KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Farma pana Jana Tajbla

11/05/06

Farma sídlí ve vesnici Čistá v bývalém okrese Rakovník. Na ocenění Zemědělský hospodář roku 2005 ji navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje. Pan Jan Tajbl převzal ocenění spolu s pohárem náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka.

Pan Tajbl převzal ocenění Zemědělský hospodář roku 2005Pan Tajbl začal hospodařit s manželkou na 114 ha orné půdy a 1,5 ha lesa v roce 1993.  Základem farmy se stal 31 ha vlastní vydané půdy, ostatní půdu si rodina pronajala od státu, církve a soukromých vlastníků. Postupně se tuto půdu rodina pana Tajbla nakupuje pro rozšíření farmy. V rámci restituce byly také rodině vydány části objektů kravína a Vítkovických věží. Zbytek na nemovitostech si dokoupil pan Tajbl od jiných restituentů.


Hospodářství pana Tajbla zahrnuje rostlinnou i živočišnou výrobu. V osevním postupu je zastoupena ozimá pšenice, jarní ječmen, hrách, tritikale, oves a ozimá řepka. V moderních chlévech chová pan Tajbl 10 kusů skotu na výkrm a  30 prasnic s uzavřeným obratem stáda. Každá prasnice odchová ročně 20 selat, která jdou na výkrm a výrobu vepřového masa.


Pan Tajbl využívá vlastní posklizňovou linku a sklady na obiloviny a olejniny . V roce 2005 dosáhl u pšenic výborného výnosu 7 tun na ha, u jarních ječmenů 3,6 t, u tritikale 4 t, u řepky a hrachu po 3 t. Má také vlastní míchací linku na krmné směsi. Zpeněžuje tržní plodiny, především řepku a přebytek obilovin, včetně potravinářské pšenice.


Pan Jan Tajbl používá traktory české a slovenské výroby. Nemá žádné zaměstnance, přesto se mu daří neustále rozšiřovat a modernizovat farmu.


 Farma pana Tajbla Farma pana Tajbla