadit z dalšího oběhu potraviny
1. uvedené v § 10 odst. 1,
2. balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem a požadavkům na předměty a materiály přicházející do přímého styku s potravinami, 6)
3. nedostatečně nebo nesprávně označené,
4. neodpovídající požadavkům na jakost stanovenou vyhláškou nebo deklarovanou výrobcem,
5. páchnoucí, pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku, nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené;

b) uvádět do oběhu potraviny obsahující druhy potravních doplňků dosud neuvedené ve vyhlášce [§ 19 odst. 1 písm. a) a j)] pouze se souhlasem a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; žádost o vydání souhlasu podává Ministerstvu zdravotnictví provozovatel potravinářského podniku, který hodlá takovou potravinu vyrábět nebo uvádět do oběhu,

c) dodržovat při prodeji potravin hygienické požadavky a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin stanovené vyhláškou,

d) zabezpečit, aby při prodeji a přepravě potravin byl k dispozici doklad o původu zboží.

(3) Žádost o souhlas podle odstavce 2 písm. b) musí obsahovat údaje o složení potraviny neuvedené ve vyhlášce, popřípadě povahu zdroje potraviny, který není tradiční, a dokumentaci obsahující skutečnosti nutné pro zdravotní posouzení navrhované potraviny.

(4) Ministerstvo zdravotnictví může stanovit rozhodnutím podmínky použití potravin uvedených v odstavci 2 písm. b) a způsob a rozsah označení těchto podmínek na obalu určeném pro spotřebitele.

(5) Je-li při nabízení k prodeji a prodeji potraviny uváděno výživové tvrzení, musí být na vývěsce umístěné na viditelném místě v blízkosti vystavené potraviny uvedená výživová hodnota, pokud již není uvedena na obalu výrobcem potraviny. Rozsah výživového tvrzení, způsob uvádění výživové hodnoty a jejich výpočtu stanoví vyhláška.

(6) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny do oběhu, je povinen zajistit zásobování obyvatelstva potravinami v rozsahu a zaměření stanoveném v rámci hospodářských opatření uložených v krizovém stavu podle zvláštních právních předpisů. 3d)

(7) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru,3f) a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. Jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení musí být neprodleně písemně sděleny příslušnému orgánu dozoru. 3f)

(8) V oznámení podle odstavce 7 provozovatel potravinářského podniku uvede jméno, příjmení a místo podnikání, jde-li o osobu fyzickou, obchodní firmu, popřípadě název a sídlo, jde-li o osobu právnickou, dále pak druh, skupinu a podskupinu čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor, které bude uvádět do oběhu nebo vyvážet.

(9) Podnikatelské zájmy právnických osob, které jsou v souladu s tímto zákonem, ochraňuje zájmové sdružení právnických osob s názvem „Potravinářská komora České republiky“ založené podle zvláštního zákona. 11b)

(10) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno vést informační systém o vydaných správních rozhodnutích, zamítnutých návrzích na vydání souhlasu k uvedení látky nebo potraviny do oběhu a o potravinách, které mu byly oznámeny podle tohoto zákona s uvedením údajů o složení a značení potravin včetně údajů o případném ozáření, a údajů o výrobcích a dovozcích těchto potravin. Údaje obsažené v této evidenci je oprávněno sdělovat orgánům státního dozoru nad potravinami a zveřejňovat z nich způsobem umožňujícím dálkový přenos informace údaje zahrnující obchodní název výrobku, označení výrobce potraviny v České republice i v zahraničí v rozsahu podle značení na obalu určeném pro spotřebitele, jakož i označení účastníka řízení, kterému bylo rozhodnutí vydáno.

§ 11a

(1) Potravina vyrobená nebo uvedená do oběhu v členské zemi Evropských společenství, nebo mající původ v některém ze států, které jsou smluvní stranou Evropského hospodářského prostoru, nesmí být odmítnuta k uvedení do oběhu v České republice za předpokladu, že tato potravina odpovídá
a) předpisům, které jsou pro výrobu této potraviny anebo její uvedení na trh v některém z těchto států závazné, nebo

b) výrobním postupům a pravidlům správné výrobní praxe používaným v některém z těchto států, pro které existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je v případě potřeby možné provést dodatečná šetření.

(2) Ustanovení odstavce 1 se neuplatní v případě, že právní předpisy České republiky směřují k omezení volného pohybu potravin z důvodu ochrany oprávněných národních zájmů. Omezující ochranná opatření přijímaná příslušnými kontrolními orgány musí být v souladu s právními předpisy Evropských společenství a musí v nezbytném přiměřeném rozsahu přihlížet i k národním zájmům země původu.

§ 12
Tabákové výrobky

(1) K výrobě tabákových výrobků se používají
a) pouze surový nebo technologicky upravený tabák,

b) látky a jejich přípustné množství stanovené vyhláškou.

(2) Tabákové výrobky uváděné do oběhu nesmějí obsahovat látky stanovené vyhláškou.

(3) Tabák určený k orálnímu užití je zakázáno uvádět do oběhu.

(4) Osoba, která vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, je povinna dodržovat požadavky stanovené pro potraviny v
a) § 3 odst. 1 písm. a) až e) a § 3 odst. 3,

b) § 5,

c) § 6 odst. 1 písm. a) až c), f), j),

d) § 7,

e) § 10 odst. 1 písm. b) a d),

f) § 11 odst. 1 písm. a), b) a d) a § 11 odst. 2 písm. a) a d).

(5) Osoba uvedená v odstavci 4 je povinna
a) předložit úplný výčet složek použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků s členěním do jednotlivých kategorií podle zvláštního právního předpisu 12) a jejich hmotnostní podíly v daném výrobku, v sestupném pořadí, za účelem zveřejnění,

b) seznam složek podle písmene a) doplnit prohlášením obsahujícím důvody použití těchto složek a jejich funkci ve výrobku, jejich toxikologické účinky na zdraví člověka a návykové účinky, podle dostupných údajů, a to ve shořelé nebo neshořelé formě.

(6) Seznamy složek každého výrobku a prohlášení podle odstavce 5 předloží osoba uvedená v odstavci 4 vždy jedenkrát ročně, nejpozději do 31. prosince kalendářního roku
a) ministerstvu, které je poskytne Ministerstvu zdravotnictví k posouzení,

b) Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která zveřejní seznam složek každého výrobku, s údaji o celkovém obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého v příslušném výrobku, za účelem informovat spotřebitele.

(7) Při zveřejňování seznamu složek podle odstavce 6 musí být zachována ochrana údajů představujících obchodní tajemství, které osoba uvedená v odstavci 4 za tímto účelem takto označí.

(8) Ministerstvo může osobě uvedené v odstavci 4 uložit provedení jakýchkoliv jiných zkoušek u jednotlivých značek a typů tabákových výrobků za účelem vyhodnocení obsahu dalších látek vznikajících z tabákových výrobků a za účelem hodnocení účinků těchto látek na zdraví i s ohledem na jejich návykovost.

(9) Výsledky zjištěné podle odstavce 8 předloží osoba uvedená v odstavci 4 ministerstvu a Státní zemědělské a potravinářské inspekci, které postupují podle odstavců 6 a 7.

§ 13
Přeprava potravin a tabákových výrobků

Provozovatel potravinářského podniku, který přepravuje potraviny, a osoba uvedená v § 12 odst. 4, která přepravuje tabákové výrobky, jsou povinni používat jen k tomu způsobilé a vhodně upravené prostředky nebo přepravní prostory, které chrání potraviny před poškozením jejich zdravotní nezávadnosti a jakosti a tabákové výrobky před poškozením jejich jakosti, jakož i před nepříznivými povětrnostními vlivy. Podrobnosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

§ 14
Státní dozor

(1) Státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají:
a) orgány ochrany veřejného zdraví, 1e)

b) orgány veterinární správy, 2c)

c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 3f)

d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 14)

(2) Organizaci a výkon dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti upravují ve shodě s tímto zákonem uvedené ústřední orgány státní správy.

§ 15

(1) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví v rozsahu své působnosti řídí a kontrolují výkon státní správy a monitorování výskytu toxikologicky významných látek v potravinách a surovinách, vykonávaný orgány státního dozoru. Monitorování radiologicky významných látek v potravinách a surovinách je upraveno zvláštním právním předpisem. 3c)

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 vypracovávají ve vzájemné spolupráci koncepce státního dozoru a monitorování toxikologicky a radiologicky významných látek a sjednocují postupy při výkonu těchto činností.

(3) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem zdravotnictví zajišťuje systém rychlého varování při vzniku rizika 15) ohrožení zdraví z potravin nebo surovin a koordinuje činnost zúčastněných správních úřadů, dozorových orgánů a ostatních zúčastněných organizací.

(4) V systému rychlého varování podle odstavce 3 je národním kontaktním místem Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která plní rovněž povinnosti stanovené v této oblasti bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství 15) a zvláštními právními předpisy. 3d) , 3f)

§ 16

(1) Ke kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem působí tyto orgány dozoru:

a) orgány ochrany veřejného zdraví 1e)
1. vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem 6) pro poskytování stravovacích služeb,
2. vykonávají státní dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštním právním předpisem ke zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, 1e)

b) orgány veterinární správy 2c) vykonávají státní dozor
1. nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a zvláštními předpisy 2c) při výrobě, skladování, přepravě, dovozu a vývozu surovin a potravin živočišného původu,
2. při prodeji surovin a potravin živočišného původu v tržnicích a na tržištích, při prodeji potravin živočišného původu v prodejnách a prodejních úsecích, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo k prodeji zvěřiny, a v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení 12a) při příchodu surovin a potravin živočišného původu z členských států Evropské unie,

c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce 3f) vykonává státní dozor
1. při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),
2. při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků a
3. nad ohlášením zásob,
4. ve vstupním místě stanoveném v § 3 odst. 4 písm. d);

d) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonává státní dozor nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství. 4b)

(2) Odběr a přípravu kontrolních vzorků za účelem zkoušení jakosti a zdravotní nezávadnosti potraviny, nejde-li o vzorky pro mikrobiologické zkoušení, zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Na žádost kontrolované osoby orgán dozoru připraví kontrolní vzorek za její účasti, který rozdělí na dva duplikátní vzorky o stejné velikosti, z nichž jeden ponechá kontrolované osobě a druhý si ponechá orgán dozoru. Vzorky se zapečetí, označí a uchovávají způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. O tomto postupu provede orgán dozoru písemný záznam.

(4) Do doby potvrzení výsledku zkoušky provedené podle prováděcího právního předpisu nesmí být výsledek zkoušky orgánem dozoru zveřejněn, s výjimkou případů, kdy lze předpokládat ohrožení lidského zdraví.

(5) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 dále vykonávají v rámci svých působností podle odstavce 1 dozor nad plněním povinností vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.

(6) Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při výkonu státního dozoru podle odstavce 1 písm. a) upravují zvláštní právní předpisy. 12b)

(7) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády (§ 18 odst. 2) jsou povinny neprodleně
a) oznámit výskyt potravin nebo surovin, které představují rizika ohrožení zdraví národnímu kontaktnímu místu podle § 15 odst. 4, přičemž označí případy, kdy riziko ohrožení zdraví může přesáhnout území České republiky,

b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.

(8) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) jsou oprávněny vydávat na žádost provozovatele potravinářského podniku osvědčení podle § 3 odst. 4 písm. c) a § 3 odst. 7 písm. d).

§ 16a

(1) Zjistí-li ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nových informací nebo přehodnocení stávajících informací podrobné důvody k názoru, že použití některé látky nebo suroviny v potravinách nebo některá potravina představují hrozbu pro lidské zdraví, třebaže je v souladu s právem Evropských společenství nebo seznamem vypracovaným podle tohoto práva, může omezit nebo zakázat používání nebo uvádění do oběhu takové látky, suroviny nebo potraviny a tím pozastavit nebo omezit uplatňování práva Evropských společenství na svém území, jakož i rozhodnout o zrušení takového opatření. O tomto postupu a jeho důvodech jménem České republiky neprodleně uvědomí ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství.

(2) Pokud Komise Evropských společenství po přezkoumání takového rozhodnutí a jeho důvodů dojde k názoru, že je třeba právo Evropských společenství změnit za účelem těchto změn, pozbývá zákaz podle odstavce 1 platnosti dnem, kdy změna práva Evropských společenství nebo seznamu vypracovaného podle tohoto práva nabude účinnosti.

§ 17
Pokuty

(1) Provozovateli potravinářského podniku, který vyrábí nebo uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který

a) poruší povinnosti uvedené
1. v § 3 odst. 1 písm. c) nebo e), v § 3 odst. 1 písm. k), v § 3 odst. 2 písm. f), § 3 odst. 10, nebo § 4a odst. 1, 6 anebo 9,
2. v § 11 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo § 11 odst. 2 písm. c) nebo d) nebo § 11 odst. 5, 6, 7 nebo 8.

b) nesplní povinnosti, které mu byly uloženy opatřením podle zvláštního zákona, 3f) za nesplnění povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. d) nebo j), uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 500 000 Kč.

(2) Provozovateli potravinářského podniku, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který

a) poruší povinnosti uvedené
1. v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), nejde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost, v § 3 odst. 1 písm. d), i) nebo j), v § 3 odst. 1 písm. k), v § 3 odst. 2 písm. c) nebo e) nebo v § 3a odst. 2 nebo 6 nebo v § 3d odst. 2,
2. v § 5,
3. v § 6 až 8 nebo § 9,
4. v § 11 odst. 1 písm. a), c), e) a f) nebo § 11 odst. 2 písm. b),
5. v § 12 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 3, 4, 5 nebo 6,
6. v § 13,
7. v odstavci 1 opětovně;

b) ztěžuje nebo maří výkon státního dozoru, uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(3) Provozovateli potravinářského podniku, který uvádí potraviny a tabákové výrobky do oběhu a který poruší povinnosti uvedené

a) v § 3 odst. 1 písm. a) nebo b), jde-li o požadavky na zdravotní nezávadnost, v § 3 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo v § 3 odst. 7 nebo 8,

b) v § 4,

c) v § 10,

d) v § 11 odst. 2 písm. a),

e) v § 12 odst. 1 písm. b) nebo § 12 odst. 2,

f) v odstavci 2 opětovně, uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 3 000 000 Kč.

(4) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí protiprávního jednání tím, že v rozporu s právními předpisy Evropských společenství
a) nezavede systémy a postupy sledovatelnosti potravin, 16) nebo

b) neinformuje spotřebitele a příslušné orgány dozoru o zjištění důvodného podezření výskytu potraviny, která nesplňuje požadavky na bezpečnost potravin, 16a) případně nezahájí stažení z trhu takto důvodně podezřelé potraviny.

(5) Za protiprávní jednání podle odstavce 4 se provozovateli potravinářského podniku uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

(6) Provozovateli potravinářského podniku, který nesplní nebo poruší povinnost stanovenou bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství, uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(7) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí protiprávního jednání tím, že
a) v rozporu s opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 3c odst. 4 nevyloučí z oběhu nebo neomezí uvádění do oběhu v opatření stanovené potraviny,

b) v rozporu s opatřením ministerstva nebo Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 16a neomezí nebo nevyloučí používání nebo uvádění do oběhu v opatření stanovené látky, suroviny nebo potraviny.

(8) Za protiprávní jednání podle odstavce 7 provozovateli potravinářského podniku příslušný orgán dozoru uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč.

(9) Osoba provozující stravovací služby se dopustí protiprávního jednání tím, že
a) nedodrží podmínky použití přídatné látky, stanovené v souhlasu Ministerstva zdravotnictví podle § 3a, nebo

b) v rozporu s opatřením ministerstva nebo Ministerstva zdravotnictví vydaným podle § 16a neomezí nebo nevyloučí používání nebo uvádění do oběhu v opatření stanovené látky, suroviny nebo potraviny.

(10) Za protiprávní jednání podle odstavce 9 osobě provozující stravovací služby příslušný orgán dozoru uloží pokutu do výše 1 000 000 Kč.

(11) Výrobci uvádějícímu poprvé do oběhu potravinu určenou pro zvláštní výživu neupravenou v prováděcím právním předpisu nebo dovozci potraviny pro zvláštní výživu neupravené v prováděcím právním předpisu, která pochází z třetích zemí, který
a) poruší povinnosti uvedené v § 3c odst. 1, nebo

b) nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 3,
uloží Ministerstvo zdravotnictví pokutu až do výše 500 000 Kč.

(12) Výrobci nebo dovozci doplňku stravy, který za podmínek § 3d nezašle vzorek etikety, uloží Ministerstvo zdravotnictví pokutu až do výše 500 000 Kč.

(13) Provozovateli potravinářského podniku, který vyrábí potraviny a tabákové výrobky nebo je uvádí do oběhu a který poruší povinnosti uvedené v odstavci 3 opětovně, uloží příslušný orgán dozoru pokutu až do výše 5 000 000 Kč.

(14) Opětovným porušením povinnosti se rozumí takové porušení, jehož se dopustí podnikatel, který uvádí potraviny nebo tabákové výrobky do oběhu v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena pokuta za předchozí porušení povinnosti podle tohoto zákona.

(15) Podnikateli, který nesplní povinnost uvedenou v § 1 odst. 2 a § 3b, uloží Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

(16) Pokutu lze uložit do dvou let ode dne, kdy příslušný orgán dozoru porušení uvedených povinností zjistil, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení došlo.

(17) Při rozhodování o uložení pokuty a její výši orgány dozoru přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. V případě, kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením 14a) nebo bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o jinou než zdravotně nezávadnou potravinu nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv duševního vlastnictví, 14b) může orgán dozoru od uložení pokuty upustit.

(18) Pokutu vybírá orgán státního dozoru, který ji uložil. Pokuta se ukládá podle správního řádu. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 17) Pokuty vymáhá územní finanční orgán. 17a) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.

Zmocňovací ustanovení

§ 18

(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) způsob označování potravin a tabákových výrobků, včetně potravin nového typu, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny a způsob označení šarže;

b) druhy potravin a tabákových výrobků s členěním na skupiny a podskupiny;

c) způsob stanovení kritických bodů v technologii výroby a při uvádění potravin do oběhu;

d) podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu;

e) druhy potravin podléhající rychle zkáze a které musí být označeny datem použitelnosti;

f) druhy potravin, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti;

g) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, s výjimkou potravin určených pro zvláštní výživu, pro tabákové výrobky, pro vybrané suroviny, ze kterých se potraviny a tabákové výrobky vyrábějí, technologické požadavky a požadavky na jakost vztahující se k názvu;

h) pro jednotlivé druhy potravin, včetně zmrazených, pro jednotlivé druhy tabákových výrobků a surovin, ze kterých se potraviny vyrábějí, jež jsou uvedeny ve vyhlášce, též
1. teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při skladování či zmrazování potravin,
2. způsoby skladování a manipulace s potravinami a tabákovými výrobky během jejich uvádění do oběhu,
3. zvláštní požadavky na přepravu,
4. minimální technologické požadavky;

i) podmínky pro velkoobjemovou přepravu tuků a olejů a cukrů po moři;

j) seznam složek, které je povoleno použít při výrobě tabákových výrobků;

k) seznam složek, které je zakázáno použít při výrobě tabákových výrobků;

l) způsob provádění klasifikace, označení jatečně upravených těl jatečných zvířat, vzor protokolu o klasifikaci, způsob a rozsah sdělování výsledků klasifikace, způsob a rozsah odborné přípravy, složení zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, dobu jeho platnosti a způsob prodloužení osvědčení;

m) pro jednotlivé druhy potravin nebo skupiny potravin stejného charakteru a tabákové výrobky
1. požadavky na odběr vzorků a tabákových výrobků, na metody odběru vzorků, požadavky na jejich balení, označování a přepravu, včetně požadavků na protokol o odběru vzorků a na přejímající plány,
2. způsob odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zkoušení a jejich evidence,
3. požadavky na balení, označení, přepravu a uchovávání kontrolních vzorků,
4. požadavky na odbornou kvalifikaci osob provádějících odběr a přípravu kontrolních vzorků, metody zkoušení a senzorické zkoušení potravin a tabákových výrobků,
5. požadavky na metody zkoušení jakosti a zdravotní nezávadnosti a metody zkoušení, způsob vyjadřování výsledků zkoušek, včetně náležitosti protokolu o zkoušce;

n) náležitosti žádosti a seznam předkládané dokumentace za účelem schválení postupu a způsobu ozařování potravin;

o) způsob přípravy, označení, uchování duplikátního vzorku, včetně způsobu informování o odběru vzorků a přípravě duplikátního vzorku.

(2) Vláda stanoví nařízením systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví z potravin, případně surovin, v souladu s bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství a v návaznosti na obdobné systémy v členských zemích Evropské unie; současně stanoví úkoly příslušných ústředních orgánů státní správy zapojených do systému rychlého varování.

§ 19
(1) Ministerstvo zdravotnictví stanoví u stávajících druhů potravin vyhláškou

a) požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin, včetně potravin nového typu a surovin, zejména množství a druhy potravních doplňků, látek přídatných, látek určených k aromatizaci, kontaminujících, toxikologicky významných a pomocných, reziduí pesticidů a zbytků veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě (chemické požadavky), jejich čistotu, identifikaci a podmínky jejich použití do potravin a dále potraviny, popřípadě skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat, jejich označování na obalech podle § 6 odst. 1 písm. k), jejich označování na obalech potravin, které nejsou určeny spotřebiteli, a označování dalších údajů důležitých z hlediska zdravotní nezávadnosti potravin,

b) mikrobiologické požadavky na jednotlivé druhy potravin, potravinové suroviny, pomocné a přídatné látky a potravní doplňky, zejména způsob výběru a počet odebíraných vzorků, způsob kontroly a hodnocení,

c) potraviny a suroviny, které lze ozařovat ultrafialovými paprsky nebo ionizujícím zářením, podmínky ozařování, druhy záření a nejvyšší přípustné dávky záření a způsob označení na obalu, že potravina nebo surovina byla ozářena,

d) rozsah výživového tvrzení, způsob výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty, dále označení údaji o možném nepříznivém ovlivnění zdraví nebo o nevhodnosti k použití určitou skupinou spotřebitelů,

e) hygienické požadavky na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin,

f) způsob úpravy balených vod,

g) bližší pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin,

h) rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení,

i) druhy potravin určené pro zvláštní výživu, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití,

j) doplňky stravy, požadavky na jejich složení, označování a způsob jejich použití.

(2) Ministerstvo zdravotnictví může vyhláškou dále určit potraviny a suroviny nového typu, schválené k uvádění do oběhu v zemích Evropských společenství, včetně podmínek jejich uvádění do oběhu, a potraviny a suroviny nového typu, jejichž uvedení do oběhu bylo v zemích Evropských společenství zakázáno, jestliže Česká republika obdrží k tomuto potřebné podklady od orgánů Evropských společenství.

ČÁST DRUHÁ

zrušena

§ 20

zrušen

ČÁST TŘETÍ

§ 21

Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. , zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. , zákona České národní rady č. 548/1991 Sb. , zákona České národní rady č. 550/1991 Sb. , zákona České národní rady č. 590/1992 Sb. , zákona České národní rady č. 15/1993 Sb. , zákona č. 161/1993 Sb. , zákona č. 307/1993 Sb. , zákona č. 60/1995 Sb. , nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb . a zákona č. 14/1997 Sb. , se mění a doplňuje takto:

1. § 4 odst. 2 písm. c) zní:

„c) k výrobě a dovozu materiálů a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami, pokrmy nebo nápoji, hraček, výrobků pro děti ve věku do tří let, kosmetických prostředků a materiálů a předmětů určených ke kreslení, malování, modelování a psaní pro děti ve věku do 14 let,“.

2. V § 4 odst. 3 se písmeno d) vypouští.

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

3. V § 71 odst. 2 se písmeno a) vypouští.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).

4. V § 75 odst. 4 písm. c) se slova „poživatin a jiných“ vypouštějí.

5. V § 75 odst. 4 písm. d) se na konci připojují tato slova: „včetně opatření při oběhu potravin,“.

ČÁST ČTVRTÁ

§ 22

Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb. , o České obchodní inspekci, ve znění zákona České národní rady č. 240/1992 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. , se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 a 2 se slova „obchodu a cestovního ruchu České republiky“ nahrazují slovy „průmyslu a obchodu“.

2. § 2 se doplňuje novým odstavcem 3, který zní:

„(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na kontrolu potravin a tabákových výrobků, s výjimkou kontroly poctivosti prodeje a kontroly přípravy jídel a nápojů.“.

3. V § 3 písm. e) se za slova „jakosti zboží“ vkládají tato slova: „, s výjimkou potravin a tabákových výrobků,“.

4. V § 4 odst. 1 písm. d) se v první větě na konci tečka nahrazuje čárkou a vkládají se tato slova: „nejde-li o vzorky potravin.“.

ČÁST PÁTÁ

zrušena

§ 23

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena

§ 24

zrušen

ČÁST SEDMÁ

§ 25

Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. , zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 104/1995 Sb. , se mění a doplňuje takto:

1. V § 10 odst. 1 písm. c) se tečka na konci vypouští a za slovo „zkáze“ se doplňují slova, která včetně poznámky č. 9a) znějí:“ve smyslu zvláštního zákona. 9a)

9a) Zákon č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.“.

2. V § 11 se za větu první vkládá tato věta:

„České údaje u potravin musí odpovídat zvláštnímu zákonu.9a)“.

3. V § 23 odst. 1 se slova „písm. b) až d)“ nahrazují slovy “ , a jde-li o potraviny a tabákové výrobky podle § 3 písm. b), § 7 až 9, § 10 odst. 1 písm. c) a § 17″.

4. V § 23 odst. 4 písm. a) se za slovo „původu“ doplňují tato slova: „při prodeji na tržištích, v tržnicích a při prodeji podmíněně poživatelných potravin živočišného původu“.

5. V § 24 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Nejde-li o porušení povinností stanovených v § 3 písm. a) a c) , § 6 , § 10 odst. 1 písm. a) a b) a § 11 , nevztahuje se odstavec 1 na potraviny a tabákové výrobky.“.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 3 až 9.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 26

(1) Ustanovení zvláštních zákonů 16b) týkající se podmínek výroby a uvádění potravin a tabákových výrobků do oběhu, jakož i povinností podnikatelů s tím spojených nejsou tímto zákonem dotčena.

(2) V řízeních podle zvláštních zákonů ve věcech uvedených v části první tohoto zákona zahájených přede dnem účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních předpisů.

§ 27

(1) Podnikatel, který zahájil výrobu potravin a tabákových výrobků přede dnem účinnosti tohoto zákona, ohlásí tuto skutečnost podle 3 odst. 3 nejpozději do šesti měsíců od jeho účinnosti.

(2) Označení potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních předpisů.

(3) Požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost potravin vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů.

(4) Závazné posudky orgánů hygienické služby vydané podle zvláštního zákona k zahájení výroby a k dovozu potravin přede dnem účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti po uplynutí jednoho roku ode dne účinnosti tohoto zákona. V této lhůtě pozbývají platnosti i opatření vydaná Hlavním hygienikem České republiky podle zvláštního předpisu. 17b)

§ 28

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1997, s výjimkou § 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998, a § 3 odst. 1 písm. f) a g), která nabývají účinnosti dnem 1. července 1998.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 306/2000 Sb.

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2001 lze používat na obalu potravin určeném pro spotřebitele označení podle dosavadních právních předpisů.
Čl.XI zákona č. 274/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Řízení o schválení výroby nebo dovozu potravin, která byla zahájena přede dnem účinnosti tohoto zákona a tento zákon je již neupravuje, se zastavují.

2. Potraviny pro zvláštní výživu, vyrobené nebo uvedené do oběhu podle dosavadních právních předpisů, musí být uvedeny do souladu s vyhláškou vydanou podle tohoto zákona nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. II zákona č. 316/2004 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 3 odst. 10 a § 4a zákona č. 110/1997 Sb. , ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti po dobu stanovenou v těchto rozhodnutích.

2. Doplňky stravy, které nesplňují požadavky upravené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, mohou být v oběhu nejdéle do 31. července 2005.

____________________

1) Například směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkající se označování potravin, jejich nabízení k prodeji a související reklamy.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/2/ES ze dne 22. února 1999 o sbližování právních předpisů členských států ohledně potravin a přísad do potravin ošetřených ionizací.

Směrnice Komise č. 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, kterou se stanoví seznam složek přírodních minerálních vod, jejich koncentrační limity a požadavky na označování a požadavky na použití vzduchu obohaceného ozonem při úpravě přírodních minerálních vod a pramenitých vod.

1a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002/ES ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 týkající se sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů, a kterým se mění směrnice č. 2001/18/ES.

Nařízení Komise (ES) č. 1661/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se stanovují podrobnější pravidla pro provádění Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu.

1b) § 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1c) § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

1d) Například nařízení Komise (ES) č. 1972/2003 o přechodných opatřeních, které je třeba přijmout s ohledem na obchod se zemědělskými produkty související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.
Nařízení Komise (ES) č. 60/2004, kterým se stanoví přechodná opatření v sektoru cukru z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

1e) Zákon č. 258/2000 Sb. , o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 79/1997 Sb. , o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2a) Zákon č. 167/1998 Sb. , o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.

2c) Zákon č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 67c odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb. , o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb.

3a) Čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3b) Čl. 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3c) Zákon č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3d) Zákon č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb. , o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Zákon č. 241/2000 Sb. , o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

3e) Vyhláška č. 147/1998 Sb. , o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.

3f) Zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3g) Vyhláška č. 292/1997 Sb. , o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů.

3h) Zákon č. 164/2001 Sb. , o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3i) § 2 písm. h) zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3j) Vyhláška č. 307/2002 Sb. , o radiační ochraně.

3k) Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 o kontrole shody čerstvého ovoce a zeleniny s obchodními normami.
Rozhodnutí Komise 97/830/ES z 11.12.1997, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a výrobků z nich nebo zaslaných z Iránu.

Rozhodnutí Komise 2002/79/ES ze dne 4. února 2002 o zavedení zvláštních podmínek pro dovoz podzemnice olejné a určitých produktů vyrobených z podzemnice olejné pocházejících nebo odeslaných z Číny.

Rozhodnutí Komise 2002/80/ES ze dne 4. února 2002 o zavedení zvláštních podmínek pro dovoz fíků, lískových oříšků a pistácií a určitých produktů z nich vyrobených pocházejících nebo odeslaných z Turecka.

Rozhodnutí Komise 2002/75/ES ze dne 1. února 2002, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz hvězdového anýzu ze třetích zemí.

Rozhodnutí Komise 2002/679/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/80/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových oříšků a pistácií a některých z nich získaných výrobků pocházejících nebo odeslaných z Turecka.

Rozhodnutí Komise 2002/678/ES ze dne 22. srpna 2002, kterým se mění rozhodnutí 2002/79/ES, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz arašídů a některých výrobků získaných z arašídů pocházejících nebo odeslaných z Číny.

Nařízení Komise (ES) č. 1661/1999.

Nařízení Komise (ES) č. 1627/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 1621/2001.

3l) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 1661/1999/ES.

3m) Zákon č. 102/2001 Sb. , o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

3n) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3o) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

3p) Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování.

3r) Zákon č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3s) Vyhláška č. 53/2002 Sb. , kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

3t) Vyhláška č. 54/2004 Sb. , o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

4) Vyhláška č. 297/1997 Sb. , o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení.

4a) § 22 a 23 zákona č. 166/1999 Sb.

4b) Nařízení Rady (EHS) č. 2759/75, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 1365/2000.
Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84, ve znění nařízení Rady (ES) č. 3513/93.

Nařízení Komise (EHS) č. 2967/85, ve znění nařízení Komise (ES) č. 3127/94.

Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001.

Nařízení Komise (ES) č. 2550/2001.

Nařízení Rady (EHS) č. 2137/92, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1278/94 a nařízení Rady (ES) č. 2536/97.

Nařízení Rady (EHS) č. 1208/81/ES, 3220/84/ES, 2137/92/ES.

4c) Zákon č. 18/2004 Sb. , o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.

4d) Zákon č. 154/2000 Sb. , o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 20/1966 Sb. , o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

6b) § 9a odst. 2 písm. a) a d) zákona č. 505/1990 Sb. , o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

6c) Zákon č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.
Nařízení Komise (ES) č. 49/2000.

Nařízení Komise (ES) č. 50/2000.

6e) Vyhláška č. 326/2001 Sb. , kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

10) Zákon ČNR č. 63/1986 Sb. , o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.

11b) § 20f a následující zákona č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška č. 344/2003 Sb. , kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky.

12a) § 28 zákona č. 166/1999 Sb. , o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12b) Zákon č. 258/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

13a) Zákon č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 147/2002 Sb. , o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

14a) § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb. , o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.

14b) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb. , o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

16) Čl. 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

16a) Čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

16b) Např. zákon č. 87/1987 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 303/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

17a) Zákon č. 531/1990 Sb. , o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

17b) § 25 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb. , o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

21) § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 7b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zařazeno v Potravinářství