KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zásahy vyšší moci u dotací AEO

21/04/06

Kdy se vratka dotace neuplatní při porušení zásad AEO v r. 2006

Minimální případy tolerovaných vyšších mocí dle čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29.4.2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)  jsou uvedeny v Příloze k Metodice k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb. pro rok 2006
 
Jestliže žadatel porušil podmínky poskytování dotací v rámci AEO v důsledku vyšší moci, tak společně s oznámením o zásahu vyšší moci musí žadatel, případně jeho zástupce Fondu doložit níže uvedené dokumenty k jednotlivým případům vyšší moci  1. smrt žadatele

  • úmrtní list

  • usnesení příslušného okresního soudu o ustanovení správce zemědělského podniku nebo

  • okruh dědiců potvrzený příslušným notářem včetně plných mocí ostatních dědiců pro jednoho z nich k převzetí zemědělského podniku

  • usnesení okresního soudu ve věci projednání dědického řízení po zemřelém

 2. dlouhodobá pracovní neschopnost

  • potvrzení lékaře o pracovní neschopnosti

 3. dlouhodobá odborná nezpůsobilost<

  • rozhodnutí soudu o zbavení způsobilosti k právním úkonům

 4. vyvlastnění podstatné části zemědělského podniku, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku

  • dokumenty vedoucí k vyvlastnění (rozhodnutí příslušného úřadu …)

  • výpis z katastru nemovitostí

 5. vážná přírodní katastrofa, která značně postihne zemědělsky využívanou plochu zemědělského podniku

  • notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci

  • potvrzení pojišťovny o pojistné události

  • sdělení hydrometeorologického ústavu o úhrnu srážek či síle větru apod. (v případě že postižení způsobí povětrnostní vlivy)

 6. nahodilé zničení chovatelských budov zemědělského podniku

  • notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci

  • potvrzení pojišťovny o pojistné události

 7. nákaza všech hospodářských zvířat zemědělce nebo jejich části

  • potvrzení Státní veterinární správy

 8. změna uživatele pozemku v rámci restituce majetku podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů a jiného zemědělského majetku, ve znění pozdějších předpisů

  • výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek

  • potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (včetně čj., data vydání a data nabytí právní moci rozhodnutí), kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající z výpisu KN

  • potvrzení ZA PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek vydaný rozhodnutím pozemkového úřadu

 9. změna uživatele pozemku v rámci pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

  • výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek

  • potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (včetně čj., data vydání a data nabytí právní moci rozhodnutí) o výměně vlastnických vztahů v rámci pozemkové úpravy, kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající z výpisu KN

  • potvrzení ZA–PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek vydaný rozhodnutím pozemkového úřadu

 10. zřízení stavby ve veřejném zájmu v souladu s § 108 a násl. zákona č. 50/1997 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

  • rozhodnutí příslušného stavebního úřadu

  • výpis z katastru

  • potvrzení ZA–PÚ z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek zahrnutý v rozhodnutí stavebního úřadu

 11. změna využití území v rámci územního plánování

  • výpis z KN

  • potvrzení stavebního úřadu, že vydal rozhodnutí (včetně čj., data vydání a data nabytí právní moci rozhodnutí) o změně využití území v rámci územního plánování, kterým byl vydán pozemek uživatele vyplývající z výpisu KN

  • potvrzení ZA–PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek zahrnutý v rozhodnutí stavebního úřadu

 12. uplatnění veřejného zájmu na pozemcích, které byly předmětem závazku a žadatel nemohl předvídat tuto skutečnost při jeho přijetí

  • doklady k uplatnění veřejného zájmu (např. rozhodnutí o vyvlastnění apod.)

  • výpis z KN

  • potvrzení ZA–PÚ, z kterého bude zřejmé, kterému půdnímu bloku odpovídá pozemek zahrnutý v rozhodnutí stavebního úřadu

Obdobně se toto dokladování týká i posuzování důvodů, kdy u žadatele v rámci opatření AEO dojde k nesplnění písemného závazku v důsledku Ukončení zemědělské činnosti nebo Změny žadatele v důsledku zániku právnické osoby bez likvidace a nebo v důsledku Převodu nájmu nebo prodeje celého nebo části podniku.


V těchto případech se neuplatní ustanovení o vrácení dotace jestliže se právní nástupce nebo nový uživatel zemědělské půdy (dříve obhospodařované žadatele) písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenviromentálního opatření. Důvody pro nesplnění závazku musí být zdokladované a to tím, že společně s oznámením této změny stavu žadatelem budou doloženy patřičné dokumenty. Zároveň se musí nabyvatel nebo nájemce části nebo celého podniku zavázat, že bude pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenviromentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném  rozsahu. A v případě převodu nájmu nebo prodeje části podniku se musí písemně zavázat i převodce, že bude pokračovat v plnění podmínek daného agroeviromentálního opatření na nepřevedené části podniku.   


Žadatel musí výše uvedené skutečnosti doložit těmito doklady: 1. Ukončení zemědělské činnosti žadatele

  • doklad o ukončení zemědělské činnosti (vyřazení z evidence zemědělského podnikatele)

  • v případě nepodnikatele čestné prohlášení žadatele, že ukončil zemědělskou činnost

 2. Změny žadatele – jedná se o převody definované v obchodním zákoníku, zejména:
  a) splynutí – sloučení
  b) převod jmění na společníka 
  c) rozdělení společnosti
  d) rozdělení společnosti se založením nových právnických osob
  e) rozdělení společnosti sloučením
  v bodě a)  až e) musí  být doloženo

  • notářský zápis – dohoda společníků nebo rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o její přeměně

  • výpis z obchodního rejstříku s vyznačenou změnou
  f) nájem celého nebo části podniku
  g) prodej celého nebo části podniku

  • smlouva o prodeji nebo nájmu podniku (části podniku) uzavřená dle
   obchodního zákoníku případně notářský zápis

  • výpis z obchodního rejstříku
  h) zánik právnické osoby

  • dokument prokazující zánik společnosti (např. rozhodnutí o prohlášení, konkurzu, zakládací listina (pokud společnost zaniká uplynutím doby na kterou byla založena) apod.)

V Písku dne 14.4.2006
Ing. Jiří Střelka, CSc. – ÚZPI Praha , pracoviště Písek


Příloha: článek ve Wordu Strelka_Clanek_KIS-vyssi_moc_2006.doc [doc ; 40960 bytů]

Zařazeno v Novinky a akce